Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Urząd Miejski w Goniądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty opublikowane przed 23.09.2020 r.), można je odczytać przy pomocy narzędzia OCR. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp. posiadają alternatywny opis. Zamieszczone pliki PDF lub DOCX mogą nie posiadać odpowiedniej struktury nagłówkowej. Urząd dokłada wszelkich starań aby udostępniane dokumenty były przygotowane poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Żylińska, adres poczty elektronicznej ewa.zylinska@goniadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857380043. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Goniądzu mieści się w jednym budynku, znajdującym się przy Placu 11 Listopada 38 w Goniądzu.
Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo - schody prowadzące do głównego wejścia. Przy schodach zainstalowany jest dzwonek, który służy do przywołania pracownika urzędu.