Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Goniądz 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców

 

Wymagane dokumenty

1.       Poprawnie wypełniony wniosek

2.       Złożone oświadczenie

3.       Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

 

 

 

 

Opłaty

1.       Opłata skarbowa w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) załącznik do ustawy część I ust. 36, pkt 9a,

2.       Opłatę za wpis można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Goniądzu, nr 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010 lub w kasie Urzędu (pokój nr 11),

3.       Z opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie
z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.).

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. ochrony środowiska, dodatków mieszkaniowych i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 12, Tel. (85) 738-00-39 wew. 18.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Goniądzu

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek – piątek, w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Termin załatwienia sprawy

1.       Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w  ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz
z załącznikami,

2.       Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze,

3.       Burmistrz Goniądza dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

 

 

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

2.       Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.),

3.       Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1.       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.       numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy załączyć:

·         dowód uiszczenia w/w opłaty skarbowej,

·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.       posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2.       utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3.       spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4.       zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1.       przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

2.       przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uwagi

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej, przedsiębiorca zostanie wezwany o uzupełnienie wniosku.

 

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-01-16

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-01-16