z_b

Nr zarządzenia/ z dniaw sprawie                                                                                                                                   
1/07 02.01.2007r.ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
2/07  02.01.2007r.regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Goniądzu
2a/07  02.01.2007r.II Regulamin FŚS 2007r.
3/07  22.01.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
4/07  22.01.2007r.powołania komisji do przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia na wyłapywanie psów w gminie Goniądz
5/07  23.01.2007r.przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie zarządzenia
6/07  12.02.2007r.plan działania w zakresie obrony cywilnej w 2007r.
7/07  19.02.2007r.instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w UM Goniądz
8/07  01.03.2007r.powołania komisji przetargowej
8a/07  01.03.2007r.zmieniające zarządzenie nr 8/07 z dn. 1.03.07r.
9/07  01.03.2007r.komisji przetargowej do oceny ofert i przedstawienia najkporzystniejszej oferty na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gm. Goniądz
10/07  09.03.2007r.regulaminu organizacyjnego UM w Goniądzu
11/07  15.03.2007r.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
12/07  15.03.2007r.ustalenia regulaminu UM w Goniądzu  na czas zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i wojny
12a/07    15.03.2007r.wykonywania zadań obronnych w 2007r.
13/07  19.03.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
14/07  20.03.2007r.powołania komisji przetragowej 20.03.07r.- regulaminu komisji
15/07  02.04.2007r.utworzenia rachunku dochodów własnych dla Urzędu Miejskiego w Goniądzu
16/07  02.04.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
17/07  11.04.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
18/07  23.04.2007r.zmian do regulaminu organizacyjnego
19/07  23.04.2007r.tekst jednolity regulaminu
20/07  07.05.2007r.upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Goniadzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admi nistracji publicznej
21/07  07.05.2007r.upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Goniądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
22/07  09.05.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
23/07   15.05.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
24/07  22.05.2007r.oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
25/07  22.05.2007r.zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego
26/07  28.05.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
27/07  11.06.2007r.powołania komisji przetargowej
28/07  18.06.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
29/07  26.06.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
30/07  29.07.2007r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu
31/07  02.07.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
32/07  05.07.2007r.rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste gruntu
33/07  10.07.2007r.zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej
34/07  10.07.2007r.przeprowadzenia kontroli w ZUK
35/07  23.07.2007r.zasad zaopatrywania pracowników UM w Goniądza w napoje i środki higieny osobistej
36/07  23.07.2007r.zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego
37/07  27.07.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
38/07  01.08.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
39/07  03.08.2007r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Goniądz przeznaczonej do dzierżawy  na czas nieoznaczony
40/07  17.08.2007r.przeprowadzenia kontroli w GOK Goniądz
41/07  22.08.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
42/07  22.08.2007r.wykonania prawa pierwokupu
43/07  27.08.2007r.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
44/07  28.08.2007r.ogłoszenia wykazu lokali użytków stanowiących własność gminy do oddania w najem na czas nieoznaczony
45/07  29.08.2007r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz
46/07  03.09.2007r.powierzenia stanowiska dyrektora SP w Białosukni na rok szkolny 2007/2008
46a/07  4.09.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
47/07  5.09.2007r.projektu budżetu na 2008r.
48/07  5.09.2007r.przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008r.
49/07  5.09.2007r.upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
50/07  10.09.2007r.wykonania pierwokupu
51/07  12.09.2007r.wykonania pierwokupu
52/07  19.09.2007r.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Goniądzu
53/07  21.09.2007r.instrukcji kasowej dla UM w Goniądzu
54/07  21.09.2007r.powołania zespołu do kontroli podatkowej
55/07  24.09.2007r.ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gm. Goniądz przeznaczonych do sprzedaży
56/07  24.09.2007r.ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gm. Goniądz przeznaczonych do sprzedaży
57/07  27.09.2007r.powołania obwodowych komisji wyborczych
58/07   28.09.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.

59/07  28.09.2007r.

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w Osowcu
60/07  28.09.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
61/07  28.09.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
62/07   05.10.2007r.zmiany Zarządzenia Nr 24/2006 Burmistrza Goniądza z dnia 30.10.2006r. w zakresie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w UM Goniądz
63/07   16.10.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
64/07   17.10.2007r.powołania komisji socjalnej do rozpatrzenia - zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych
65/07   25.10.2007r.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w Osowcu
66/07   29.10.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
67/07   30.10.2007r.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych w Osowcu
67a/07   30.10.2007r.używania herbu
68/07   02.11.2007r.wykonania pierwokupu
68a/07   05.11.2007r.zmiany zarządzenia Burmistrza Goniądza do regulaminu świadczeń socjalnych
69/07   07.11.2007r.rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
70/07    07.11.2007r.rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz
71/07   07.11.2007r.rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
72/07   07.11.2007r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
73/07   07.11.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
74/07   07.11.2007r.utworzenia formacji obrony cywilnej
75/07   13.11.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
76/07   13.11.2007r.projektu budżetu gminy na 2008 rok
77/07   19.11.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
78/07   23.11.2007r.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
79/07   03.12.2007r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Nowicki Edmund i Ludwika
80/07   04.12.2007r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Ireny i Zdzisława Konieckich
81/07   07.12.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
82/07   13.12.2007r.upoważnienia pracownika UM do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
83/07   14.12.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
84/07   19.12.2007r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Edyty i Janusza Dembskich
85/07   21.12.2007r.sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 709/7 położonej w Goniadzu przy ul. Różanej
86/07   21.12.2007r.sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 23 położonej we wsi Klewianka
87/07   31.12.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
1/08       14.01.2008realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2008 r.

2/08     14.01.2008r.

sprzedaży mieszkania na rzecz Heleny Kuczyńskiej
3/08     18.01.2008r.realizacji zadań obronnych w 2008r.
4/08    25.01.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
5/08    06.02.2008r.upoważnienia p. I. Grzegorzewskiej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
6/08    06.02.2008r.upoważnienia p. Bożenny Przekop do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
7/08    14.02.2008r.regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
8/08    14.02.2008r.ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Goniądz przeznaczonych do dzierżawy
9/08    21.02.2008r.przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu obrony cywilnej metodą spisu z natury
10/08    26.02.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
11/08   05.03.2008r.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
12/08   06.03.2008r.zmiany zarządzenia nr 35/07 z dnia 23.07.2007r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników UM w napoje i środki higieny osobistej
13/08   11.03.2008r.regulaminu organizacyjnego UM w Goniądzu
14/08   31.03.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
15/08   16.04.2008r.zmiany budżetowe gminy na 2008r
16/08   25.04.2008r.wykonania prawa pierwokupu
17/08   06.05.2008r.wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny
18/08   12.05.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
19/08   12.05.2008r.zasad powołania Rady Sportu na terenie gminy Goniądz oraz ustalenia regulaminu działania Rady
20/08   16.05.2008r.zmiany w budżecie gminy na 2008r.
21/08   20.05.2008r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży
22/08   20.05.2008r.ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży
23/08   20.05.2008r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
24/08   20.05.2008r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Goniądz
25/08   26.05.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
26/08   05.06.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
27/08   05.06.2008r.ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w gminie Goniadz
28/08   10.06.2008r.przeprowadzenia konsultacji we wsiach Smogorówka Goniądzka I i II
29/08   10.06.2008r.zamiany nieruchomości będącej własnością gminy
30/08   17.06.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz Krystyny i Zdzisława Wichowskich
31/08   17.06.2008r.ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy  Goniądfz przeznaczonych do sprzedaży
32/08   17.06.2008r.powołania komisji przetargowej
33/08   18.06.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
34/08   10.07.2008r.sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 131/3 położonej w Płochowie
35/08   10.07.2008r.sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr 83/2
36/08   14.07.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
37/08   21.07.2008r.powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
38/08   23.07.2008r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
39/08   23.07.2008r.ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Goniądz
40/08   23.07.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Ireny Matwiejczyk
41/08   25.07.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Grażyny i Tadeusza Michalczuk
42/08   28.07.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Katarzyny Olechno
43/08   19.08.2008r.ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
44/08   19.08.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
45/08   19.08.2008r.powołania komisji przetargowej
46/08   21.08.2008r.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
47/08   25.08.2008r.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
48/08   25.08.2008r.sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy Ewy i Wojciecha Żylińskich
49/08   25.08.2008r.zasad przyznawania i wypłaty nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Goniądzu
50/08   25.08.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
51/08   27.08.2008r.powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podtsawowej we Wroceniu
52/08   27.08.2008r.wykonania prawa pierwokupu
53/08   28.08.2008r.udzielenia pełnomocnictwa p. Agacie Szypulskiej
54/08   28.08.2008r.powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert
55/08   01.09.2008r.ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wybór ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań
56/08   04.09.2008r.wykonania prawa pierwokupu
57/08   05.09.2008r.sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 93 położonej w obrębie Krzecze
58/08   05.09.2008r.ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Goniadz przeznaczonych do sprzedaży
59/08   05.09.2008r.ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży
60/08   10.09.2008r.powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie gminy Goniądz
61/08   17.09.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
62/08   22.09.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
63/08   22.09.2008r.założeń do projektu budżetu gminy na 2009r.
64/08   22.09.2008r.przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy  Goniądz na 2009r.
65/08   29.09.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
66/08   07.10.2008r.ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do oddania w najem
67/08   08.10.2008r.powołania komisji socjalnej do rozpatrzenia wniosków na stypendia
68/08   21.10.2008r. 
69/08   23.10.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Jana Chilmonogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
70/08   27.10.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
71/08   30.10.2008r.zasad korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Goniądz
72/08   04.11.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
73/08   04.11.2008r.ogłoszenie przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego
74/08   04.11.2008r.ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Goniadz przeznaczonych do sprzedaży
75/08   04.11.2008r. 
76/08   05.11.2008r.rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
77/08   05.11.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy Jacka I Alicji Chojnowskich
78/08   10.11.2008r.projektu budżetu gminy na 2009r.
79/08   14.11.2008r.powołania komisji przetargowej
80/08   17.11.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
81/08   27.11.2008r.zmiany zarządzenia nr 60/2008 Burmistrza Goniądza z dnia 10.09.2008r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Goniądz
82/08   27.11.2008r.przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Goniądz
83/08   27.11.2008r.przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Goniądz
84/08   28.11.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
85/08   09.12.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy
86/08   09.12.2008r.sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr 889 położonej w obrębie Goniądza
87/08   09.12.2008r.zmiany regulaminu organizacyjnego UM w Goniądzu
88/08   10.12.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008r.
89/08   16.12.2008r.zmiany zarządzenia Nr 27/08 Burmistrza Goniądza z dnia 05.06.2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w gminie Goniądz
90/08   18.12.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy
91/08   18.12.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy
92/08   18.12.2008r.powołania komisji przetargowej z dnia 18.12.2008r.
93/08   24.12.2008r.powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
94/08   22.12.2008r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy
1/09    13.01.2009r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży
2/09    02.01.2009r.wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
3/09    02.01.2009r.szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Goniądzu
4/09    14.01.2009r.przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smogorówka Goniądzka (potocznie Smogorówka Gon. I i Smog. Gon. II)
5/09    22.01.2009r.ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Goniądz przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
6/09    22.01.2009r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego
7/09    26.01.2009r.realizacji zadań obrony cywilnej w 20009r.
8/09    26.01.2009r.realizacji zadań obronnych w 2009r.
9/09    03.02.2009r.sprzedaży mieszkania na rzecz najemcy
10/09   03.02.2009r.udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS-p. Marii Czajkowskiej
11/09   10.02.2009r.powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP we Wroceniu oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej
12/09    10.02.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: um

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2009-02-12