Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

U C H W A Ł A  NR   XXVIII/174/08   

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 grudnia 2008r.

 

                                    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

                                                     Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 r.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) Rada Miejska w Goniądzu  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu  Narkomanii na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące z opłat  za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

§ 3. Zadania określone w załączniku będą realizowane od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/90/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                            Piotr Gabriel Haffke


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/174/08

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17.12.2008 r.

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

Gminy Goniądz na rok 2009

 

1.     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Goniądz.

2.     Program został opracowany w oparciu o zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Cele programu

 

§1.1.Ograniczenie, występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, na terenie Gminy Goniądz.

2. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

3. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Narkomanii Gminy Goniądz na rok 2009 osiągane będą poprzez realizację zadań wieloletnich        i zadań rocznych.

                         

ROZDZIAŁ II

 

Podstawowe kierunki działań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna

1.     Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych, informujących o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na nabywanie praktycznych umiejętności psychologicznych /Szkoła Podstawowa w Downarach, Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Goniądzu , ZSO i Z/., SP Wroceń.

2.     Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci
i młodzieży:

ü  realizacja programów profilaktycznych :

ü  ZS-P Gimnazjum w Goniądzu – „Lednica 2009”

ü  ZS-P Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w Goniądzu –„ …. swego nie znacie”

ü  Szkoła Podstawowa w Downarach – „Otwarte drzwi – Nie agresji i przemocy”

ü  ZS-P Szkoła Podstawowa w Goniądzu – „Aktywne formy spędzania czasu wolnego – szkółka pływacka”

ü  ZS-P Gimnazjum w Goniądzu – „Alternatywnie – 2009”

ü  Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu – „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych”

ü  konkurs na plakat antyalkoholowy /wszystkie szkoły/,

ü  Udział ogólnopolskiej  akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

 

§ 3. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

1.     Działalność punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym , przemocy
w rodzinie i narkomanii.

2.     Miting otwarty AA w ramach maratonu trzeźwościowego.

3.     Udział osób uzależnionych w kongresach trzeźwościowych /Licheń/.

4.     Kontynuowanie i rozwijanie szkoleń dla pracowników oświaty, pomocy społecznej
oraz    innych osób zainteresowanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii,

5.     Szkolenia członków GKRPA, sprzedawców, nauczycieli realizujących szkolne programy profilaktyczne.

6.     Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania osobom uzależnionym
od alkoholu i narkotyków.

 

Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i narkomanii oraz ochrona przed przemocą

      § 4. 1. Udostępnienie bezpłatnych porad prawnych w ramach punktu konsultacyjnego
dla rodzin z problemem alkoholowym , narkomanii i ofiar przemocy w rodzinie.

1.     Udostępnienie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz punktach konsultacyjnych.

2.     Współfinansowanie obozów feryjnych i wakacyjnych organizowanych
przez wyspecjalizowane placówki oraz kadrę wychowawców i terapeutów.Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

§ 5 1. Wspieranie działalności grup samopomocowych, towarzystw trzeźwościowych, organizacji pozarządowych realizujących i propagujących zdrowy styl życia.

1.     Kontynuowanie współdziałania z pozagminnymi jednostkami i osobami działającymi
na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i  wychowaniu w trzeźwości.

2.     Udział w spotkaniach koordynatorów profilaktyki województwa podlaskiego.

3.     Szkolenie dla osób realizujących zadania profilaktyczne na terenie gminy.

4.     Umożliwienie członkom Komisji, osobom prowadzącym zajęcia świetlicowe, pedagogom, wychowawcom udział w spotkaniach związanych z profilaktyką.

5.     Udział i pomoc w organizacji spotkań środowiskowych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

6.     Współpraca z Posterunkiem Policji w zakresie zapobiegania patologiom społecznym związanym z nadużywaniem alkoholu oraz programu monitorowania wybranych miejsc w mieście i gminie.

 

Działalność informacyjna i administracyjna

§ 6. 1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczenia osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków

1.     Prowadzenie rozmów profilaktycznych, zachęcających do podjęcia leczenia odwykowego.

2.     Kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków

3.     Kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

4.     Informowanie miejscowych i ogólnokrajowych mediów o podjętych działaniach na rzecz profilaktyki /artykuły do prasy, audycje radiowe, reportaże w lokalnej telewizji/.

5.     Diagnoza aktualnego stanu zagrożenia środkami uzależniającymi /przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej, opracowanie „Raportu” nt. postaw i używania substancji psychoaktywnych przez wybraną grupę młodzieży/.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

§ 7. Do zadań Komisji należy:

1.     Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.     Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie
do leczenia odwykowego.

3.     Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

4.     Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.

5.     Współpraca z właściwymi komórkami policji.

6.     Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w stosunku
do podmiotów gospodarczych prowadz
ących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

7.     Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8.     Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

9.     Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131
i 15 ustawy o wychowaniu w trze
źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz wyst
ępowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

10.   Udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11.   Pokrywanie kosztów sądowych.

12.   Ze swojej działalności Komisja sporządza roczne sprawozdanie, które przedkłada
do wiadomo
ści Radzie Miejskiej do dnia 31 marca następnego roku.

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

§ 8. 1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu
za udział w posiedzeniu Komisji otrzymuj
ą każdorazowo wynagrodzenie w wysokości:

ü  Przewodniczący Komisji – 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku.

ü  Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku

ü  pozostali członkowie Komisji – 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku.

1.     Podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji stanowią sporządzone
i podpisane przez Przewodnicz
ącego Komisji wykazy i listy obecności.

2.     Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o wykaz i listę obecności wypłaca się każdorazowo po odbytym posiedzeniu komisji.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

§ 9. 1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub wspólnie z funkcjonariuszami Policji.

3. Protokół z kontroli, kontrolujący przekazują Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

4. O stwierdzonych nieprawidłowościach, każdorazowo kontrolujący zawiadamiają inspektora Urzędu Miejskiego w Goniądzu zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na alkohol.

 

 

ROZDZIAŁ V

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

§ 10. 1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2009 r. jest Burmistrz Goniądza za pośrednictwem
Inspektora ds. rekreacji, działalności gospodarczej, promocji gminy, obrony cywilnej.

1.     W realizacji Programu uczestniczą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Goniądz.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady finansowania niniejszego Programu

 

§ 11. 1. Finansowanie zadań niniejszego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat
za korzystanie z zezwole
ń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze.

2.     Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, znajdujące się w dyspozycji Burmistrza Goniądza, nie wykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego programu profilaktyki
i rozwi
ązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3.     Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu będzie integralną częścią rocznego sprawozdania budżetowego, przedstawionego Radzie Miejskiej w Goniądzu przez Burmistrza Goniądza.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2005-01-17

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2005-01-17