Raport

z wykonania  „Programu Ochrony Środowiska Gminy Goniądz do 2015 roku”

      Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) przedkładam raport       z wykonania zadań określonych „Programem Ochrony Środowiska Gminy Goniądz do 2015 roku” uchwalonym przez Radę Miejską w Goniądzu w dniu 28 kwietnia 2002r. (Uchwała Nr XXXIX/197/02). 

Zadania  i  ich realizacja  do  czerwca  2006r.

I. Działania inwestycyjne               

1.Budowa oczyszcalni ścieków w miejscowościach o zwartej zabudowie i już posiadających sieć wodociągową –  Nie wybodowano oczyszczalni ścieków w miejscowościach wiejskich z uwagi na brak środków finansowych w budzecie gminy.

2. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków i dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goniądzu

- wykonano workownice,

- wykonywane są naprawy bieżące w tym wymianę dmuchawy na energooszczędną,

- ukończono w całości kanalizację miasta Goniądza w 2005r.

- modernizacja oczyszczalni ścieków przewidziana jest na lata 2007-2009 w ramach II etapu Programu Leader realizowanego przez Związek Komunalny Biebrza.

- opracowana jest dokumentacja na budowę zbiorników retencyjnych o wartosci 5.000zł

        Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej we wsiach o rozproszonej zabudowie, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni –  gmina nie uczestniczyła w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ujeta jest w limicie wydatków na programy wieloletnie 2007 – 2009 i realizowana ma być przy udziale Związku Komunalnego Biebrza w ramach opracowanej koncepcji programowo- przestrzennej gospodarki wodno-ściekowej dla gmin należących do Zwiazku. ( II etap Programu Leader).

3. Budowa sieci wodociągowych wraz z jednoczesną budową systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków –  wykonano w całości kolektor sanitarny w mieście Goniadz,

4. Opracowanie do dnia 30.06.2002r. przeglądów ekologicznych i stałych składowiska odpadów – dokonano przeglądów w 2002r.

5. Opracowanie i wdrozenie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” – Plan Gospodarki Odpadami został opracowany i uchwalony w 2006r. Od 2006r. stopniowo realizowany.

6. Wprowadzenie do dnia 31.12.2002r. selektywnej zbiórki odpadów – selektywna zbiórka odpadów wprowadzana w gminie od 2006r.

7. Uzyskanie przez kierownika ist. składowiska  świadctwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami do dnia 30.06.2004r. – świadectwo wdane przez Wojewodę Podlaskiego dnia 16.06.2004r. stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie składowania odpadów –Panu J. Chilmonowi.

8. Wdrozenie i zrealizowanie wniosków wynikających z opracowanych przeglądów ekologicznych ist. skł. oraz uzyskanie do dnia 31.12.2002r. decyzji Starosty Monieckiego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji  składowiska odpadów – wnioski wynikające z opracowanych przegladów zrealizowano i uzyskano decyzję AV-7264-1-3/03 z dnia 05.02.2003r. Starosty Powiatowego w Mońkach zatwierdzajacą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.

9. Modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej oraz w bud. prywatnych wykorzystujących węgiel  na systemy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ( np. drewno, energia słoneczna, biomasa) – wymieniono ogrzewanie węglowe w obiektach użytecznosci publicznej w trakcie realizacji programu ochrony środowiska i przed jego wejsciem w zycie w takich obiektach jak Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Downarach, Wroceniu, Osowcu. Ponadto bez zaangażowania środków finansowych z budzetu gminy ogrzewanie węglowe wymieniła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Goniadzu oraz właściciele domów jednorodzinnych.

10. Budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę w rodzinnych gospodarstwach rolnych i skoncentrowanej produkcji zwierzęcej i wyposażenia tych gospodarstw w specjalistyczne urządzenia do zagospodarowania tych nawozów (możliwość skorzystania z funduszy pomocowych SAPARD)

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska uzyskała pełne prawo do korzystania z pomocy przeznaczonej dla krajów członkowskich . Dzięki temu polscy rolnicy mogą skorzystać z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na terenie gminy dużym zainteresowaniem rolników prowadzących hodowlę bydła mlecznego cieszyło się przedsięwzięcie dostosowania gospodarstw do standardów UNII, w zakresie wymagań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych . W ramach tego schematu pomoc finansową można uzyskać na wyposażenie gospodarstw w płytę gnojową lub zbiornik  na gnojówkę bądź gnojowicę. 50 rolników złożyło wnioski i otrzymało dofinansowanie. Działania te odbywają się bez udziału finansowego gminy przy doradztwie ODR                           i ARiMR.

11. Wymiana eternitowych pokryć dachowych zawierających azbest na materiały pokryciowe nie zawierające azbestu celem właściwego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych – rolnicy składają pisemne deklaracje  o ilościach budynków pokrytych eternitem i okresie w jakim dokonają wymiany pokryć. Odległy czas wymiany pokryć dachowych uzasadniają brakiem środków finansowych i dobrym stanem tych pokryć.

12. Uruchomienie właściwego systemu zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych –  od dnia 01.03.2004r. na terenie gminy zorganizowano odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych poprzez zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem STRUGA S.A. zajmującym się zbiórką i utylizacją odpadów zwierzęcych (HRM) wysokiego (SRM) i szczególnego ryzyka. Miesięczny koszt gotowości odbioru odpadów wynosi 500zł + 7% VAT. Do 1.03.2004r. Gmina miała podpisana umowę z Zakładem Utylizacyjnym w Mońkach.

13. Poprawa stanu sanitarnego obiektów turystycznych oraz bazy wypoczynkowej – przeprowadzane są bieżące remonty i naprawy ponadto wybudowany kolektor sanitarny w Goniadzu umożliwił podłączenie się do sieci kanalizacyjnej wszystkich obiektów turystycznych. Przy udziale Zakładu Usług Komunalnych, Związku Komunalnego Biebrza oraz MPO zorganizowny jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

14. Wdrożenie przez wytwarzających odpady nowoczesnych sposobów postępowania z odpadami – na terenie gminy nie występują zakłady wytwarzające odpady.

15. Budowa zbiorników małej i średniej retencji – w latach 2003 – 2006 nie prowadzono budowy małej i średniej retencji.

16. Modernizacja procesów technologicznych na energo i wodooszczędne oraz niskoemisyjne  a ponadto stosowanie urządzeń technicznych ograniczających bądź eliminujących hałas , wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne

- w stacjach hydroforowych: Osowiec, Białosuknia, Wroceń, Downary, Goniądz zainstalowano energoosczędne pompy

- wymiana ogrzewania węglowego na olejowe,

- na terenie Gminy nie wystepuja zakłady wymagajace ograniczenia hałasu, wibracji bądź promieniowania elektromagnetycznego.

17. Dbałość o uaktualnienie powszechnej ewidencji gruntów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu ochrony lasów , użytków rolnych wysokiej jakości oraz prowadzenia racjonalnej eksploatacji  złóż, rekultwacji wyrobisk i zalesiania gruntów rolnych

-  od 2005r. prowadzona jest aktualizacja użytków , klasyfikacja gruntów miasta i gminy Goniądz. Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) na terenie gminy zalesiono 4,74 ha gruntów klasy VI nie nadających się do produkcji rolniczej. Prowadzenie ewidencji gruntów, klasyfikacja oraz zalesianie należy do zadań Starostwa Powiatowego, Gmina pośredniczy udzielajac zainteresowanych informacji. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta nie przewiduje gruntów pod zalesienie. Na terenie gminy nie ma zarejestrowanych złóż nadających się do eksploatacji. Gmina korzysta ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznawanych przez Urząd Marszałkowski, z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pół i pastwisk.

18. Modernizacja ujęć wody pitnej zmierzająca do „ poddawania wody spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937) , dbałość aby ujęcia miały aktualne pozwolenia wodnoprane na eksloatację i pobór wody

- wymienia się żwirki w odżelaźniaczach, częste kontrole Inspekcji Sanitarnej, pozwolenia wodnoprawne aktualne

- wymieniono pompy głębinowe w ilości 5 szt w hydroforniach w Białósukni, Wroceniu, Downarach.

19. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomosci i zarządców dróg obowiązku utrzymania czystości i porządku oraz sprawowania kontroli przestrzegania                       i stosowania przepisów o ochronie w zakresie objętym właściwością –  z informacji pracownika odpowiedzialnego za ochronę środowiska – nadzór sprawowany na bieżąco, brak dokumentacji w tym zakresie. 

II.  DZIAŁANIA  W   ZAKRESIE  EDUKACJI  I  REEDUKACJI 

1 .Stworzenie dostępnego systemu informacji o środowisku i jego ochronie – pracownik Urzedu Miejskiego odpowiedzialny, zgodnie z zakresem czynności za ochronę środowiska  w Gminie, udziela informacji ustnej osobom zainteresowanyym. Ponadto pracownik pismem z dnia 24.07.2006r. został zobowiązany do przygotowania informacji o środowisku i dokumentach o środowisku znajdujących się w gminie w formie elektronicznej, która zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Goniadz.

2. Ścisła współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym , Nadleśnictwem Rajgród        i Knyszyn, pozarządowymi organizacjami  ekologicznymi  (np. Pracownią Architektury Żywej, Stowarzyszeniem Gmin Biebrzańskich) –  współpraca przejawia się poprzez

      - branie udziału w naradach, szkoleniach, warsztatach itp.

      - opiniowaniu  inwestycji realizowanych przez gminę i mieszkańców gminy,

      - zalesianiu i  pozyskiwaniu drewna,

      - opiniowaniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian,

      - współpraca  w różnych dziedzinnach wynikająca z przepisów prawa lub uwarunkowań lokalnych.

3. Upowszechnianie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie – zadanie powyższe realizowane jest przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy znikomym udziale Gminy.

4. Upowszechnianie zasad gospodarowania wynikających z kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w celu m.in. zapobiegania zanieczyszcenia wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych –   zorganizowano szkolenie dnia 7 maja 2006r. zakończone certyfikatem w 2006r. z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej które przeprowadzili specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Planowane są podobne szkolenia   na przełomie 2006/2007 roku.

5. Upowszechnianie wiedzy  ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach  oraz wśród dorosłych mieszkańców gminy – szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły średnie współpracują z BPN i w ramach współpracy  prowadzone są wycieczki ekologiczne, odczyty, konkursy itp.. Dorosłym mieszkańcom organizowane są szkolenia, szkolenia rolników w zakresie budowy zbiorników na gnojówkę, gnojowicę oraz płyt gnojowych.

6. Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych oraz ich związków – na terenie gminy brak zainteresowania ze strony rolników w kierunku tworzenia grup producentów rolnych.

7. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, jej Wspólnej Polityce Rolnej i funduszach przedakcesyjnych – wiedzę o funduszach unii europejskiej mieszkańcom gminy przekazywali pracownicy  ODR i AR i MR na szkoleniach w których uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miejskiego. Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Urząd Województwa Podlaskiego  i Urząd Marszałkowski, dwóch pracowników ukończyło Studium Prawa Europejskiego i chetnie swoją wiedzą dziela się z mieszkańcami Gminy.

                  III. DZIAŁANIA W ZAKRESIE MONITORINGU ŚRODOWISKA

1.Bieżąca aktualizacja informacji o stanie środowiska i jego ochronie – informacja dotychczas udzielana w formie ustnej przez pracownika Urzedu Miejskiego.

2. Współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia monitoringu podstawowego i regionalnego m.in. wód, powietrza, hałasu, odpadów –

- Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje monitoringu wód wypływających i wpływających do oczyszczalni ścieków z własnej inicjatywy, oraz odcieków i odpadów na wysypiski zgodnie z podpisaną umową.

3. Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie oceny stanu sanitarno – epidemiologicznego                               i weterynaryjnego na terenie gminy – gmina współdziała z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych ziwerząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, wyznaczania kandydatów na rzeczoznawców do oszacowywania zwierząt zabitych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub skierowanych do uboju sanitarnego albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy

4. współdziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie stanu ochrony fitosanitarnej na terenie gminy , w tym utworzenie stacji kontroli opryskiwaczy – wspóldziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin polega na informowaniu rolników o sposobach i terminie stosowania zabiegó zwalczających choroby , chwasty oraz szkodniki. Stacji kontroli opryskiwaczy nie ma. Uprawniona osoba dokonuje przeglądy opryskiwaczy w poszczególnych wsiach i wydaje atesty

5. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania ( art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132, z póź.zm) – ewidencji nie prowadzono.

6. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotlliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych ( art. 3, ust. 3 ustawy jak w lit. e) – ewidencji nie prowadzono.

IV. działania w  zakresie leśnictw  i ochrony przyrody.      

1.  Obejmowanie przez radę gminy cennych przyrodniczo terenów ochroną prawną (wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu, uznanie za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16.10.1991r o ochronie przyrody)  

– planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Goniadz  określono obszary, grunty, rejony objęte szczególną ochroną,

- przyjętym planem ochrony BPN określono obszary krajobrazu chronionego, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne itp.

2.  Pomoc w zalesianiu gruntów nie przydatnych do produkcji rolnej (przeznaczonych do tego celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) realizowanym w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości – informowano rolników                  o zasadach zalesiania gruntów.

3. Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wyrządzonych przez bobry i zwierzęta łowne – udzialano informacji o możliwościach uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody przez bobry i zwierzęta łowne.

4.  Pomoc w realizacji programów rolno – środowiskowych finansowanych z programu SAPARD – uczestniczenie w organizowaniu szkoleń z zakresu programów rolno – środowiskowych;  szkolenia prowadzone były przez WWF – Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody oraz ODR Mońki.

5.  Możliwość uznawania przez radę miejską za park gminny terenów pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym – art. 34a ustawy wym. w pkt 1 – brak terenów posiadających drzewostan o charakterze parkowym.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-10-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2006-08-10

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-08-11