Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Goniądz

 

UCHWAŁA NR XIX/75/04

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 20, ust. 1, w nawiązaniu do art. 84 i 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) i art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 145, poz. 692, z 1997 r., Nr 60, poz. 370 Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Miejska stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz składający się z: 

1)      części tekstowej planu stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2)      rysunku planu w skali 1: 2 000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 2. Plan obejmuje obszar miasta w jego granicach administracyjnych.

1.      Obowiązują ustalenia:

a)      uchwały Nr 58/XI/99 Rady Gminy w Goniądzu z dnia 5 sierpnia w 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 447),

b)      uchwały Nr XXXIV/167/01 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 października    2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1475).

2.      Przedmiotem planu są:

1)      podstawowe przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania oraz linie rozgraniczające te tereny, tj.:

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MWN,

b)     tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

c)      tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML,

d)     tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MLN,

e)      tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

f)       tereny zabudowy usługowej przeznaczone dla realizacji celów publicznych i innych, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

g)      tereny przemysłu, składów, budownictwa, oznaczone na rysunku planu   symbolem P,

h)      tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

i)        tereny wód, regulacji stosunków wodnych i urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone na rysunku planu symbolem W,

j)       tereny odprowadzania ścieków i usuwania nieczystości, oznaczone na rysunku planu symbolem N,

k)     tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu      symbolem K,

l)        tereny urządzeń i tras urządzeń energetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

m)    tereny urządzeń i tras łączności, bez oznaczania ich na rysunku planu,

n)      tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP, RZ,

o)     tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolem RL,

p)     tereny z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ.

2)      zasady obsługi komunikacyjnej;

3)      tereny i zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną;

4)      granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie oraz szczególne warunki ich zagospodarowania, w tym:

a)      warunki gospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego,

b)     warunki gospodarowania zasobami przyrody, zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

c)      warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5)      przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

6)      przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze;

7)      stawka procentowa opłaty jednorazowej, w związku z opracowaniem planu.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 2, pkt 1, określa się w dalszych przepisach niniejszych ustaleń, dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.

4.      Ustalenia planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – orientacyjne, których przebieg może być zmieniony w dostosowaniu do potrzeb inwestorskich, pod warunkiem zachowania przepisów prawa;

3)      granice: strefy ochrony konserwatorskiej i obszarów zagrożonych powodzią;

4)      zasady obsługi w  zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) określonego w  § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3)      przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1: 2 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały;

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7)      terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8)      zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający dwa lub więcej mieszkań lub ich zespół;

9)      zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – należy przez to rozumieć definicje zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

10)  urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;

11)  ekologicznych nośnikach energii cieplnej – należy przez to rozumieć: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, biomasę;

12)  obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

13)  tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem planu o jego przeznaczeniu

DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Podstawowe przeznaczenie terenów. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania. 

§ 5. 1. Plan nie zawiera terenów, których przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wymaga zgody, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.).

Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie:

1)      istniejącego stanu zagospodarowania, w którym teren funkcjonuje jako nierolniczy – w takim przypadku w § 29 nie wymienia się powierzchni działek geodezyjnych przeznaczanych na cele nierolnicze;

2)      wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, których powierzchnie wyszczególnia się w § 29;

2.      W niniejszym planie nie przeznacza się lasów i gruntów leśnych na cele nierolnicze.

3.      W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście planu, decydują ustalenia tekstu planu.

4.      Plan nie obejmuje terenów oznaczonych symbolem TNP, tj.:

1)      teren 1 TNP obejmujący działki nr geodezyjny: 473 i 475, którego przeznaczenie w planie uzależnione jest od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W zależności od rozstrzygnięcia Sądu, opracowanie planu na ten teren może być kontynuowane;

2)      teren 2 TNP obejmujący działkę nr geodezyjny 563, którego przeznaczenie w planie może być przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Opracowanie planu na ten teren może być kontynuowane.

§ 6. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz jednorodzinną, oznaczone na rysunku planu symbolem MWN, w skład których wchodzą:

1)      teren 1 MWN, położony przy ulicy Mickiewicza i Kościuszki, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przemieszanej z jednorodzinną z usługami wbudowanymi. Jest to historycznie ukształtowana zabudowa o charakterze kamienic;

2)      teren 2 MWN, położony przy ulicy Plac 11 Listopada, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przemieszanej z jednorodzinną z usługami wbudowanymi. Jest to historycznie ukształtowana zabudowa o charakterze kamienic;

3)      teren 3 MWN, położony przy ulicy Plac 11 Listopada i Jadźwingowskiej, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przemieszanej z jednorodzinną z usługami wbudowanymi. Jest to historycznie ukształtowana zabudowa o charakterze kamienic;

4)      teren 4 MWN, położony przy ulicy Kościuszki i Jadźwingowskiej, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przemieszanej z jednorodzinną z usługami wbudowanymi. Jest to historycznie ukształtowana zabudowa o charakterze kamienic;

5)      teren 5 MWN, położony przy ulicy Kościuszki, Rybackiej i Demokratycznej, użytkowany dotychczas w części jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle spółdzielcze), w części zaś zabudowany luźną zabudową jednorodzinną a także jako teren niezabudowany.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska, łączonych z funkcją mieszkaniową (głównie w parterach budynków) lub jako obiekty wolnostojące na terenie 5 MWN;

2)      na terenie 5 MWN obiektów produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska, jako odrębne obiekty wolnostojące;

3)      urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń podwórkowych (śmietniki, trzepaki, itp.);

4)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży wbudowanych w podziemiach lub parterach budynków mieszkalnych;

5)      obiektów małej architektury;

6)      terenów zieleni i sportu, zabaw dla dzieci – o charakterze osiedlowym.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy:

a)      dla zabudowy mieszkaniowej istniejącej wielorodzinnej i jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach 1 MWN, 2 MWN, 3 MWN i 4 MWN, historycznie ukształtowanej, należy zachować istniejącą wysokość budynków i formy dachów,

b)     dla nowej zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej na terenie 4 MWN wysokość należy dostosować do istniejących budynków oraz dachy dwu- lub wielospadowe dostosowane do istniejącej, historycznie ukształtowanej zabudowy,

c)      dla nowej zabudowy wielorodzinnej lokalizowanej na terenie 5 MWN do 4 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach,

d)     dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizowanej na terenie 5 MWN do 2 kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem przy dwu- lub wielospadowych dachach,

e)      dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej lokalizowanej na terenie  5 MWN do 3 kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17.

§ 7. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, w skład których wchodzą:

1)      teren 1 MN, położony pomiędzy ulicami Majora Węgielnego, Rybacką i Kąpielową, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą i częściowo niezabudowany;

2)      teren 2 MN, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Majora Węgielnego, Rybacką, Kościuszki i ulicą bez nazwy, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów, np. zabudowa tarasowa;

3)      teren 3 MN, położony pomiędzy ulicami Majora Węgielnego, ulicą biegnącą do ulicy Jadźwingowskiej, ulicą Jadźwingowską i Nadbiebrzańską, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą i częściowo niezabudowany. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów, np. zabudowa tarasowa. Część terenów położonych przy ulicy Nadbiebrzańskiej przeznacza się na poszerzenie pasa drogowego tej ulicy. Powierzchnie przeznaczane na poszerzenie ulicy określi projekt techniczny budowy ulicy;

4)      teren 4 MN, położony pomiędzy ulicami Jadźwingowską, Nadbiebrzańską i Świętej Rozalii, użytkowany dotychczas głównie jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą i częściowo niezabudowany. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów, np. zabudowa tarasowa. Część terenów położonych przy ulicy Nadbiebrzańskiej i Świętej Rozalii przeznacza się na poszerzenie pasów drogowych tych ulic. Powierzchnie przeznaczane na poszerzenie ulicy określi projekt techniczny budowy ulicy;

5)      teren 5 MN, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Świętej Rozalii, Niedbiebrzańską i ulicą Jagiellońską z ulicą Sadową, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą i częściowo niezabudowany. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów, np. zabudowa tarasowa. Część terenów położonych przy ulicy Nadbiebrzańskiej, Jagiellońskiej, Świętej Rozalii i Sadowej przeznacza się na poszerzenie pasów drogowych tych ulic;

6)      teren 6 MN, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Jagiellońską, Nadbiebrzańską, Gęsią i Dolistowską, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą i częściowo niezabudowany. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów, np. zabudowa tarasowa. Wielkość nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 900 m2. Część terenów położonych przy ulicy Jagiellońskiej i Nadbiebrzańskiej przeznacza się na poszerzenie pasów drogowych tych ulic. Powierzchnie przeznaczane na poszerzenie ulicy określi projekt techniczny budowy ulicy;

7)      teren 7 MN, położony przy ulicy Nadbiebrzańskiej, użytkowany dotychczas jako tereny głównie niezabudowane ze sporadycznie występującą zabudową jednorodzinną z  zabudową gospodarczą. Dopuszcza się tu zabudowę letniskową. Ze względu na walory krajobrazowe terenu, zabudowa  tu kształtowana powinna być dostosowana do tychże walorów. Wielkość nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1200 m2. Część terenów położonych przy ulicy Nadbiebrzańskiej przeznacza się na poszerzenie pasa drogowego tej ulicy. Powierzchnie przeznaczane na poszerzenie ulicy określi projekt techniczny budowy ulicy;

8)      teren 8 MN, położony pomiędzy ulicami Kościuszki, Słowackiego, Nowy Świat z wewnętrzną ulicą Różaną, graniczący z terenami zabudowy wielorodzinnej 1 MWN i terenem internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą;

9)      teren 9 MN, położony pomiędzy ulicami Kościuszki, Nowy Świat i Słowackiego z wewnętrzną ulicą Kwiatową, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą;

10)  teren 10 MN, położony przy ulicy Kościuszki, graniczący z terenami ujęcia wody, użytkowany dotychczas jako teren głównie niezabudowany oraz częściowo zabudowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową, gospodarczą;

11)  teren 11 MN, położony pomiędzy ulicy Ogrodowej, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą oraz częściowo niezabudowany;

12)  teren 12 MN, położony pomiędzy ulicami Nowy Świat, Ogrodową i Słowackiego, graniczący z terenami Zespołu Szkół Ogólnokształcących, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą oraz częściowo niezabudowany;

13)  teren 13 MN, położony pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja i Mostową, użytkowany dotychczas częściowo jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą oraz częściowo niezabudowany;

14)  teren 14 MN, położony pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja i Mostową z wewnętrznymi ulicami Piotra z Goniądza i Witosa, użytkowany dotychczas częściowo jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą oraz częściowo niezabudowany;

15)  teren 15 MN, położony pomiędzy ulicami Nowy Świat, Słowackiego, Konstytucji 3 Maja do ulicy Mickiewicza, graniczący z zabudową wielorodzinną 1 MWN, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą;

16)  teren 16 MN, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Szpitalną, Grodzieńską, zewnętrzną ulicą Polną i terenem do niej przyległym, użytkowany dotychczas jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą;

17)  tereny 17 MN, położone pomiędzy ulicami Mickiewicza, Szpitalną, Grodzieńską, Polną i Jagiellońską, z wewnętrzną ulicą Podgórną, użytkowane dotychczas jako tereny z rozproszoną zabudową jednorodzinną. Tereny położone przy ulicy Podgórnej, przeznaczone są częściowo na poszerzenie pasa drogowego tej ulicy. Powierzchnie przeznaczane na poszerzenie ulicy określi projekt techniczny budowy ulicy;

18)  teren 18 MN, położony przy ulicy Dolistowskiej, obejmujący działki rolne nr geodezyjny 1209/1, 1209/2, 1209/5, 1209/6, 1209/9, 1209/10. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29;

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się przekształcanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w zabudowę bardziej intensywną (szeregową, bliźniaczą, wielorodzinną), a ponadto lokalizowanie:

1)      obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska, łączonych z funkcją mieszkaniową lub jako odrębne obiekty na działce z mieszkaniami;

2)      obiektów produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska łączonych z funkcją mieszkaniową lub jako odrębne obiekty wolnostojące na tej samej działce, co budynek mieszkalny;

3)      urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń podwórkowych (śmietniki, trzepaki, itp.);

4)      dróg dojazdowych, parkingów, garaży i budynków gospodarczych niezbędnych dla obsługi obszarów.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy:

a)      mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach,

b)     usługowej i produkcyjnej na wydzielonych terenach do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      zasady podziału terenów na działki budowlane, tam gdzie zajdzie taka potrzeba, mogą być opracowane na etapie projektowania inwestycji, przy zachowaniu normy powierzchniowej działek nie mniej niż 400 m2 (z wyjątkiem terenów 6 MN i 7 MN ustalonych indywidualnie), zapewnieniu dojazdu do drogi publicznej oraz zaprojektowaniu w razie potrzeby dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi;

3)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17.

§ 8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ML z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę letniskową oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MLN, w skład których wchodzą:

3)      teren 2 MLN, położony przy ulicy Demokratycznej, będący dotychczas terenem rolnym i zabudowy zagrodowej, obejmujący działki lub ich części nr geodezyjny 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w    § 29;

4)      teren 3 ML, położony przy ulicy Demokratycznej, będący dotychczas terenem rolnym i zabudowy zagrodowej, obejmujący działki lub ich części nr geodezyjny 14, 17, 18, 19. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29.

2.      Na terenie 2 MLN zabudowa jednorodzinna może być realizowana wyłącznie jako wolnostojąca.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy – dla zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej do 1 kondygnacji nadziemnej oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      zasady podziału terenów na działki budowlane, tam gdzie zajdzie taka potrzeba, mogą być opracowane na etapie projektowania inwestycji przy zapewnieniu dojazdu do drogi publicznej oraz zaprojektowaniu w razie potrzeby dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi;

3)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17.

§ 9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową:

1)      teren 1 MR, położony przy ulicy Demokratycznej;

2)      teren 2 MR, położony przy ulicy Kościuszki;

3)      teren 3 MR, położony przy ulicy Kościuszki i Konstytucji 3 Maja;

4)      teren 4 MR, położony przy ulicy Konstytucji 3 Maja i częściowo ulicy Kościuszki;

5)      teren 5 MR, położony przy ulicy Mickiewicza;

6)      teren 6 MR, położony przy ulicy Mickiewicza, obejmujący działkę nr 422;

7)      teren 7 MR, położony przy ulicy Jagiellońskiej, obejmujący część działki 1299;

8)      teren 8 MR, położony przy ulicy Polnej;

9)      teren 9 MR, położony przy ulicy Jagiellońskiej, obejmujący część działki nr geodezyjny 1109 oraz działkę nr 1110;

10)  teren 10 MR, położony przy ulicy Polnej, obejmujący działkę nr geodezyjny 1099;

11)  teren 11 MR, położony w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Grodzieńskiej i Polnej;

12)  teren 12 MR, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Polną, Jagiellońską, Grodzieńską;

13)  teren 13 MR, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Jagiellońską i Grodzieńską;

14)  teren 14 MR, położony pomiędzy ulicami Dolistowską i Wojska Polskiego;

15)  teren 15 MR, położony przy ulicy Dolistowskiej;

16)  teren 16 MR, położony przy ulicy Wojska Polskiego, obejmujący działkę nr geodezyjny 1267.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      usług, zakładów produkcyjnych przetwórstwa rolno-spożywczego i gospodarczych służących ludności rolniczej i rolnictwu, nieuciążliwych dla środowiska;

2)      urządzeń lokalnych infrastruktury technicznej;

3)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi obszarów;

4)      na terenach zabudowy zagrodowej – wszystkich urządzeń i budynków związanych z rolnictwem;

5)      w budynkach mieszkalnych zagrodowych – urządzeń usługowych, nieuciążliwych dla środowiska;

6)      urządzeń agroturystycznych z zastrzeżeniem ustępu 3, pkt 4.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy:

a)        mieszkaniowej zagrodowej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach,

b)       usługowej i produkcyjnej na wydzielonych terenach do 2 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      nowe zagrody mogą być tworzone przy zapewnieniu działki o powierzchni powyżej   1500 m2;

3)      na terenach 8 MR i 12 MR, jak również w odniesieniu do terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym;

4)      dopuszcza się, na podstawie art. 4, pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.), prowadzenie działalności agroturystycznej w okresie nie przekraczającym 5 lat od daty jej rozpoczęcia, w budynkach wchodzących w skład gospodarstw rolnych bez konieczności przeznaczania ich w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze;

5)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze, oznaczone na rysunku planu symbolem U, których szczegółowe funkcje sprecyzowano niżej. W skład tych terenów wchodzą:

1)      teren 1 UA położony przy Plac 11 Listopada, użytkowany dotychczas przez Urząd Miejski. Pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu z możliwością modernizacji i zmianą rodzaju usług pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na historyczną wartość terenu w polityce przestrzennej dotyczącej tego obszaru należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia zawarte w § 25;

2)      teren 2 UHR położony przy ulicach Plac 11 Listopada i Świętej Rozalii, przeznacza się pod działalność usługowo-handlową i rzemieślniczą o charakterze nieuciążliwym z możliwością modernizacji i zmianą rodzaju usług pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na historyczną wartość terenu w polityce przestrzennej dotyczącej tego obszaru należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia zawarte w § 25;

3)      teren 3 UO położony przy ulicy Jadźwingowskiej, użytkowany dotychczas jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z możliwością modernizacji i zmiany rodzaju usług pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na historyczną wartość terenu w polityce przestrzennej dotyczącej tego obszaru należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia zawarte w § 25;

4)      teren 4 UT położony przy ulicy Świętej Rozalii, użytkowany dotychczas jako hotel „Zbyszko” pozostawia w dotychczasowym sposobie użytkowania;

5)      teren 5 UT położony przy ulicy Nadbiebrzańskiej, użytkowany dotychczas jako zespół pensjonatowo-turystyczno-mieszkaniowy. Obowiązują ustalenia zawarte w uchwale nr 58/XI/99 Rady Gminy w Goniądzu z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Nr 28, poz. 447);

6)      teren 6 UA położony przy ulicy Majora Węgielnego przeznacza się pod działalność usługowo-administracyjną – Centrum Informacji Turystyczno-Edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego;;

7)      teren 8 UIR położony przy ulicy Majora Węgielnego, z istniejącym obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej, przeznacza się pod usługi i rzemiosło nieuciążliwe;

8)      teren 9 UA położony przy ulicy Nadbiebrzańskiej przeznacza się pod usługi administracyjno-handlowo-gastronomiczne;

9)      teren 10 UT położony przy ulicy Demokratycznej i Rybackiej pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod usługi w zakresie turystyki i wypoczynku;

10)  teren 11 UT położony przy ulicy Demokratycznej i Rybackiej przeznacza się pod usługi w zakresie turystyki i wypoczynku;

11)  teren 12 UH położony przy ulicy Kościuszki i Nowy Świat przeznacza się pod działalność usługową w zakresie handlu, gastronomii i innych usług;

12)  teren 13 UO położony przy ulica Kościuszki, z istniejącym przedszkolem, przeznacza się pod usługi z zakresu oświaty i wychowania;

13)  teren 14 UO położony przy ulica Różanej, z istniejącym internatem Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przeznacza się pod usługi z zakresu oświaty i wychowania;

14)  teren 15 UO położony przy ulica Słowackiego i Konstytucji 3 Maja, z istniejącym Zespołem Szkół Ogólnokształcących, przeznacza się pod usługi z zakresu oświaty i wychowania;

15)  teren 16 UZ położony przy ulicy Nowy Świat i Słowackiego, z istniejącą Rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, przeznacza się pod usług z zakresu ochrony zdrowia;

16)  teren 17 UZ położony przy ulicy Mickiewicza i Konstytucji 3 Maja, z istniejącą Przychodnią Rejonową, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu ochrony zdrowia;

17)  teren 18 UŁ położony przy ulicy Mickiewicza, z istniejącą centralą telekomunikacji przeznacza się pod usługi z zakresu łączności i administracji;

18)  teren 19 UK położony przy ulicy Mickiewicza, Szpitalnej, obejmujący istniejący zespół kościoła katolickiego p.w. Św. Agnieszki i Św. Antoniego Padewskiego (kościół, plebania, sala katechetyczna, budynek gospodarczy) pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania jako usługowy z zakresu kultu religijnego. Obiekty wpisane są do rejestru zabytków i objęte są ścisłą ochroną konserwatorską. Remonty należy wykonywać w uzgodnieniu ze służbą ochrony zabytków. Szczegółowy sposób postępowania określa   § 25 uchwały;

19)  teren 20 UK położony przy ulicy Szpitalnej, obejmujący istniejącą organistówkę, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania. Na terenie znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków. Szczegółowy sposób postępowania określa § 25 uchwały;

20)  teren 21 UK położony przy ulicy Szpitalnej, obejmujący istniejący Dom Zakonny Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania;

21)  teren 22 UA położony przy ulicy Szpitalnej pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania jako teren usług administracyjnych;

22)  teren 23 UŁ położony przy ulicy Wojska Polskiego i Szpitalnej pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu łączności i administracji;

23)  teren 24 UA położny przy ulicy Wojska Polskiego, z istniejącym Bankiem Spółdzielczym, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu administracji;

24)  teren 25 UHR położny przy ulicy Świętej Rozalii przeznacza się pod usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego;

25)  teren 26 UA, położony przy ulicy Wojska Polskiego, z istniejącym posterunkiem policji, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu administracji i służby bezpieczeństwa publicznego;

26)  teren 27 UKS, położony przy ulicy Wojska Polskiego, z istniejącą stacją paliw, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu obsługi komunikacji z możliwością usług handlowych i gastronomicznych;

27)  teren 28 UH położony przy ulicy Wojska Polskiego, z istniejącym targowiskiem miejskim pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu handlu, gastronomii i innych usług;

28)  teren 29 UAM położony przy ulicy Jagiellońskiej pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod usługi z zakresu administracji Biebrzańskiego Parku Narodowego, z dopuszczeniem mieszkalnictwa;

29)  teren 30 UŁ położony przy ulicy Grodzieńskiej pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania pod urządzenia z zakresu łączności.

2.      Na terenach, o których mowa w ust 1 dopuszcza się zmianę istniejących funkcji na inne funkcje usługowe nieuciążliwe z dopuszczeniem mieszkalnictwa, a ponadto lokalizowanie:

1)      urządzeń infrastruktury technicznej;

2)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów;

3)      innych usług po zmianie funkcji.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17.

§ 11. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne, oznaczone na rysunku planu symbolem P, w skład których wchodzą:

1)      teren 1 P położony przy ulicy Rybackiej. Obowiązują ustalenia zawarte w uchwale nr XXXIV/167/01 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Nr 63, poz. 1475);

2)      teren 2 PHU położony przy ulicy Wojska Polskiego i Grodzieńskiej, nie wykorzystany w stanie istniejącym, przeznaczony w dotychczasowym planie pod działalność produkcyjno-handlową;

3)      teren 3 PHU położony przy ulicy Wojska Polskiego przeznaczony w dotychczasowym planie i użytkowany jako teren przemysłowy;

4)      teren 4 PUM położony przy ulicy Wojska Polskiego, obejmujący działki rolne nr geodezyjny 1276 (po podziale 1276/1 i 1276/2) oraz 1278. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację budownictwa mieszkaniowego dla prowadzącego działalność gospodarczą. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29;

5)      teren 5 PSB położony przy ulicy Wojska Polskiego obejmujący działki rolne nr geodezyjny 1279 i 1281. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29;

6)      teren 6 PSB położony przy drodze biegnącej od ulicy Grodzieńskiej do drogi krajowej Goniądz-Suchowola, obejmujący działkę nr geodezyjny 1265. Jej powierzchnia przeznaczona na cele nierolnicze wyszczególniona jest w § 29;

7)      teren 7 PRU położony przy ulicy Wojska Polskiego, użytkowany dotychczas jako gospodarstwo pomocnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania;

8)      teren 8 PSB położony przy ulicy Grodzieńskiej i drogach polnych, obejmujący działki rolne nr geodezyjny 1247 i 1249. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29;

9)      teren 9 PSB położony przy ulicy Grodzieńskiej, drodze łączącej ulicę Grodzieńską z drogą krajową Goniądz-Suchowola oraz przy tej drodze, obejmujący działki rolne nr geodezyjny 1245, 1246, 1248, 1261, 1262, 1263, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze wyszczególnione są w § 29;

2.      Na terenach, o których mowa w ust 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      urządzeń infrastruktury technicznej;

2)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) dotyczące opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 17.

§ 12. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń publiczną, oznaczone na rysunku planu symbolem Z, w skład których wchodzą:

1)      teren zieleńca przy ulicy Plac 11 Listopada, oznaczony symbolem 1 ZP.

Z uwagi na historyczną wartość terenu, w polityce przestrzennej należy zwrócić uwagę na zalecenia zawarte w § 25 uchwały;

2)      teren cmentarza katolickiego, oznaczony symbolem 2 ZC;

3)      teren ogrodów działkowych, oznaczony symbolem 3 ZD;

4)      teren zieleni publicznej, oznaczony symbolem 4 ZP, przeznaczony w dotychczasowym planie pod tereny zieleni i plaże pozostawia się jak w dotychczasowym planie.

2.      Na terenach cmentarzy utrzymuje się i dopuszcza, z zastrzeżeniem ustaleń § 25 uchwały:

1)      lokalizację obiektów sakralnych i domów przedpogrzebowych;

2)      lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych z urządzeniem tych terenów i obsługę użytkowników.

3.      Ustala się strefę izolacyjną wokół cmentarza:

1)      o szerokości 150 m dla terenów niezwodociągowanych;

2)      o szerokości 50 m dla terenów zwodociągowanych

w których zakazuje się zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

4.      W stosunku do obiektów o wartościach historyczno-kulturowych, wymienionych w ust. 1, obowiązują ustalenia zwarte w § 25 dotyczące wartości kulturowych.

§ 13. 1. Wyznacza się teren wód, regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę, oznaczony symbolem 1 WZ, obejmujący teren istniejącej stacji wodociągowej wodociągu miejskiego, na którym dopuszcza się realizację nowych obiektów i urządzeń związanych z poborem, uzdatnianiem i magazynowaniem wody.

2.      Przyjmuje się zasady zagospodarowania oraz korzystania z terenów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecnie określają to ustawy z dnia: 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) i z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) oraz innymi przepisami szczególnymi i przepisami § 23 niniejszej uchwały.

3.      Ustala się studnie wiercone, mogące pełnić funkcje studni awaryjnych, bez odznaczenia ich na rysunku planu:

1) istniejące na terenach:

a)      Szkoły Podstawowej w Goniądzu,

b)      Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

c)      Składu Materiałów Budowlanych – Hurtowni, po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych,

d)      Gminnego Ośrodka Kultury;

2) projektowane studnie publiczne na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4.      Ustala się warunki realizacji nowych studni publicznych:

1)      studnie publiczne na potrzeby ludności i rolnictwa oraz obrony cywilnej należy realizować w miarę możliwości na terenach stanowiących własność gminy, skarbu państwa, a jeżeli jest to niemożliwe dopuszcza się ich realizację na innych terenach pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntu na jej wykonanie;

2)      studnie publiczne powinny spełniać obowiązujące warunki techniczne określone w załączniku do Zarządzenia Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. SO – 807/95 w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (M. P. Nr 59, poz. 663).

5.      Dla ujęć wód wymienionych w ust. 3 obowiązują odpowiednie ustalenia zwarte w §§ 23 i 24 uchwały.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny usuwania nieczystości oznaczone na rysunku planu symbolem N, w skład których wchodzą:

1)      teren istniejącej oczyszczalni ścieków, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 NO, na którym dopuszcza się rozbudowę obiektów i urządzeń służących oczyszczaniu ścieków;

2)      teren istniejącej przepompowni, oznaczony na rysunku planu symbolem  2 NO;

3)      tereny przeznaczone do ustawienia kontenerów na odpady stałe, w miejscach, które nie stanowią uciążliwości dla mieszkańców, według indywidualnych rozstrzygnięć Burmistrza Miasta, bez wskazania tych miejsc na rysunku planu.

2.      Ustala się następujące warunki funkcjonowania i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

1)      strefa sanitarna oczyszczalni ścieków powinna mieścić się w granicach terenów przeznaczonych na ten cel;

2)      lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

3)      w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;

4)      obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 26 niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolami RP, RZ, których podstawowym przeznaczeniem terenów są:

1)      uprawy polowe oznaczone symbolem RP;

2)      łąki i pastwiska oznaczone symbolem RZ

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na terenach, o których mowa w ust. 1:

1)      dopuszcza się z zastrzeżeniem § 26, uchwały realizację:

a)      stawów rybnych, zbiorników wodnych małej retencji i innych zbiorników wodnych oraz urządzeń melioracji, urządzeń przeciwpowodziowych, zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych, utylizacji, ścieków, gazownictwa, elektroenergetyki, łączności, dróg dojazdowych,

b)     tworzenia nowych zagród (budynki mieszkalne), budynków gospodarczych, budynków służących przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny,

c)      pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,

d)     urządzanie sezonowych ciągów spacerowych w celu zapewnienia dostępu do zespołów zieleni publicznej, obiektów historyczno-kulturowych oraz miejsc wypoczynkowych i widokowych, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów;

2)      wprowadza się zakaz wszekiej zabudowy trwałej na terenach oznaczonych symbolem ZZ, obejmujących tereny zagrożone zasięgiem fali powodziowej rzeki Biebrzy oznaczonej na rysunku planu symbolem FP, o której mowa w § 26;

3)      tereny powyrobiskowe należy zrekultywować w kierunku leśnym, rolnym lub wodnym.

Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i realizację infrastruktury technicznej zarówno napowietrznej, jak i podziemnej oraz związanych z nią urządzeń niezbędnych do obsługi ludności i rolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu.

3.        Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i realizację lokalnej infrastruktury technicznej zarówno napowietrznej, jak i podziemnej oraz związanych z nią urządzeń niezbędnych do obsługi ludności i rolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu.

§ 16. 1. Wyznacza się tereny leśne oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie terenów według art. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczegółowymi oraz przepisami § 26 uchwały.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem § 26 uchwały dopuszcza się:

1)      zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku możliwości ich trasowania poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu;

2)      urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń związanych z turystyką w rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.);

3)      lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących na terenach leśnych;

4)      możliwość sukcesywnego powiększania powierzchni zasobów leśnych w ramach ustaleń granic polno-leśnych.

4.      Dopuszcza się sukcesywne powiększanie powierzchni i zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów.

§ 17. Na terenach, o których mowa w §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      dojazdy od najbliższych dróg publicznych, zaś miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami;

2)      linie zabudowy od krawędzi jezdni dróg w odległościach ustalonych dla poszczególnych dróg w § 18;

3)      określone w § 18 linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej lub modernizowanej zabudowy, gdy jest możliwość dostosowania istniejącego dotychczas obiektu do ustalonej linii zabudowy, zaś istniejąca zabudowa, jak też jej uzupełnienie w plombach między zabudową istniejącą może być utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy;

4)      dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek z zachowaniem przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w przypadku:

a)      gdy na sąsiedniej działce istnieje już zabudowa usytuowana na granicy działki lub

b)      po uzyskaniu zgody właściciela sąsiedniej działki na lokalizację zabudowy na jej granicy – w przypadku, gdy na sąsiedniej działce nie ma zabudowy;

5)      zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub rozwiązania indywidualne;

6)      odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji – ponadto na terenach bez sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne gromadzenie ścieków, w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w oczyszczalni oraz budowę przydomowych oczyszczalni, a także oczyszczalni zbiorczych dla większej liczby użytkowników;

7)      zaopatrzenie w energię elektryczna w zależności od wielkości zapotrzebowania mocy: z istniejącej sieci SN 15 kV i NN, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy (obostrzenia, uziemienia, itp.) lub po wybudowaniu nowych urządzeń SN 15 kV (stacji transformatorowej 15/0,38 kV wraz z linią zasilającą napowietrzną lub kablową) i linii NN napowietrznej lub kablowej;

8)      zaopatrzenie w łączność z istniejących sieci;

9)      zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa); w przyszłości możliwe jest też korzystanie z gazu z sieci gazowej po jej wybudowaniu – dopuszcza się także ogrzewanie węglowe z kotłowni lokalnych, z zastosowaniem urządzeń odpylających;

10)  w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku – w strefie ochrony konserwatorskiej prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym;

11)  w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem inwestora;

12)  w przypadku konieczności likwidacji istniejących urządzeń melioracyjnych należy uzyskać uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz decyzję wodnoprawną starosty, dotyczącą zakresu przebudowy, uzgodnień i poniesienia kosztów;

13)  obowiązują ponadto ustalenia dotyczące:

a)      zasad obsługi komunikacji, zawarte w § 18,

b)     zasad zaopatrzenia w urządzenia infrastruktury technicznej zawarte w §§ 19, 20, 21, 22, 23, 24,

c)      zasad ochrony wartości kulturowych, zawarte w § 25,

d)     zasad ochrony środowiska, zawarte w § 26,

e)      przedsięwzięć obrony cywilnej, zawarte w § 27,

f)       przedsięwzię ochrony przeciwpożarowej zawarte w § 28.

Rozdział 2

Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 18. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną istniejącymi i projektowanymi ulicami i drogami, oznaczonymi symbolem K z określeniem:

1)      klas technicznych:

a)      Z – zbiorcza,

b)     L – lokalna,

c)      D – dojazdowa,

d)     Dx- ciąg pieszy,

2)      szerokości w liniach rozgraniczających;

3)      szerokości jezdni;

4)      linii zabudowy.

Przykładowe oznaczenie: 1 KZ-20-29/6

1 – kolejny numer ulicy

Z – klasa ulicy

20-28 – szerokość w liniach rozgraniczających od 20 do 28 m

6 – szerokość jezdni 6 m

2.      Ustala się następujące parametry dróg i ulic miejskich:

 

 

Lp

 

 

Symbol ulicy

 

Nazwa ulicy

(pow. – powiatowe)

 

Klasa techni-czna ulicy

 

 

Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających

 

 

Szerokość jezdni w m

Nieprzekraczalne linie zabudowy w m

mieszka-niowej od krawędzi jezdni

pozostałej zabudowy od linii rozgrani-czającej*

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1 KZ-20-28/6

Droga wojewódzka Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa

Z

Od 28 do 28 między zachodnią granica miasta a ul. Mickiewicza

6

30 – dla zabudowy jednorodzinnej;

40- - dla zabudowy wielorodzinnej

20* - od krawędzi jezdni

1 KZ-28-32/6

 

Z

Od 28 do 32 na pozostałym odcinku

6

j.w.

j.w.

2.

2 KL-12-20/7,5

Kościuszki – pow. 2621B

L

Od 12 do 20

7,5

15, a w strefie konserwa-torskiej istniejąca

5, a w strefie konserwa-torskiej istniejąca

3.

3 KL-16-22/9

Plac 11 Listopada – pow. 2629B

L

W ist. liniach rozgraniczających od 16 do 22

9

istniejąca

istniejąca

4.

4 KL-12-25/7,5

Wojska Polskiego

L

Od 12 do 15

7,5

15, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

5, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

4 KL-15/7,5

Wojska Polskiego

L

15 na pozostałym odcinku

7,5

15

5

5.

5 KL-12-17/9

Mickiewicza – pow. 2623B

L

Od 12 do 17

9

15, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

5, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

5 KZ-22/6

Projektowana ulica w ciągu drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz-Downary Plac

Z

22

6

50 od granicy cmentarza

20* - od krawędzi jezdni

6.

6 KL-15-30

ul. Rybacka – pow. 2624B

L

Od 15 do 30

6

15

5

7.

7 KL-12-20

Demokratyczna

L

Od 12 do 20

6

15

5

8.

8 KD-10

Mjr. „Węgielnego”

D

10

6

8, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

5, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

9.

9 KDx-6

Kąpielowa

Dx

 

 6

 

8

5

10.

10 KD-10-15/6

Słowackiego – pow. 2625B

D

Od 10 do 15

6

8

5

11.

11 KL-12-20/7,5

Konstytucji 3 Maja – pow. 2622B

L

Od 12 do 20

7,5

12, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

5, a w strefie konserwatorskiej istniejąca

12.

12 KD-10-14/6

Szpitalna – pow. 2627B

D

Od 10 do 14

6

istniejąca

istniejąca

13.

13 KD-10-12/7,5

Stary Rynek – pow. 2626B

D

Od 10 do 12 w istniejących liniach rozgraniczających

7,5

istniejąca

istniejąca

14.

15 KD-10/5

Jagiellońska – pow. 2628B

D

10

5

8

5

15.

16 KD-10/5

Nadbiebrzańska

D

10

5

8

5

16.

17 KL-12÷20

Dolistowska

L

Od 12 do 15

6

15

5

17.

18 KDx-5

Projektowany ciąg pieszo-jezdny

Dx

5

3,5

5*

5*

* od krawędzi jezdni

3.      Ustala się dla pozostałych istniejących i projektowanych ulic klasę techniczną D w terenach przeznaczonych pod zabudowę o następujących parametrach:

1)      szerokość w liniach rozgraniczających 10 m (lub 8,5 m),

2)      nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałych obiektów  6 m od krawędzi jezdni,

3)      szerokość jezdni 5 m (3,5 m przy szerokości ulicy 8,5 m).

4.      Rozwiązania techniczne i włączenia do dróg publicznych należy uzgodnić z zarządcami dróg.

5.      Ustalone w ust. 2 linie zabudowy mieszkaniowej od dróg wojewódzkiej i powiatowych, wymagają ponadto zastosowania w budynkach rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny.

6.      Ustalone w ust. 2 i 3 linie zabudowy odnoszą się do nowych inwestycji. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie linii zabudowy określonych w niniejszej uchwale, obiekty istniejące mogą funkcjonować, być remontowane i modernizowane z obowiązkiem zastosowania w budynkach rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny.

7.      Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu w pasie drogowym zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

8.      Ustala się narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie w oparciu o § 74 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

9.      Ustala się następujące wskaźniki i zasady zabezpieczenie miejsc postojowych:

1)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową 10¸12 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej w granicach działek wyznaczonych na ten cel;

2)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – miejsca postojowe na własnych działkach;

3)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – docelowo 330 miejsc postojowych na 1000 mieszkańców tej zabudowy;

4)      na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne – 14¸16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, w granicach działek wyznaczonych na ten cel;

10.  Ustala się przebieg ścieżek rowerowych w ciągu ulic:

1)      Demokratyczna, Majora. Węgielnego, Stary Rynek, Plac 11 Listopada, Wojska Polskiego, Dolistowska;

2)      Rybacka w kierunku Wólki Piasecznej;

3)      Mickiewicza w kierunku Downar Kościelnych.

11.  Na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy przebudowie linii kolejowej, drogi krajowej i powiatowych należy zwrócić się do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem, czy niezbędne jest opracowanie raportu o wpływie przedsięwzięcia na środowisko i w jakim zakresie.

Rozdział 3

Tereny i zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną

§ 19. 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się z miejskiej sieci wodociągowej z:

1)      istniejących, wkreślonych na rysunku planu, przewodów wodociągowych;

2)      projektowanych przewodów wodociągowych z hydrantami przeciwpożarowymi, bez oznaczania ich na rysunku planu, z realizacją na warunkach określonych w ust. 2.

2.      Ustala się następujące warunki realizacji nowych sieci wodociągowych:

1)      sieci wodociągowe należy realizować z zachowaniem obowiązujących warunków dotyczących usytuowania infrastruktury liniowej przebiegającej wzdłuż dróg i w ulicach zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 40) oraz na zasadach określonych w § 15, ust. 3 i      § 16, ust. 3, pkt 1 uchwały;

2)      przed podjęciem prac należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3)      obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 25 niniejszej uchwały.

3.      Na terenach niezwodociągowanych dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych, indywidualnych ujęć wody.

§ 20. 1. Ustala się, że ścieki sanitarne i poprodukcyjne odprowadzane będą do:

1)      istniejących kanałów sanitarnych wkreślonych na rysunku planu;

2)      projektowanych kanałów sanitarnych z zasadami przebiegu wkreślonymi na rysunku planu;

3)      projektowanych kanałów sanitarnych, bez przedstawiania tras na rysunku planu, z realizacją na warunkach określonych w ust. 4.

2.      Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy projektowanych kanałów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, pkt 2, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

3.      Ustala się, że wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych nawierzchni terenów przemysłowych, usługowych, dróg, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

4.      Ustala się warunki realizacji nowych kanałów sanitarnych i deszczowych, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i ust. 2:

1)      kanały sanitarne i deszczowe należy realizować z zachowaniem obowiązujących warunków dotyczących usytuowania infrastruktury liniowej przebiegającej wzdłuż drogi i w ulicach, zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz na zasadach określonych w      § 15, ust. 3 i § 16, ust. 3, pkt 1 uchwały;

2)      kanały deszczowe przed wylotem do odbiornika powinny posiadać urządzenia podczyszczające;

3)      przed podjęciem prac ziemnych należy powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4)      obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 26 uchwały.

5.      Zabrania się odprowadzania ścieków sanitarnych i poprodukcyjnych do kanałów deszczowych, a istniejące podłączenia budynków do tych kanałów należy zlikwidować i podłączyć je do kanalizacji sanitarnej.

6.      Na terenach przewidzianych do skanalizowania, objętych kanałami, o których mowa w ust. 1, pkt 2 do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników z wywożeniem do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków.

7.      Ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym poprzez ustawienie na posesjach pojemników, bądź kontenerów z lokalizacją określoną w § 14 uchwały i wywożenie na urządzone składowisko odpadów stałych z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją systemu zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w gospodarstwach i zakładach usługowych według rozstrzygnięć Burmistrza Miasta.

8.      Obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 26 uchwały.

§ 21. 1. Ustala się trasy przebiegu istniejących liniowych urządzeń elektroenergetycznych linii SN 15 kV napowietrznych, zgodnie z rysunkiem planu, bez oznaczania symbolem, w następujących kierunkach wraz z odgałęzieniami relacji:

1)      Dąbrowa – Goniądz;

2)      Osowiec – Goniądz;

3)      Odgałęzienie od istniejącej linii Osowiec – Grajewo w kierunku Osowiec – Wólka Piaseczna – Goniądz.

2.      Przyjmuje się lokalizację istniejących stacji transformatorowych słupowych i wieżowych na terenie całego miasta, zgodnie z rysunkiem planu, bez oznaczania symbolem.

3.      Ustala się rezerwę terenu pod projektowane linie SN 15 kV napowietrzne, zgodnie z rysunkiem planu, bez oznaczania symbolem.

4.      Ustala się rezerwę terenu pod stacje transformatorowe, zgodnie z rysunkiem planu, bez oznaczania symbolem.

5.      Dopuszcza się zmianę lokalizacji linii SN 15 kV oraz stacji transformatorowych pokazanych na planie pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

6.      Zakłada się możliwość realizacji linii SN 15 kV oraz stacji transformatorowych nie zaznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

7.      Ustala się następujące warunki zabudowy od istniejących urządzeń elektroenergetycznych:

1)      odległość usytuowania zabudowy od linii SN 15 kV – 7 m od osi linii przy linii wykonanych przewodami nieizolowanymi, 5 m przy linii z przewodami izolowanymi;

2)      odległość drzew (nasadzeń):

a)      od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN – 2 m,

b)     od linii elektroenergetycznych 15 kV – 5 m (od osi linii),

c)      od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni projektowanych drzew;

8.      Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna może być realizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych.

9.      Przed podjęciem prac ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  Przy sytuowaniu stacji transformatorowych należy zachować odległości od innych obiektów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

11.  W zakresie przejść kablami energetycznymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop itp.).

12.  W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować na koszt inwestora inwestycji podstawowej a o warunki przebudowy wystąpić do odpowiedniej jednostki ZEB S.A.

13.  Ustala się bezpośrednią obsługę odbiorców z sieci NN napowietrznej lub kablowej istniejącej bądź projektowanej z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych.

14.  Ustala się lokalizację linii NN w liniach rozgraniczających ulic.

15.  Dopuszcza się lokalizację linii NN poza liniami rozgraniczającymi ulic na zasadach określonych w § 15, ust. 3 oraz § 16, ust. 3, pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 22. 1. W zakresie gazownictwa ustala się:

1)      lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowych Io w południowej części miasta, oznaczonych na rysunku planu symbolami EG-1 i EG-2;

2)      możliwość realizacji gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na obszarze całego miasta, bez przedstawiania tras przebiegu na rysunku planu, na warunkach ustalonych w ust. 3.

2.      Dopuszcza się zmianę trasy lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej Io, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

3.      Ustala się warunki realizacji nowych i modernizacji istniejących urządzeń gazowniczych.

1)      sieć gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia może być lokalizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych oraz na terenach rolnych i leśnych a także nad i pod wodami, na zasadach określonych w § 15, ust. 3 oraz  § 16, ust. 3, pkt 1 uchwały;

2)      w przypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy opracować raport oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze;

3)      w zakresie przejść gazociągami przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop) 

§ 23. 1. W zakresie systemu telekomunikacji przewodowej przyjmuje się:

1)      trasy przebiegu liniowych urządzeń telekomunikacyjnych, bez oznaczania na rysunku planu;

2)      w ramach tras, o których mowa w ust. 1 ustala się:

a)      trasę przebiegu istniejącego optotelekomunikacyjnego kabla z kierunku Moniek, ulicami: Mickiewicza, Plac 11 Listopada, Kościuszki, Rybacką, w kierunku Grajewa,

b)     trasę przebiegu istniejących kabli rozdzielczych miedzianych na obszarze całego miasta wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

c)      trasy przebiegu istniejących linii napowietrznych na obszarze całego miasta wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

3)      lokalizację centrali telefonicznej automatycznej cyfrowej w budynku przy ul. Mickiewicza, oznaczonej na rysunku planu symbolem TC;

4)      ustala się następujące warunku realizacji nowych i modernizacji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych:

a)      sieć napowietrzna i podziemna może być realizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych oraz na terenach rolnych i leśnych a także nad i pod wodami, na zasadach określonych w § 15, ust. 3 i § 16, ust. 3, pkt 1,

b)     w zakresie przejść kablami telefonicznymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop).

2.      W zakresie systemu telefonii komórkowej przyjmuje się:

1)      lokalizację stacji bazowej GSM + IDEA oznaczonej na rysunku planu symbolem TK;

2)      dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń telefonii komórkowej, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, obowiązujących w tym zakresie.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1)      przyjmuje się istniejące źródła ciepła, bez oznaczania na rysunku planu;

2)      ustala się możliwość lokalizacji nowych źródeł ciepła według rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowych, energia elektryczna, biomasa).

Rozdział 4

Zasady ochrony wartości kulturowych i środowiska

§ 25. 1. Obejmuje się ścisłą ochroną konserwatorską następujące obiektu architektury i budownictwa, cmentarze, stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem ZK:

1)      układ przestrzenny miasta, nr rej. A-411 z 18.07.1990 r.;

2)      kościół par. pw. Świętej Agnieszki i Św. Antoniego Padewskiego, mur., 1924-31, nr rej. 94 z 23.04.1981 r.;

3)      kaplica p.w. Św. Floriana, 1864 r., mur., nr rej. 95 z 23.04.1981 r.;

4)      cmentarz rzymskokatolicki (najstarsza część)., nr rej. 361 z 8.04.1988 r.;

5)      mauzoleum – jak cmentarz;

6)      kaplica cmentarna p.w. Ducha Świętego, nr rej. 93 z 23.04.1981 r.

2.      Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty o wartościach kulturowych, według poniższego wykazu, które znajdują się w sferze zainteresowań Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem WK.

1) Architektura i budownictwo.

 

ul. Grodzieńska

1.      dom nr 2, drewn., pocz. XX w,

2.      dom nr 5, drewn., l. 20 XX w.

 

ul. Kościuszki

3.      dom nr 54, drewn., l. 20 XX w.

4.      dom nr 62, mur., l. 20 XX w.

 

ul. Konstytucji 3 Maja

5.      dom nr 24, drewn., pocz. XX w.

6.      dom nr 67, mur. pocz. XX w.

 

ul. Mickiewicza

7.      dom nr 6, mur., l. 20 XX w.

 

ul. Rybacka

8.      dom nr 6, drewn., pocz. XX w.

 

ul. Wojska Polskiego

9.      dom nr 35, drewn., l. 20 XX w.

10.  dom nr 42, drewn., l. 20 XX w.

11.  dom nr 43, mur., l. 20 XX w.

12.  dom nr 45, drewn., pocz. XX w.

 

Plac 11 Listopada

13.  dom nr 33, mur., l. 20 XX w.

 

ul. Jagiellońska

14.  młyn wodny, drewn., k. XIX w.

 

2) Cmentarze:

     15. część cmentarza rzymskokatolickiego nie wpisana do rejestru zabytków

3) Stanowiska archeologiczne oznaczone symbolem AK:

-         stanowisko 1

-         stanowisko 2

3.      Wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „B” obejmującą obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz charakteru i skali nowej zabudowy.

Strefa ta obejmuje obszar centralnej części Goniądza, w granicach określonych decyzją A – 411 z dn. 18.07.1990 r., Nr KL.WKZ – 5340 – 16/90. Strefa ta, zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowej decyzji chroni historycznie wykształcony krajobraz kulturowy miasteczka z dominantą w postaci kościoła św. Agnieszki. Ponadto decyzja ta wyznacza pięć obszarów obserwacji archeologicznych, z których dwa znajdują się poza obszarem objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

4.      Ustala się warunki gospodarowania istniejącymi zasobami środowiska kulturowego i ich ochrony w sposób następujący:

1)      obiekty wymienione w ust. 1 objęte są ochroną konserwatorską na podstawie ustawy y dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

2)      obiekty o wartościach kulturowych wymienione w ust. 2, nie wpisane do rejestru zabytków, są przedmiotem ochrony i wszelkie zamierzenia dotyczące rozbiórki przebudowy tych obiektów wymagają uzyskania opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3)      na terenie cmentarza należy przeprowadzać systematycznie prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni oraz prace remontowo-konserwatorskie dawnych nagrobków i krzyży, po uprzednim uzyskaniu opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4)      w przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w miejscach stanowisk archeologicznych nie wpisanych do rejestru zabytków, prace ziemne każdorazowo prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5)      w historycznym obszarze miasta należy:

a)      utrzymać pierwotne rozplanowanie miasta,

b)     zachować przebieg ulic historycznych i istniejące linie zabudowy, a szczególnie leżących w strefie ochrony konserwatorskiej,

c)      realizować nowe obiekty z materiałów tradycyjnych (drewno, cegła, dachówka, blacha),

d)     ograniczyć wysokość obiektów projektowanych z 9 m, z dachami dwu-                        i czterospadowymi symetrycznymi,

e)      wprowadzić zasadę, iż zastępowanie starej zabudowy nową możliwe będzie po uprzednim opracowaniu karty ewidencyjnych według standardów KOBiDZ,

f)       uzgadniać z WKZ projekty nowych realizacji obiektów,

g)      wykonać dokładną dokumentację ewidencyjną obiektów o wartościach kulturowych,

h)      prace przy obiektach o wartościach historyczno-kulturowych należy prowadzić po uzyskaniu pozytywnej opinii z Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed ewentualną ich rozbiórką należy, na koszt inwestora, wykonać dokumentację ewidencyjną zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie;

6)      na terenie miasta obowiązują strefy obserwacji archeologicznej wyznaczone decyzją o wpisaniu do rejestru zabytków rozplanowania miasta. Prace ziemne w dwóch strefach obserwacji archeologicznej, mieszczących się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „B” należy każdorazowo prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na obszarze pozostałych stref obserwacji archeologicznej w razie stwierdzenia reliktów archeologicznych prace budowlane i ziemne winny być przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych.

§ 26. 1. Ustala się, że system przyrodniczy miasta tworzą:

1)      dolina rzeki Biebrzy oraz rzeki Czarna Struga;

2)      teren zieleńców;

3)      tereny leśne;

4)      tereny cmentarzy;

5)      tereny zieleni ogrodów przydomowych i ogrodów działkowych;

6)      tereny upraw polowych.

2.      Dolina rzeki Biebrzy posiada status Biebrzańskiego Parku Narodowego, oznaczona na rysunku planu symbolem BPN.

Na tym terenie, do czasu zatwierdzenia Planu Ochrony BPN, obowiązują warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 86, poz. 399).

Ponadto, obowiązują zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu Nr 14/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łom. Nr 6, poz. 56).

Na terenie miasta istnieje obiekt uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego Nr 5/92 z dnia 12 marca 1992 r. Jest to wiąz polny o obwodzie na wysokości 1,3 m – 270 cm i wysokości 19 m, położony przy ulicy Wojska Polskiego 29, którego właścicielem jest miasto Goniądz.

3.      Na terenach dolin rzecznych, o których mowa w ust. 1, pkt 1 ustala się:

1)      zakaz realizacji zbiorników do magazynowania paliw oraz budowy stacji paliw;

2)      zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu i stosunki wodne z wyjątkiem prac ziemnych związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §§ 19, 20, 21, 22, 23, 24 i eksploatacji kopalin prowadzonej zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.);

3)      zakaz zabudowy kubaturowej na stały pobyt ludzi na obszarach zagrożonych zasięgiem fali powodziowej rzeki Biebrzy, w granicach określonych na rysunku planu symbolem FP, które wyznacza rzędna 109,5 m n. p. m.

4.      Zasady gospodarowania wodami określa § 13 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się za obowiązujące:

1)      szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy Prawo wodne;

2)      ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzaniu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799);

3)      utrzymanie nienaruszalnego przepływu biologicznego (Qn) w podstawowym przekroju rzeki Biebrzy – 2,45 m3/sek;

4)      celowość budowy ujęć wodnych z warstw wodonośnych czwartorzędowych poziomów międzymorenowych oraz wód z utworów trzeciorzędowych – jako warunku uzyskania znacznych wydajności i dobrej jakościowo wody;

5)      zasadę równoległej z zabudową mieszkaniową i usługową realizacji infrastruktury technicznej (kanalizacyjno-wodociągowej), jako warunku zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wody gruntowej i jej czystości.

5.      Na terenach leśnych obowiązują zasady zagospodarowania określone w § 16 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się następujące zakazy:

1)      zmniejszenia powierzchni na cele nieleśne, bez zmiany planu;

2)      lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki z wyjątkiem przypadków określonych w § 16 uchwały;

3)      wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki na zasadach określonych w § 16 uchwały,

4)      lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

6.      Na terenach zieleni urządzonej, parków, ogrodów przydomowych, cmentarzy, przykościelnej i towarzyszącej różnym obiektom obowiązują ustalenia zwarte w § 12 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony ustala się:

1)      obowiązek ochrony powierzchni istniejącej zieleni urządzonej;

2)      obowiązek zachowania funkcji tych terenów, ich układów przestrzennych i fizjograficznych;

3)      celowość doboru odpowiednich do warunków siedlisk i układów przestrzennych gatunków zieleni.

7.      Na terenach upraw polowych i łąk obowiązują zasady zagospodarowania określone w      § 15 chwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się za celowe:

1)      utrzymanie gruntów rolnych jako rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem dotychczasowych form użytkowania i kierunków produkcji przy jednoczesnej inspiracji na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, szczególnie na terenach wysoczyznowych stanowiących otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego;

2)      utrzymanie użytków zielonych w formie dotychczasowego użytkowania łąkowo-pastwiskowego wraz z zachowaniem lokalnych skupisk wysokiej zieleni łęgowej występującej w jej obrębie;

3)      wzbogacanie krajobrazu terenów rolnych poprzez sadzenie drzew i krzewów śródpolnych;

4)      podnoszenie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez właściwe regulacje stosunków wodnych na gruntach ornych i użytkach zielonych.

8.      Ustala się następujące zasady ochrony powietrza atmosferycznego:

1)      obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), - zał. Nr 1, 2, 4 oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12);

2)      uznaje się za celowe podejmowanie działań realizacyjnych w zakresie instalowania urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza, głównie produktami pochodzącymi z procesów przemysłowych i energetycznych oraz komunikacji;

3)      należy przestrzegać na etapie projektowanie inwestycji opracowywania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

4)      ponadnormatywna uciążliwość sanitarna zakładów powinna być utrzymana w granicach własnych działek;

5)      należy dążyć do stosowania proekologicznych nośników energii cieplnej (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, biomasa), w szczególności na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

9.      Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami:

1)      obowiązują normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawarte w tabelach 1 i 2 stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436);

2)      należy dążyć do ograniczenia uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o ponadnormatywnym natężeniu, głownie z obszarów zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń;

3)      hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne poziomy nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są wytwarzane;

4)      dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych obszarów ustala się jak niżej:

 

 

 

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoznacznym poziomem dźwięku A w dB

drogi

pozostałe obiekty lub grupy źródeł hał.

linie elektroenergetyczne

pora dnia przedział czasu odniesie-nia równy 16 godzi-nom

pora nocy p.cz.odn. równy 8 godz.

pora dnia p.cz.odn. równy 8 najmniej korzyst. godz. dnia

pora nocy p.cz.odn. równy 1 najmn. korz. godz. nocy

pora dnia p.cz.odn. równy 16 godz.

pora nocy p.cz.odn. równy 8 godz.

-tereny wypocz.rekreacyjne

-tereny zab.mieszk.jedno-rodzinnej

-tereny zab. związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

-tereny domów opieki

55

45

45

40

50

45

45

40

-tereny zabudowy mieszkaniowej:

·        wielorodzinnej

·        jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

·        zagrodowej

 

60

 

50

 

50

 

40

 

50

 

45

 

10.  Ustala się następujące zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym:

1)      obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 172, poz. 1883);

2)      obowiązują ustalenia § 21 uchwały;

3)      należy dążyć, aby zasilanie w energię elektryczną na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny odbywało się drogą kabla podziemnego.

11.  Ustala się następujące zasady ochrony  powierzchni ziemi:

1)      obowiązują ustalenia zwarte w rozdziale 1, a w szczególności §§ 15, 16 uchwały;

2)      należy dążyć do likwidacji i rekultywacji istniejących nieurządzonych wysypisk odpadów stałych występujących na obszarze miasta na rzecz organizacji składowisk przejściowych typu kontenerowego;

3)      zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do gruntu nieczystości płynnych, zarówno pochodzenia komunalnego jak i przemysłowego;

4)      należy eliminować możliwość powstawania nieurządzonych, przypadkowych wysypisk odpadów stałych; wprowadzić pełną segregację i odzysk surowców wtórnych;

5)      eksploatacja surowców mineralnych jest możliwa na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96). Każdorazowo wymagać to będzie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;

6)      tereny stanowiące wyrobiska poeksploatacyjne należy zrekultywować w kierunku rolnym lub leśnym, względnie przeznaczyć na inne cele rolnicze 

Rozdział 5

Przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 27. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1)      w obiektach budownictwa mieszkaniowego należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników albo administratora we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa;

2)      w budynkach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowo-usługowych, na etapie opracowania projektów technicznych należy przewidzieć ukrycia;

3)      rezerwuje się tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej, według wskazań § 13 uchwały, o wydajności 7,5 l na osobę na dobę. Odległość studni od budynków mieszkalnych lub zgrupowań ludności nie może przekraczać 800 m;

4)      istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i zanieczyszczeniem;

5)      oświetlenie zewnętrzne ulic i zakładów pracy należy przystosować do zaciemniania i wygaszania;

6)      przewiduje się system alarmowania i zawiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożenia przez syreny alarmowe o promieniu słyszalności do 300 m;

7)      układ projektowanych oraz modernizowanych dróg winien spełniać następujące warunki:

a)      zachowanie odpowiedniej szerokości dróg, uniemożliwiających ewentualne zagruzowanie,

b)     połączenia z traktami przelotowymi – zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia;

8)      w trakcie projektowania urbanistycznego i przebudowy lub modernizacji obiektów, należy zachować istniejące budowle i urządzenia obronne;

9)      przy opracowywaniu planów miejscowych w skali 1 : 1000 i szczegółowszych należy opracować aneksy do planów dotyczące przedsięwzięć obrony cywilnej.

2.      Przedsięwzięcia przewidziane w ust. 1, pkt 2, 7, 8, 9 podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 28. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)      zachowuje się istniejące na obszarze objętym planem obiekty straży pożarnej;

2)      przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych, sytuowanych w odległości ok. 150 m od siebie;

3)      przy projektowaniu i modernizacji obiektów przemysłowych i usługowych należy przewidzieć drogi pożarowe – dostępne do obiektów;

4)      dla nowoprojektowanych i modernizowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych należy przewidzieć niepalne pokrycia dachów;

5)      należy dążyć do eliminacji palnych pokryć dachów na istniejących budynkach.

2.      Przedsięwzięcia dotyczące ust. 1, pkt 2, 3, powinny być uzgodnione z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

3. Należy uwzględnić ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, tj.:

1)      projektować zabudowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

2)      zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

3)      zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

4)      dokonywać uzgodnień na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Rozdział 6

Przepisy pozostałe

§ 29. 1. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni 30,2922 ha, w tym:

 

 

 

Lp.

 

 

Symbol

 

 

Nr działki

Grunty przeznaczone przez

Radę Miejską

 

Razem

 

kl. IV

 

klasy pozostałe

1

2

3

4

5

6

 

Ogółem

 

30,2922

0,2300

30,0622

1.

18 MN

w tym:

 

1,7095

-

1,7095

1209/1

0,1000

-

0,1000

1209/2

0,1754

-

0,1754

1209/5

0,1569

-

0,1569

1209/6

0,1908

-

0,1908

1209/9

0,1194

-

0,1194

1209/10

0,9670

-

0,9670

2.

2 MLN

w tym:

 

3,0530

-

3,0530

1

0,2625

-

0,2625

cz. 2

1,1000

-

1,1000

cz. 4

0,1000

-

0,1000

cz. 5

0,5830

-

0,5830

6

0,2457

-

0,2457

cz. 7

0,1670

-

0,1670

cz. 8

0,1530

-

0,1530

cz. 9

0,0900

-

0,0900

cz. 10

0,1100

-

0,1100

11

0,0758

-

0,0758

cz. 15

0,1660

-

0,1660

3.

3 ML

w tym:

 

0,5799

-

0,5799

cz. 14

0,1300

-

0,1300

17

0,0779

-

0,0779

cz. 18

0,1820

-

0,1820

cz. 19

0,1900

-

0,1900

4.

4 PUM

w tym:

 

0,6348

-

0,6348

1276/1

 

0,4872

-

-

 

0,4872

1276/2

1278

0,1476

-

0,1476

5.

5 PSB

w tym:

 

1,5667

-

1,5667

1279

0,3355

-

0,3355

1281

0,3362

-

0,3362

6.

6 PSB

1265

0,8950

-

0,8950

7.

8 PSB

w tym:

 

2,6921

-

2,6921

1247

1,3470

-

1,3470

1249

1,2651

-

1,2651

8.

9 PSB

w tym:

 

19,1612

0,2300

18,9312

1245

0,0296

-

0,0296

cz. 1246

1,7709

0,2300

1,5409

1248

0,3732

-

0,3732

1261

0,0518

-

0,0518

1262

0,3764

-

0,3764

1263

1,0800

-

1,0800

1269

0,3959

-

0,3959

1270

0,3354

-

0,3354

1271

0,4314

-

0,4314

1272

1,0742

-

1,0742

1273

1,2361

-

1,2361

1322

1,5564

-

1,5564

1323

1,7152

-

1,7152

1324

1,8554

-

1,8554

1325

1,9035

-

1,9035

1326

0,1686

-

0,1686

1327

0,2325

-

0,2325

1328

0,2329

-

0,2329

1329

0,1467

-

0,1467

1330

0,4537

-

0,4537

1331

0,6173

-

0,6173

1332

0,8446

-

0,8446

1333

0,4208

-

0,4208

1334

0,9266

-

0,9266

1335

0,9321

-

0,9321

§ 30. Na podstawie § 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0% (słownie: zero procent).

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Data modyfikacji: 2004-10-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2004-10-01