Publicznie dostępny wykaz danych

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Wykaz jest prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 21-23 ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Wykaz składa się z kart informacyjnych oraz ze spisów kart, sporządzanych dla określonych kategorii dokumentów.

 

Karty typu A

dla:

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • inne wnioski

 

Karty typu B

dla:

 • decyzji i postanowień

Karty typu C

 • dla polityk, strategii, planów lub programów
 • dla projektów polityk, strategii, planów lub programów
 • dla projektów innych dokumentów

 

Karty typu D

·          przeglądy ekologiczne,

·          prognozy oddziaływania na środowisko,

·          wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

 

 

Karty typu E

dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów ow ochronie środowiska,
 • sprawozdań, ow których mowa ww art. 24 ust.w 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. ow obowiązkach przedsiębiorców ww zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych ww księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • kart informacyjnych złóż kopalin, ow których mowa ww przepisach wydanych na podstawie art.w 50 ust.w 1 pktw 2 lit.w a ustawy zw 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne iw górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F

dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych,
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii

 

Karty typu G

 • dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 • dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

 

Karty typu H

·          dla rejestrów, sprawozdań i zgłoszeń

 

Karty typu I

·          inne dokumenty

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-04-18

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-01-11