Zezwolenie na odbiór odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 

·         imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         określenie przedmiotu i obszaru działalności,

·         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

·         informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

·         proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

·         określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

·         określenie lokalizacji miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

·         rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości - tylko
w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

·         określenie sposobów realizacji obowiązków ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów - tylko w przypadku ubiegania się
o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

·         dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego - tylko w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

·         dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne – tylko w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

·         zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

 

 

 

Sposób odwołania

 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Goniądza.

 

 

 

Opłata skarbowa

Zgodnie z art. 1 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) za wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł (zgodnie z częścią III pkt 41 i 42 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącego załącznik do ustawy o opłacie skarbowej).

Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty.

 

Opłata powinna być dokonana  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu:

Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu nr rachunku 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010.

 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.

Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

- Uchwała NR XLIII/181/06 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.


Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Miejski w Goniądzu

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

- stanowisko ds. ochrony środowiska, dodatków mieszkaniowych i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 12, tel. (85) 738-00-39 wew. 18, e-mail: um@goniadz.pl

 

Inne informacje

 

Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu mogą przeprowadzić kontrolę w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 

 

Uchwała NR XLIII/181/06 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.


Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.


Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-08-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-08-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-08-17