Załatwianie Spraw Obywatelskich

 

Załatwianie Spraw Obywatelskich

 

Sprawa:

Odroczenie terminu płatności podatku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniadzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 11 tel. (85) 7380044

Komórka odpowiedzialna:

Podatki

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności

  podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa1):

- od wniosku - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa1):

- od odwołania - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

1) Nie pobiera się opłaty skarbowej w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pok.  Nr 11

 

 

Sprawa:

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 11 tel. (85) 7380044

Komórka odpowiedzialna:

Podatki

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- od wniosku - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa:

- od odwołania - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pok. nr 11

 

 

Sprawa:

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 11 tel. (85) 7380044

Komórka odpowiedzialna:

Podatki

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Załączniki:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,
- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość- wydatków inwestycyjnych

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- od wniosku - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem  Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa:

- od odwołania - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pok. nr 11

 

 

Sprawa:

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38 pok. Nr 11 tel. (85) 7380044

Komórka odpowiedzialna:

 Podatki

Wymagane dokumenty:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej , umorzenie odsetek za zwłokę
Załączniki:
 - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

 

Sprawa:

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 11 tel. (85) 7380044

 

Komórka odpowiedzialna:

Podatki

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

Opłata skarbowa1):
- od wniosku - 5,00 zł
- od zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 15 zł,
- od pozostałych zaświadczeń - 11 zł.
1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Opłata skarbowa2):

- od zażalenia - 5,00 zł

- od każdego załącznika - 0,50 zł
2) uwagę określoną w przypisie 1) stosuje się odpowiednio.

Uwagi:

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pok. nr 11

  

 

Sprawa:

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 12, tel. (85) 7380080

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis/ zmianę do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

Opłata stała:
- od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wpisu.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zakupu znaków skarbowych można dokonać w pokoju Nr 11.

Opłatę od wpisania do ewidencji działalności gospodarczej należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w BS Mońki o/Goniądz  nr 50808500050130009720000010

 

 

Sprawa:

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pokój Nr 12, tel. (85) 7380080

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz zawiadomienia nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pokoju Nr 11.

 

 

Sprawa:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pokój Nr 12, tel. (85) 7380080

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Załączniki:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł,
- od każdego załącznika - 0,50 zł.
Opłata za korzystanie z zezwoleń:
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, przed wydaniem zezwolenia, wnoszą na rachunek gminy opłatę, w wysokości:
1) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
2) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł,
3) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł,
- od każdego załącznika - 0,50 zł.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą, w trzech równych ratach, opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Zakupu znaków skarbowych można dokonać w pokoju Nr 3.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w BS Mońki o/Goniądz na nr 50808500050130009720000010

 

 

 

 

 

Sprawa:

Dodatek mieszkaniowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pokój Nr 12, tel. (85) 7380080

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, dodatków mieszkaniowych, rozwiązywania problemów alkoholowych,

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Załączniki:

1. Deklarację o dochodach członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

2. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć zaświadczenie z nadzoru budowlanego potwierdzające powierzchnię użytkową i stan wyposażenia technicznego budynku.

3. Dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków za wodę z wodociągu zbiorowego, nieczystości stałe i płynne poniesionych w miesiącu złożenia wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

Wzory wniosku i deklaracji są obligatoryjne.

 

 

 

Sprawa:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, pokój Nr 12, tel. (85) 7380080

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów
Załączniki:
- Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł
- od zezwolenia -wydanego osobom fizycznym na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 20,00 zl
2. Opłata za usunięcie drzew i krzewów (nie dotyczy m.in. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, które uzyskały zezwolenie) ustalana się w zależności od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku (odmiany) drzewa lub w zależności od powierzchni porośniętej krzewami.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Goniądza  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa minister właściwy dla spraw środowiska. Stawka za usunięcie krzewów z powierzchni jednego metra kwadratowego wynosi 200 zł.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w pok. Nr 11

 

 

 Sprawa:

 Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 7 tel. (085) 7380019

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

 Wymagane dokumenty:

 - poświadczenie zameldowania

- dowody osobiste wnioskodawcy i świadków

- akty własności ziemi lub akty notarialne wnioskodawcy

 Opłaty:

 nie pobiera się

 

 

 Termin załatwienia sprawy:

 do 7 dni

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 nie przysługuje

 Uwagi:

 x

 

 

 Sprawa:

 Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego

 Miejsce załatwienia sprawy

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38,pok. Nr 12 tel. (085) 7380080

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds oświaty i zamówień publicznych

 Wymagane dokumenty:

 

  • potwierdzone przez szkołę "za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentów lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia na terenie Gminy Goniądz

 Opłaty

 nie pobiera się

 Termin załatwienia sprawy:

 w ciągu 1 miesiąca

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 Odwołanie wnosi się do Samoreządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Goniądza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 Uwagi:

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 12 oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy Goniądz

 

 

 

 

 Sprawa

 Wniosek o wydanie / wymianę dowodu osobistego

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 7380070

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 - dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50cmx4,50cm

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

- aktualny odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Goniądz)

- aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli został sporządzony poza USC Goniądz)

 Opłaty:

 30,00zł za wydanie dowodu osobistego , której należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w BS Mońki o/ Goniądz nr 50808500050130009720000010

 Termin załatwienia sprawy:

 do 45 dni

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Burmistrza Goniądza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 Uwagi:

 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście. Osoby w wieku 13 - 18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odnierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego dostępny jest w Urzędzie Miejskim pok. nr 2

 

 Sprawa

 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 Dokument stwierdzający tożsamość.

Wojskowy dokument osobisty.

Wypełniony druk P E-1 „Zgłoszenie pobytu stałego” lub Pu E-3 „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące”.

Pobyt potwierdzony przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

 

 Opłaty:

 Bez opłat

 Termin załatwienia sprawy:

 Zameldowania dokonuje się odręcznie w obecności wnioskodawcy, który otrzymuje bezpłatne poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 

Druki zameldowań dostępne   w Urzędzie Miejskim pok. nr 2

 

 Sprawa

 Wymeldowanie z miejsca  pobytu  stałego  lub czasowego  trwającego ponad 2 miesiące

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 Dokument stwierdzający tożsamość.

Wojskowy dokument osobisty.

Wypełniony druk P E-1 „Zgłoszenie pobytu stałego” lub Pu E-3 „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” odrębnie dla każdej osoby

Pobyt potwierdzony przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego udzielone na piśmie i potwierdzone     przez notariusza lub konsulat (w dokumencie muszą być zawarte dane osoby, której dotyczy zgłoszenie wymeldowania oraz adres).

2. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego lub czasowego.

4. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 

 Opłaty:

 Bez opłat

 Termin załatwienia sprawy:

 Wymeldowania  dokonuje się odręcznie w obecności wnioskodawcy, który otrzymuje bezpłatne poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 

Druki wymeldowań dostępne   w Urzędzie Miejskim pok. nr 2

 

 

 

 Sprawa

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 

W tym celu należy złożyć wniosek i okazać dowód osobisty na podstawie którego zostanie stwierdzone pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą, której akt stanu cywilnego ma dotyczyć oraz inne dokumenty umożliwiające wydobycie odpisów (np. pełnomocnictwa, odpisy orzeczeń sądowych, nakazy sądów do złożenia odpisów).

 Opłaty:

 22 zł – odpis skrócony

 33 zł -  odpis zupełny

 17 zł – zaświadczenie

Wyłączając dokumenty objęte ustawowym zwolnieniem z opłat

 Termin załatwienia sprawy:

 Do 7 dni

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 

Ustalony formularz zawiadomienia nie jest obowiązkowy.

 

 Sprawa

Zgłoszenie zgonu

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 W tym celu należy dostarczyć kartę zgonu wystawioną przez służbę zdrowia oraz dowód osobisty osoby zmarłej (zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni).

 Opłaty:

 Bez opłat

 Termin załatwienia sprawy:

 Bezzwłocznie

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 Brak

 

 Sprawa

Zawarcie małżeństwa cywilnego

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 W celu złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustalenia terminu ślubu powinni :

Kawaler, panna - dostarczyć dowody osobiste oraz złożyć odpisy skrócone z aktów urodzenia dla osób urodzonych poza Goniądzem. Wymagana jest osobista obecność.

Rozwiedziony, rozwiedziona dodatkowo - odpisy skrócone aktów małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu dla osób, które zawierały małżeństwo poza Korycinem. Wymagana jest osobista obecność.

Wdowiec, wdowa dodatkowo - odpisy skrócone aktów zgonu dla osób, których małżonkowie zmarli poza gminą Goniądz. Wymagana jest osobista obecność.

 Opłaty:

 80 zł

 Termin załatwienia sprawy:

 

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 Brak

 

 Sprawa

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. nr 2 tel. (085) 738 00 43 wew. 15

 Komórka odpowiedzialna:

 stanowisko ds USC i ewidencji ludności

 Wymagane dokumenty

 Zawarcie małżeństwa konkordatowego musi być poprzedzone wizytą w USC celem złożenia odpowiednich dokumentów i otrzymania zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami w prawie cywilnym.
Przynajmniej jedna ze stron musi posiadać stałe miejsce pobytu na terenie gminy Goniądz.

Kawaler, panna - w tym celu należy dostarczyć dowody osobiste oraz złożyć odpisy skrócone z aktów urodzenia dla osób urodzonych poza Goniądzem. Wymagana jest osobista obecność.

Wdowiec, wdowa dodatkowo - odpisy skrócone aktów zgonu dla osób, których małżonkowie zmarli poza gminą Goniądz

 

 Opłaty:

 80 zł

 Termin załatwienia sprawy:

 

 Tryb odwoławczy i opłaty:

 

 Uwagi:

 Brak

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: E.Żylińska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2004-03-05

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2004-03-05