Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goniądz

 

 

UCHWAŁA NR XIII/60/03

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 21 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 20, ust. 1, w nawiązaniu do art. 84 i 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 145, poz. 692, z 1997 r., Nr 60, poz. 370 Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Miejska stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz składający się z: 

1)      części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2)       rysunku planu w skali 1: 10 000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 2. Plan obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych.

2. Przedmiotem planu są:

1)      podstawowe przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania oraz linie rozgraniczające te tereny, tj.:

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

b)     tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

c)      tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML,

d)     tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

e)      tereny zabudowy usługowej przeznaczone dla realizacji celów publicznych i innych, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

f)       tereny przemysłu, składów, budownictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

g)      tereny urządzeń obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planem symbolem RUP,

h)      tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC,

i)        tereny wód, regulacji stosunków wodnych i urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone na rysunku planu symbolem W,

j)       tereny odprowadzania ścieków i usuwania nieczystości, oznaczone na rysunku planu symbolem N,

k)     tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem K,

l)        tereny urządzeń i tras urządzeń energetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

m)    tereny urządzeń i tras łączności, bez oznaczania ich na rysunku planu,

n)      tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP, RZ,

o)     tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolem RL,

p)     tereny z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ;

2)      zasady obsługi komunikacyjnej;

3)      tereny i zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną;

4)      granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie oraz szczególne warunki ich zagospodarowania, w tym:

a)      warunki gospodarowania, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego,

b)     warunki gospodarowania zasobami przyrody, zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

c)      warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5)      przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

6)      przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze;

7)      stawka procentowa opłaty jednorazowej, w związku z opracowaniem planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, pkt 1, określa w dalszych przepisach niniejszych ustaleń dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.

4. Ustalenia planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego terenu gminy.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – orientacyjne, których przebieg może być zmieniony w dostosowaniu do potrzeb inwestorskich, pod warunkiem zachowania przepisów prawa;

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i ciągów infrastruktury technicznej, zgodnie z odległościami określonymi w części tekstowej;

4)      granice strefy ochrony konserwatorskiej i obszarów zagrożonych powodzią;

5)      zasady obsługi w  zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) określonego w § 2 uchwały;

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;

3)      przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali         1: 10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały;

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7)      terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8)      zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający dwa lub więcej mieszkań lub ich zespół;

9)      zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – należy przez to rozumieć definicje zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

10)  urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;

11)  ekologicznych nośnikach energii cieplnej – należy przez to rozumieć: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, biomasę;

12)  obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

DZIAŁ I

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Podstawowe przeznaczenie terenów 

Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania 

§ 5. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się w zależności od stanu istniejącego przed opracowaniem niniejszego planu, na podstawie:

1)      ustaleń dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz, w którym tereny określono jako nierolnicze – w takim przypadku w § 30 nie wymienia się numerów i powierzchni działek geodezyjnych;

2)      istniejącego stanu zagospodarowania, w którym teren funkcjonuje jako nierolniczy – w takim przypadku w § 30 nie wymienia się numerów i powierzchni działek geodezyjnych;

3)      niniejszej uchwały Rady Miejskiej o przeznaczeniu dotychczasowych terenów rolnych na cele nierolnicze zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm., tj.: w takim przypadku wymienia się numery działek geodezyjnych, zaś ich klasy gruntów i powierzchnie przeznaczone w planie na cele nierolnicze wymienia się w § 30.

2. W niniejszym planie nie przeznacza się lasów i gruntów leśnych na cele nieleśne.

3. Tereny leśne wchodzące w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego przeznaczone w planie pod parkingi leśne i urządzenia turystyczne po ich zrealizowaniu będą nadal terenami leśnymi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.). Tereny te nie są przedmiotem zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Natomiast grunty rolne przeznaczone pod usługi turystyczne na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego są przedmiotem zmiany przeznaczenia w planie na cele nierolnicze. Ich powierzchnie przeznaczone na cele turystyczne określa § 30.

4. W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście planu, decydują ustalenia tekstu planu.

5. Dla terenu we wsi Osowiec, oznaczonego symbolem 8 ZR obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz uchwalony uchwałą Nr 113/XVIII.93 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 stycznia 1993 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 2, poz. 10, zm. z 1999 r. Nr 28, poz. 447, z 2001 r. Nr 63, poz. 1475) do czasu jego obowiązywania, zgodnie z przepisami art. 87, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Dla tego terenu może być kontynuowana procedura opracowania nowego planu.

§ 6. 1. Wyznacza się teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną we wsi Osowiec Twierdza, obejmujący istniejąca zabudowę, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MW.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska, łączonych z funkcją mieszkaniową (głównie w parterach budynków) lub jako obiekty wolnostojące;

2)      urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń podwórkowych (śmietniki, trzepaki, itp.);

3)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży;

4)      obiektów małej architektury;

5)      terenów zieleni i sportu, zabaw dla dzieci – o charakterze osiedlowym.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach (w zabudowie istniejącej dopuszcza się dachy płaskie);

2)      zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;

3)      odprowadzanie ścieków sanitarnych i poprodukcyjnych do kanalizacji sanitarnej;

4)      zaopatrzenie w ciepło z istniejącego źródła centralnego;

5)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 7. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, w skład których wchodzą:

1)      teren 1 MN, położony we wsi Osowiec, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

2)      teren 2 MN, położony we wsi Osowiec, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

3)      teren 3 MN, położony we wsi Kramkówka Duża, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

4)      teren 4 MN, położony we wsi Kramkówka Duża, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

5)      teren 5 MN, położony we wsi Białosuknia, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

6)      teren 6 MN, położony we wsi Klewianka, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

7)      teren 7 MN, położony we wsi Wroceń, przeznaczony dotychczas w planie pod tego rodzaju zabudowę;

8)      teren 8 MN, położony we wsi Szafranki, obejmujący działkę nr geodezyjny 217/2, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w      § 30;

9)      teren 9 MN, położony we wsi Szafranki, obejmujący działkę nr geodezyjny 289, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w      § 30;

10)  teren 10 MN, położony we wsi Dawidowizna, obejmujący działkę nr geodezyjny 419, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną w planie na cele nierolnicze określono w § 30;

11)  teren 11 MN, położony we wsi Dawidowizna, obejmujący część działki nr geodezyjny 1413/1, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną w planie na cele nierolnicze określono w § 30;

12)  teren 12 MN, położony we wsi Olszowa Droga, obejmujący działkę nr geodezyjny 1206/1, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną w planie na cele nierolnicze określono w § 30;

13)  teren 13 MN, położony we wsi Szafranki, obejmujący część działki nr geodezyjny 186, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną w planie na cele nierolnicze określono w § 30.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się przekształcanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w zabudowę bardziej intensywną (szeregową, bliźniaczą, wielorodzinną) lub letniskową a ponadto lokalizowanie:

1)      obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska, łączonych z funkcją mieszkaniową lub jako odrębne obiekty na działce z mieszkaniami;

2)      obiektów produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska łączonych z funkcją mieszkaniową lub jako odrębne obiekty wolnostojące na tej samej działce, co budynek mieszkalny;

3)      urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń podwórkowych (śmietniki, trzepaki, itp.);

4)      dróg dojazdowych, parkingów, garaży i budynków gospodarczych niezbędnych dla obsługi obszarów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy:

a)      mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach,

b)     usługowej i produkcyjnej na wydzielonych terenach do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

3)      zasady podziału terenów na działki budowlane, tam gdzie zajdzie taka potrzeba, mogą być opracowane na etapie projektowania inwestycji przy zachowaniu normy powierzchniowej działek nie mniej niż 600 m2, zapewnieniu dojazdu do drogi publicznej oraz zaprojektowaniu w razie potrzeby dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających, określonych w przepisach szczególnych;

4)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 8. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ML z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę letniskową oraz z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej UT, w skład których wchodzą:

1)      teren 2 ML,UT, położony we wsi Osowiec, obejmujący istniejącą i projektowaną w poprzednim planie zabudowę letniskową i rekreacyjną (w tym działkę nr 327/45);

2)      teren 3 ML,UT, położony we wsi Osowiec, obejmujący istniejącą i projektowaną w poprzednim planie zabudowę letniskową i rekreacyjną. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

3)      teren 4 ML,UT, położony we wsi Szafranki, obejmujący projektowaną w poprzednim planie zabudowę letniskową i rekreacyjną;

4)      teren 5 ML,UT, położony we wsi Olszowa Droga, obejmujący projektowaną w poprzednim planie zabudowę letniskową i rekreacyjną, zamykający się w granicach nieużytku zlokalizowaniego na działkach nr geodezyjny 1251 i 1252;

5)      teren 6 ML,UT, położony we wsi Wroceń, obejmujący projektowaną w poprzednim planie zabudowę letniskową i rekreacyjną;

6)      teren 7 ML, położony we wsi Szafranki, obejmujący działkę nr geodezyjny 190, będący dotychczas terenem rolnym. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono         w § 30.

2 Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy dla zabudowy letniskowej i rekreacyjnej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      zasady podziału terenów na działki letniskowe i rekreacyjne, tam gdzie zajdzie taka potrzeba, mogą być opracowane na etapie projektowania inwestycji przy zachowaniu normy powierzchniowej działek nie mniej niż 1200 m2 (nie dotyczy terenów z istniejącą zabudową letniskową i rekreacyjną), zapewnieniu dojazdu do drogi publicznej oraz zaprojektowaniu w razie potrzeby dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających, określonych w przepisach szczególnych;

3)      na terenach 2 ML,UT i 3 ML,UT obowiązuje zakaz powstawania nowych obiektów kubaturowych;

4)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 9. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, oznaczone na rysunku planu symbolem MR.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      usług, zakładów produkcyjnych przetwórstwa rolno-spożywczego i gospodarczych służących ludności rolniczej i rolnictwu o charakterze nieuciążliwym;

2)      urządzeń lokalnych infrastruktury technicznej;

3)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi obszarów

4)      wszystkich urządzeń i budynków związanych z rolnictwem;

5)      w budynkach mieszkalnych zagrodowych – urządzeń usługowych, nieuciążliwych dla środowiska;

6)      urządzeń agroturystycznych z zastrzeżeniem ustępu 3, pkt 3.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy, dachy:

a)        mieszkaniowej zagrodowej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze przy dwu- lub wielospadowych dachach,

b)       usługowej i produkcyjnej na wydzielonych terenach do 2 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      nowe zagrody mogą być tworzone przy zapewnieniu działki o powierzchni powyżej 1500 m2;

3)      dopuszcza się, na podstawie art. 4, pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.), prowadzenie działalności agroturystycznej w okresie nie przekraczającym 5 lat od daty jej rozpoczęcia, w budynkach wchodzących w skład gospodarstw rolnych bez konieczności przeznaczania ich w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze;

4)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 10. 1. Przeznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze, oznaczone na rysunku planu symbolem U, których szczegółowe funkcje sprecyzowano niżej. W skład tych terenów wchodzą:

1)      we wsi Kramkówka Duża:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UK, obejmujący istniejącą świetlicę wiejską,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UH, obejmujący projektowany w poprzednim planie teren pod usługi handlowe;

2)      we wsi Kramkówka Mała teren, oznaczony symbolem 1 UK, obejmujący istniejącą świetlicę wiejską;

3)      we wsi Płochowo teren, oznaczony symbolem 1 UK, obejmujący istniejącą świetlicę wiejską;

4)      we wsi Wólka Piaseczna teren, oznaczony symbolem 1 UK, obejmujący istniejącą świetlicę wiejską oraz garaż OSP;

5)      we wsi Osowiec:

a)      teren, oznaczony symbolem 3 UHI, obejmujący istniejący obiekt handlowy, świetlicę oraz OSP,

b)      teren, oznaczony symbolem 4 UK, obejmujący istniejący obiekt sakralny,

c)      teren, oznaczony symbolem 5 UO, obejmujący istniejącą szkołę podstawową;

6)      we wsi Wroceń:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UO, obejmujący istniejącą szkołę podstawową,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UK, obejmujący istniejącą świetlicę,

c)      teren, oznaczony symbolem 3 UK, obejmujący istniejący obiekt sakralny,

d)     teren, oznaczony symbolem 4 UŁ, obejmujący istniejącą wieżę telefonii stacjonarnej,

e)      teren, oznaczony symbolem 5 UK, obejmujący istniejący pomnik ku czci pomordowanych 12 mieszkańców wsi Wroceń przez okupanta hitlerowskiego w 1943 r.;

7)      we wsi Krzecze:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UH, obejmujący istniejący obiekt handlowy,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UHR, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny usług;

8)      we wsi Smogorówka Dolistowska, teren, oznaczony symbolem 1 UH, obejmujący istniejący obiekt handlowy;

9)      we wsi Klewianka:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UO, obejmujący istniejącą szkołę podstawową,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UKI, obejmujący istniejącą świetlicę i garaż OSP,

c)      teren, oznaczony symbolem 3 UH, RUP, obejmujący istniejący obiekt handlowy i zlewnię mleka,

d)     teren, oznaczony symbolem 4 UŁ, obejmujący istniejącą wieżę telefonii stacjonarnej,

e)      teren, oznaczony symbolem 5 UHR, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny usługowe;

10)  we wsi Białosuknia:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UO, obejmujący istniejącą szkołę podstawową,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UKI, obejmujący istniejącą świetlicę i remizę OSP,

c)      teren, oznaczony symbolem 3 UH, obejmujący istniejący obiekt handlowy,

d)     teren, oznaczony symbolem 4 UŁ, obejmujący istniejącą wieżę telefonii stacjonarnej; 

11)  we wsi Downary:

a)      teren, oznaczony symbolem 1 UO, obejmujący istniejącą szkołę podstawową,

b)     teren, oznaczony symbolem 2 UZ, obejmujący istniejący ośrodek zdrowia,

c)      teren, oznaczony symbolem 3 UK, obejmujący istniejący obiekt sakralny,

d)     teren, oznaczony symbolem 4 UKI, obejmujący istniejącą świetlicę i garaż OSP,

e)      teren, oznaczony symbolem 5 UH, obejmujący istniejący obiekt handlowy,

f)       teren, oznaczony symbolem 7 UHR, obejmujący projektowane w poprzednim planie usługi,

g)      teren, oznaczony symbolem 8 UT, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny obsługi ruchu turystycznego;

12)  we wsi Wojtówstwo teren, oznaczony symbolem 1 UŁ, obejmujący istniejącą wieżę telefonii stacjonarnej;

13)  we wsi Smogorówka Goniądzka teren, oznaczony symbolem 1 UHR, obejmujący projektowane w poprzednim planie usługi;

14)  we wsi Wólka Piaseczna teren, oznaczony symbolem 1 UHR, obejmujący projektowane w poprzednim planie usługi;

15)  we wsiach: Osowiec Twierdza, Szafranki, Olszowa Droga i Wroceń tereny rekreacyjne, wymienione w § 8, przewidywane łącznie z zabudową letniskową (2-6 ML, UT);

16)  we wsi Dawidowizna teren oznaczony symbolem 1 US, z przeznaczeniem pod plażę i kąpielisko.

2.      Na terenach, o których mowa wyżej dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      urządzeń infrastruktury technicznej;

2)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów;

3)      terenów zieleni i sportu;

4)      urządzeń z zakresu kultury, zdrowia i opieki socjalnej;

5)      innych usług nieuciążliwych zamiennych w stosunku do wyżej określonych.

3.      Z zastrzeżeniem § 5, pkt 3, przeznacza się, zgodnie z wnioskiem Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego do realizacji celów publicznych związanych z ochroną oraz udostępnieniem Biebrzańskiego Parku Narodowego następujące tereny oznaczone symbolami:

1)      teren 29 UAT przeznaczony pod siedzibę obwodu ochronnego i parking, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 118/2. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

2)      teren 30 UA przeznaczony pod siedzibę obwodu ochronnego, ośrodek edukacji ekologicznej, pokoje gościnne, pole namiotowe i parking, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 202. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

3)      teren 31 UT przeznaczony pod stanowisko do obserwacji zwierząt i Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 211. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

4)      teren 32 UT przeznaczony pod kładkę na Czerwonym Bagnie, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 228 i 229. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze określono w § 30;

5)      teren 33 UT przeznaczony pod kładkę na Czerwonym Bagnie i platformę widokową, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 185. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

6)      teren 34 UT przeznaczony pod miejsce wypoczynku, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 294. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

7)      teren 35 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 295. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

8)      teren 36 UT przeznaczony pod schronisko turystyczne, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 297. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

9)      teren 37 UT przeznaczony pod projektowane stanowisko do obserwacji zwierząt, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 298. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

10)  teren 38 UT przeznaczony pod projektowane miejsce wypoczynku, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 251. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

11)  teren 39 UT przeznaczony pod projektowane stanowisko do obserwacji zwierząt, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 234. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

12)  teren 40 UAT przeznaczony pod siedzibę obwodu ochronnego, pole namiotowe i parking, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 170. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

13)  teren 41 UT przeznaczony pod stanowisko do obserwacji zwierząt, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 123. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

14)  teren 42 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 123. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

15)  teren 43 UT przeznaczony pod pole namiotowe, położony we wsi Wroceń, na działkach nr geodezyjny 57, 59/1, 59/3, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze określono w § 30;

16)  teren 44 UT przeznaczony pod projektowany punkt widokowy i miejsce wypoczynku, położony we wsi Dawidowizna, na działce nr geodezyjny 877. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

17)  teren 51 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Wólka Piaseczna, na działce nr geodezyjny 426. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

18)  teren 52 UAT, teren istniejącej siedziby Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego, Centrum Edukacji i Zarządzania BPN, mieszkania służbowe, pokoje gościnne i parking, położony we wsi Osowiec Twierdza;

19)  teren 53 UAT przeznaczony pod osadę parkową, mieszkania służbowe, pokoje gościnne, magazyny i wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz pole namiotowe, położony we wsi Osowiec Twierdza na działce nr geodezyjny 1348. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

20)  teren 54 UAT przeznaczony pod osadę parkową mieszkania służbowe, pokoje gościnne lub komercyjne usługi turystyczne, stanicę wędkarską i wypożyczalnię sprzętu wodnego, położony we wsi Osowiec Twierdza (obręb wsi Downary), na działkach nr geodezyjny 1342, 1344, 1345, 1347. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze określono w § 30;

21)  teren 57 UG,KS przeznaczony pod parkingi i usługi gastronomiczne i inne, położony we wsi Osowiec Twierdza, na działce nr geodezyjny 1348. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

22)  teren 58 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Downary, na działce nr geodezyjny 1361 (Góra Skobla). Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

23)  teren 59 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Osowiec Twierdza, na działce nr geodezyjny 1347. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

24)  teren 61 UT przeznaczony pod Terenowy Ośrodek Edukacyjny, położony we wsi Osowiec, na działce nr geodezyjny 275/5. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w     § 30;

25)  teren 62 UT przeznaczony pod wieżę widokową, położony we wsi Osowiec, na działce nr geodezyjny 173. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

26)  teren 63 KS przeznaczony pod parking, położony we wsi Osowiec, przy Kanale Rudzkim;

27)  teren 64 KS przeznaczony pod parking, położony we wsi Osowiec, na działce nr geodezyjny 271. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

28)  teren 65 UT przeznaczony pod punkt widokowy, położony w pasie drogowym Carskiej Drogi;

29)  teren 68 UT przeznaczony pod projektowane stanowisko do obserwacji zwierząt, położony we wsi Olszowa Droga, na działce nr geodezyjny 1163. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30;

30)  teren 69 UT przeznaczony pod projektowane stanowisko do obserwacji zwierząt, położony we wsi Olszowa Droga, dział łąk wsi Kropiwnica, na działce nr geodezyjny 160/1. Jej powierzchnię przeznaczoną na cele nierolnicze określono w § 30.

4.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 3 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy:

a)      na terenach poza Parkiem Narodowym i jego otuliną do 2,5 kondygnacji nadziemnych (z wyjątkiem obiektów sakralnych  utrzymanych w wysokościach indywidualnych) licząc od podłogi parteru przy dwu- lub wielospadowych dachach,

b)     na terenie Parku i jego otuliny do 1,5 kondygnacji nadziemnej (z wyjątkiem obiektów sakralnych  utrzymanych w wysokościach indywidualnych) licząc od podłogi parteru przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      należy projetować dla nowej zabudowy usługowej parkingi dla użytkowników obiektów w ilości min. 5÷10­­ miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej (proporcjonalnie);

3)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło i usługi, oznaczone na rysunku planu symbolem P, w skład których wchodzą:

1)      teren we wsi Kramkówka Duża, oznaczony symbolem 1 P;

2)      teren we wsi Wojtówstwo, oznaczony symbolem 3 P, obejmujący bazę Powiatowego Zarządu Dróg;

3)      teren we wsi Wojtówstwo, oznaczony symbolem 4 P;

4)      teren we wsi Dawidowizna, oznaczony symbolem 5 P, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny;

5)      teren we wsi Białosuknia, oznaczony symbolem 6 P, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny;

6)      teren we wsi Białosuknia Szlachta, oznaczony symbolem 7 P, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny;

7)      teren we wsi Downary, oznaczony symbolem 8 PE, obejmujący projektowane w poprzednim planie tereny eksploatacji kruszywa;

8)      teren we wsi Kramkówka Mała, oznaczony symbolem 9 PE, obejmujący projektowany w poprzednim planie punkt eksploatacji kruszywa.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      urządzeń infrastruktury technicznej;

2)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      należy projektować dla nowej zabudowy parkingi dla użytkowników obiektów w ilości min. 5÷10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej (proporcjonalnie);

3)      na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) dotyczące opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

4)      po wyeksploatowaniu terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych należy je zrekultywować w kierunku rolnym lub leśnym;

5)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 12. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod usługi i zakłady produkcyjno-gospodarcze obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem RUP, w skład których wchodzą:

1)      teren istniejącego magazynu pasz we wsi Kramkówka Duża, oznaczony symbolem 1 RUP;

2)      teren projektowanej w poprzednim planie bazy obsługi rolnictwa we wsi Kramkówka Mała, oznaczony symbolem 2 RUP;

3)      teren istniejącej zlewni mleka we wsi Smogorówka Goniądzka, oznaczony symbolem 3 RUP;

4)      teren projektowanej w poprzednim planie strefy lokalizacji urządzeń obsługi rolnictwa we wsi Smogorówka Goniądzka, oznaczony symbolem 4 RUP;

5)      teren istniejącej zlewni mleka we wsi Klewianka, oznaczony symbolem 5 RUP;

6)      teren projektowanej w poprzednim planie strefy lokalizacji urządzeń obsługi rolnictwa we wsi Klewianka, oznaczony symbolem 6 RUP;

7)      teren istniejącej zlewni mleka we wsi Białosuknia, oznaczony symbolem 7 RUP;

8)      teren istniejącej zlewni mleka we wsi Downary, oznaczony symbolem 8 RUP;

9)      teren byłej zlewni mleka we wsi Wroceń, oznaczony symbolem 9 RUP.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1)      urządzeń infrastruktury technicznej;

2)      dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

1)      wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych przy dwu- lub wielospadowych dachach;

2)      należy projektować dla nowej zabudowy parkingi dla użytkowników obiektów w ilości min. 5÷10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej (proporcjonalnie);

 3)      zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub rozwiązania indywidualne;

4)      obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 18.

§ 13. 1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarze, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC, w skład których wchodzą:

1)      teren cmentarza we wsi Downary, oznaczony symbolem 1 ZC;

2)      teren cmentarza we wsi Osowiec, oznaczony symbolem 2 ZC;

3)      teren we wsi Grzędy, oznaczony symbolem 3 ZC, obejmujący zbiorową mogiłę mieszkańców wsi Grzędy i partyzantów AK rozstrzelanych prze hitlerowców w roku 1943, grób nr 1 – 4 osoby, grób nr 2 – 19 osób;

4)      teren we wsi Grzędy, oznaczony symbolem 4 ZC, obejmujący pojedynczą mogiłę żołnierza radzieckiego z 1944 r.;

5)      teren we si Łazy (przy drodze do wsi Downary), oznaczony symbolem 5 ZC, obejmujący były cmentarz żydowski.

2. Na terenach cmentarzy utrzymuje się i dopuszcza, z zastrzeżeniem ustaleń § 26 uchwały:

1)      lokalizację obiektów sakralnych i domów przedpogrzebowych;

2)      lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych z urządzeniem tych terenów i obsługę użytkowników.

3. Ustala się strefę izolacyjną wokół cmentarza:

1)      o szerokości 150 m dla terenów niezwodociągowanych;

2)      o szerokości 50 m dla terenów zwodociągowanych, pod warunkiem, że wszystkie obiekty korzystające z wody są do tej sieci podłączone;

- w których zakazuje się zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

4. W stosunku do obiektów o wartościach historyczno-kulturowych, wymienionych w ust. 1, obowiązują ustalenia zwarte w § 26 dotyczące wartości kulturowych.

§ 14. 1. Ustala się tereny wód, regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę, oznaczonych na rysunku planu symbolem W.

2. Przyjmuje się zasady zagospodarowania oraz korzystania z terenów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w ustawach: z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, zm. z 2002 r. Nr 233, poz. 1057) o ile jest to dopuszczalne innymi przepisami szczególnymi oraz przepisami niniejszej uchwały.

3. W ramach terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się tereny istniejących ujęć wody i stacji wodociągowych wodociągów komunalnych, na których dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z poborem i uzdatnianiem wody, we wsiach:

1)      Szafranki, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 WZ (ujęcie wody wodociągu miejskiego);

2)      Downary, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 WZ;

3)      Wroceń, oznaczone na rysunku planu symbolem 3 WZ (ujęcie wody);

4)      Wroceń, oznaczone na rysunku planu symbolem 4 WZ (stacja uzdatniania);

5)      Osowiec, oznaczone na rysunku planu symbolem 5 WZ;

6)      Białosuknia Szlachta, oznaczone na rysunku planu symbolem 6 WZ.

4. Ustala się strefy ochrony komunalnych ujęć wody wymienionych w ust. 3:

1)      teren ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m wokół każdej studni;

2)      teren ochrony pośredniej komunalnych ujęć wody we wsiach: Szafranki, Wroceń, Osowiec i Białosuknie Szlachta w granicach określonych na rysunku planu.

5. Wprowadza się następujące zasady zagospodarowania w strefach ochronnych ujęć wody wymienionych w ust. 4:

1)      na terenach ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

a)      odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do urządzeń służących do poboru wody,

b)     zagospodarowanie terenu zielenią,

c)      szczelne odprowadzanie poza granicę terenu strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych,

d)     użytkowanie gruntów w strefie tylko do celów zwiazanyc z eksploatacją ujęcia wody;

2)      na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

a)      wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

b)     rolniczego wykorzystania ścieków,

c)      lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt,

d)     lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan wód podziemnych,

e)      lokalizowania nowych ujęć wody,

f)       lokalizowania wysypisk i wylewisk nieczystości płynnych.

6. Ustala się jako studnie awaryjne, bez oznaczania ich na rysunku planu:

1)       istniejące studnie we wsiach:

a)      Białosuknie, byłego PGR-u,

b)     Klewianka, byłego SKR-u;

2)       projektowane studnie publiczne we wsiach: Dawidowizna, Kramkówka Duża, Krzecze, Łazy, Piwowary, Smogorówka Dolistowska.

7. Ustala się warunki realizacji nowych studni publicznych w sposób następujący:

1)      studnie publiczne należy realizować w miarę możliwości na terenach stanowiących własność gminy, skarbu państwa, a jeżeli jest to niemożliwe dopuszcza się ich realizację na innych terenach pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntu na wykonanie prac;

2)      studnie publiczne winny spełniać obowiązujące warunki techniczne, obecnie określone w załączniku do zarządzenia Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. SO – 807/95 w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (MP Nr 59, poz. 663).

8. Dopuszcza się możliwość budowy zbiorników wodnych małej retencji na potrzeby rolnictwa w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

9. Dla ujęć wód wymienionych w ust. 3, pkt 1 i ust. 6 obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §§ 27 i 28 uchwały.

§ 15. 1. Wyznacza si tereny usuwania nieczystości oznaczone na rysunku planu symbolem N, w skład których wchodzą:

1)      tereny istniejących wiejskich składowisk odpadów stałych, oznaczone na rysunku planu symbolem NU, we wsiach:

a)      Łazy, oznaczone symbolem 1 NU, gminne składowisko odpadów stałych, na którym dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z unieszkodliwianiem odpadów metodą składowania i kompostowania,

b)     Kramkówka Duża, oznaczone symbolem 2 NU,

c)      Dawidowizna, oznaczone symbolem 3 NU,

d)     Wroceń, oznaczone symbolem 4 NU,

e)      Smogorówka Goniądzka, oznaczone symbolem 5 NU,

f)       Klewianka, oznaczone symbolem 6 NU,

g)      Białosuknie Przedmieście, oznaczone symbolem 7 NU,

h)      Downary, oznaczone symbolem 8 NU,

i)        Osowiec, oznaczone symbolem 9 NU;

2)      tereny przeznaczone do ustawienia kontenerów na odpady stałe we wszystkich wsiach sołeckich, w miejscach, które nie stanowią uciążliwości dla mieszkańców, według indywidualnych rozstrzygnięć Burmistrza, bez wskazania tych miejsc na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki funkcjonowania i zagospodarowania terenów usuwania nieczystości:

1)      po zakończeniu eksploatacji wiejskich składowisk odpadów stałych wymienionych w ust. 1, pkt 1 należy dokonać ich rekultywacji;

2)      przy rozbudowie miejsko-gminnego składowiska odpadów stałych należy dokonać badań geologicznych podłoża i zastosować technologię unieszkodliwiania odpadów spełniającą wymogi ochrony środowiska oraz na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który określi ewentualną strefę ograniczonego użytkowania;

3)      lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

4)      w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;

5)      obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 27 niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolami RP, RZ.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na terenach, o których mowa w ust. 1:

1)      podstawowym przeznaczeniem terenów są:

a)      uprawy polowe oznaczone symbolem RP,

b)     łąki i pastwiska oznaczone symbolem RZ;

2)      dopuszcza się z zastrzeżeniem §§ 26 i 27 uchwały realizację dla potrzeb ludności i rolnictwa:

a)      stawów rybnych, zbiorników wodnych małej retencji i innych zbiorników wodnych oraz urządzeń melioracji, urządzeń przeciwpowodziowych, zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych, utylizacji, ścieków, gazownictwa, elektroenergetyki, łączności, dróg dojazdowych,

b)     tworzenie obiektów budowlanych służących rolnictwu w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, gruntów późn. zm.), tj.: nowych zagród (budynki mieszkalne), budynków gospodarczych, budynków służących przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny – o ile zostaną spełnione warunki techniczne i ochrony środowiska, przewidziane w obowiązujących przepisach, w tym zabezpieczone dojazdy od drogi publicznej; nie dotyczy to terenów na których plan zakazuje wszelkiej zabudowy,

c)      pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,

d)     urządzanie sezonowych ciągów spacerowych w celu zapewnienia dostępu do zespołów zieleni publicznej, obiektów historyczno-kulturowych oraz miejsc wypoczynkowych i widokowych, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów;

3)      wprowadza się zakaz wszelkiej zabudowy trwałej na terenach zagrożonych zasięgiem fali powodziowej rzeki Biebrzy oznaczonej na rysunku planu symbolem FP, o której mowa w § 27;

4)      tereny powyrobiskowe należy zrekultywować w kierunku leśnym, rolnym lub wodnym.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i realizację infrastruktury technicznej zarówno napowietrznej, jak i podziemnej oraz związanych z nią urządzeń niezbędnych do obsługi ludności i rolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu.

4. W przypadku konieczności likwidacji istniejących urządzeń melioracyjnych należy uzyskać uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz decyzję wodnoprawną starosty, dotyczącą zakresu przebudowy, uzgodnień i poniesienia kosztów.

5. Na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) dotyczące opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

6. Zakazuje się budowy wszelkich obiektów budowlanych na obszarach położonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego nie służących Parkowi.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny leśne oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie terenów według art. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczegółowymi oraz przepisami § 26 i 27 uchwały.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)      zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa lokalnych (gminnych) sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku możliwości ich trasowania poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonania prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu;

2)      urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń związanych z turystyką w rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.);

3)      lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących na terenach leśnych.

§ 18. Na terenach, o których mowa w §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      dojazd od najbliższych dróg – miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami;

2)      linie zabudowy od krawędzi jezdni dróg w odległościach ustalonych dla poszczególnych dróg w § 19;

3)      określone linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej lub modernizowanej zabudowy, gdy jest możliwość dostosowania istniejącego dotychczas obiektu do ustalonej wyżej linii zabudowy, zaś istniejąca zabudowa, jak też jej uzupełnienie w plombach między zabudową istniejącą może być utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy;

4)      dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek z zachowaniem przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w przypadku:

a)      gdy na sąsiedniej działce istnieje już zabudowa usytuowana na granicy działki lub

b)     po uzyskaniu zgody właściciela sąsiedniej działki na lokalizację zabudowy na jej granicy – w przypadku, gdy na sąsiedniej działce nie ma zabudowy;

5)      miejsca postojowe i parkingi niezbędne do potrzeb funkcji tych terenów powinny być realizowane w granicach tych terenów;

6)      zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub według rozwiązań indywidualnych,

7)      odprowadzanie ścieków do kanalizacji tam gdzie ona istnieje – dopuszcza się indywidualne gromadzenie ścieków, w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w oczyszczalni w Goniądzu lub unieszkodliwianie w przydomowych oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych w granicach własnej działki lub w oczyszczalniach grupowych;

8)      zaopatrzenie w energię elektryczna w zależności od wielkości zapotrzebowania mocy: z istniejącej sieci SN 15 kV i NN, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy (obostrzenia, uziemienia, itp.) lub po wybudowaniu nowych urządzeń SN 15 kV (stacji transformatorowej 15/0,38 kV wraz z linią zasilającą napowietrzną lub kablową) i linii NN napowietrznej lub kablowej;

9)      zaopatrzenie w łączność z istniejącej we wsi sieci;

10)  zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);

 11)  w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;

12)  obowiązują ponadto ustalenia dotyczące:

a)      zasad obsługi komunikacji, zawarte w § 19,

b)     zasad zaopatrzenia w urządzenia infrastruktury technicznej zawarte w §§ 20, 21, 22, 23, 24, 25,

c)      zasad ochrony wartości kulturowych, zawarte w § 26,

d)     zasad ochrony środowiska, zawarte w § 27,

e)      przedsięwzięć obrony cywilnej, zawarte w § 28,

f)       przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej, zawarte w § 29.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów pod urządzenia obsługi komunikacji – K 

Zasady obsługi komunikacji 

§ 19. 1. Ustala się tereny istniejącej linii kolejowej Białystok – Ełk, oznaczonej symbolem KK.

2. Ustala się tereny z przeznaczeniem pod drogi oznaczone na rysunku planu symbolem K.

3. W ramach terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1)      tereny istniejącej drogi krajowej Nr 65 (granica państwa – Gołdap – Olecko –Ełk) –granica województwa – Grajewo – Mońki – Białystok – Bobrowniki – granica państwa, oznaczonej na rysunku planu symbolem Kk-G-65;

2)      tereny istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa oznaczonej na rysunku planu symbolem Kw-Z-670;

3)      tereny istniejących dróg powiatowych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

Symbol drogi

Przebieg drogi

Kp-Z-1416B

Mońki – Hornostaje – Jaśki - Goniądz

Kp-Z-1417B

Hornostaje – Kosiorki – Goniądz

Kp-Z-1799B

Droga 65 – Białogrądy – Osowiec – Płochowo – Wólka Piaseczna - Goniądz

Kp-L-1800B

Budne – Żarnowo – do drogi 1799 B

Kp-Z-1838B

Droga 64 – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec

Kp-L-1840B

Droga 1838B – Wilamówka

Kp-Z-1841B

Krypno – Długołęka – Bajki Zalesie – Bajki Stare – Wyszowate – Krynica – Szorce – Nowa Wieś – Trzcianne – Mroczki – Kulesze – Downary –droga 65

Kp-Z-1847B

Goniądz – Downary – Plac

Kp-Z-1848B

Klewianka – Piwowary – Kosiorki – Goniądz

Kp-Z-1849B

Droga 670 – Klewianka – Białosuknia – do drogi 1412B

Kp-Z-1850B

Droga 1849B – Gurbicze – Jedeszki

Kp-Z-1851B

Drogi 670 – Smogorówka Dolistowska – Radzie – Moniuszki

Kp-L-1852B

Droga 670 - Wroceń

Kp-L-1853B

Droga 1851B – Smogorówka Goniądzka

4)      tereny istniejących i potencjalnych dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

Symbol drogi

Przebieg drogi

Kg-L-103361B

Goniądz – Białosuknia

Kg-L-103362B

Kramkówka Mała – Downary – do drogi Mężenin – Osowiec

Kg-L-103363B

Goniadz – Dawidowizna

Kg-L-103364B

Od drogi Osowiec – Suchowola – Krzecze – Smogorówka I – granica gminy

Kg-L-103365B

Downary – Owieczki – do drogi Białystok - Ełk

Kg-L-103366B

Goniądz – Szafranki – do drogi Osowiec – Suchowola

Kg-L-103367B

Białosuknia – granica gminy

Kg-L-103368B

Wroceń – Krzecze – Białosuknia

Kg-L-103369B

Białosuknia – Kol. Białosuknia – granica gminy

Kg-L-103370B

Smogorówka Goniądzka I – Smogorówka Goniądzka II – do drogi Krzecze – Białosuknia

Kg-L-103371B

Kramkówka Mała – Sobieski

Kg-L-103372B

Od drogi Osowiec – Suchowola – Łazy – do drogi Białystok – Ełk

Kg-L-103373B

Goniądz – Wojtóstwo – Kol. Owieczki – Żodzie

Kg-L-103374B

Od drogi Goniądz – Białosuknia – do drogi Klewianka – Białosuknia

Kg-L-103375B

Od drogi Osowiec – Mężenin – Uścianek

Kg-L-103376B

Od drogi Osowiec – Mężenin – Olszowa Droga

Kg-L-103377B

Od drogi Osowiec – Mężenin – Olszowa Droga – do drogi Osowiec - Mężenin

Kg-L-103379B

Od drogi Downary – Trzcianne – Kramkówka Duża – do drogi gminnej Nr 103362B

Kg-L-103380B

Kramkówka Mała – do Kol. Mejły

Kg-L-103381B

Wojtóstwo – Mierkienniki – granica gminy

Kg-L-103382B

Piwowary – do drogi Goniądz – Białosuknia

Kg-L-103383B

Białosuknia – granica gminy – (kierunek Krzeczkowo)

Kg-L-103384B

od drogi Wroceń – do drogi Osowiec – Suchowola – Nowe Dolistowo

Kg-L-103385B

Od drogi Smogorówka Goniądzka – Kol. Smogorówka Goniądzka – granica gminy

Kg-L-103386B

Smogorówka Dolistowska – do drogi Osowiec - Suchowola

Kg-L

droga krajowa nr 65 – stary most na Biebrzy – droga krajowa nr 65

Kg-L

droga krajowa nr 65 – dworzec PKP

4. Ustala się dla terenów kolejowych linii Białystok – Ełk:

1)      klasę techniczną pierwszorzędną,

2)      linie zabudowy:

-         budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m – nie dotyczy to budynków i budowli przeznaczonych  do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej,

-         budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego natężenie hałasu i wibracji, określonego w odrębnych przepisach, a w przypadku braku takiego określenia, w odległości 30 m od granicy terenów kolejowych, z tym, że od skrajnego toru 60 m, z zastosowaniem rozwiązań technicznych w budynkach, niwelujących uciążliwości hałasu komunikacyjnego.

5. Ustala się dla drogi krajowej Nr 65 klasę techniczną G, o następujących parametrach:

1)      na terenach zabudowanych:

a)      istniejącą szerokość pasa drogowego,

b)     we wsi Downary Plac dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej 50 m i wielokondygnacyjnej 70 m z zastosowaniem rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny, a dla pozostałych obiektów budowlanych 25 m od krawędzi jezdni, istniejąca zabudowa może funkcjonować z obowiązkiem zastosowania rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny, należy się liczyć z potrzebą przeznaczenia w przyszłości terenu wzdłuż drogi na wybudowanie dróg serwisowych do obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy w celu zlikwidowania bezpośrednich wjazdów na przedmiotową drogę,

c)      szerokość jezdni 7 m;

2)      poza terenami zabudowy:

a)      istniejąca szerokość pasa drogowego,

b)     nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej 50 m i wielokondygnacyjnej – 70 m z zastosowaniem w budynkach rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny oraz dla pozostałych obiektów budowlanych 25 m od krawędzi jezdni,

c)      szerokość jezdni 7 m.

6. Ustala się dla drogi wojewódzkiej: Nr 670 klasę techniczną Z, o następujących parametrach:

1)      istniejącą szerokość pasa drogowego,

2)      nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej 30 m, wielokondygnacyjnej 40 m oraz dla pozostałych obiektów budowlanych 20 m od krawędzi jezdni,

3)      szerokość jezdni 6 m.

7. Ustala się dla dróg powiatowych klasę techniczną Z i L, o następujących parametrach:

1)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę:

a)      klasę techniczną L,

b)     istniejącą szerokość pasa drogowego,

c)      nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 15 m oraz pozostałej zabudowy 8 m od krawędzi jezdni, w tym min. 5 m od linii rozgraniczających,

d)     szerokość jezdni 6 m lub 7 m;

2)      na terenach poza zabudową:

a)      klasę techniczną Z i L dla dróg o numerach: 1800B, 1840B, 1852B i 1853B,

b)     istniejącą szerokość pasa drogowego,

c)      nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej 30 m, wielokondygnacyjnej 40 m oraz dla pozostałych obiektów budowlanych 20 m od krawędzi jezdni,

d)     szerokość jezdni 5,5 m.

8. Ustala się dla dróg gminnych klasę techniczną L o następujących parametrach:

1)      w terenach przeznaczonych pod zabudowę:

a)      istniejącą szerokość pasa drogowego,

b)     nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 10 m, a dla pozostałej 6 m od krawędzi jezdni, w tym min. 5 m od linii rozgraniczającej,

c)      szerokość jezdni 6 m;

2)      na terenach poza zabudową:

a)      istniejącą szerokość pasa drogowego,

b)     nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej jednokondygnacyjnej 15 m, wielokondygnacyjnej 20 m oraz dla pozostałych obiektów budowlanych 15 m od krawędzi jezdni,

c)      szerokość jezdni 5,5 m.

9. Ustala się dla pozostałych istniejących i projektowanych dróg klasę techniczną D w terenach przeznaczonych pod zabudowę o następujących parametrach:

1)      minimalna szerokość pasa drogowego 10 m lub 8 m,

2)      nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałych obiektów 6 m od krawędzi jezdni,

3)      szerokość jezdni 5m lub 3 m przy szerokości ulicy 8 m.

10. Poszerzenie istniejących pasów dróg publicznych wymagać będzie zmiany niniejszego planu.

11. Rozwiązania techniczne i włączenia do dróg publicznych należy uzgadniać z zarządcami dróg.

12. Ustalone w ustępach: 3, 4, 5, 6 linie zabudowy odnoszą się do nowych inwestycji. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie linii zabudowy określonych w niniejszej uchwale, obiekty istniejące mogą funkcjonować, być remontowane i modernizowane z obowiązkiem zastosowania w budynkach rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny.

13. Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu w pasie drogowym zgodnie w wymogami ustawy o drogach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

14. Ustala się przebieg ścieżek rowerowych:

1)      w ciągu niebieskiego szlaku pieszego przebiegającego w gminie na odcinku Barwik – Olszowa Droga – Szafranki – Goniądz – Dawidowizna – Wroceń – (Nowe Dolistowo).

2)      Goniądz – Wólka Piaseczna – Płochowo – Osowiec Twierdza – Szafranki – Goniądz /trasa na odcinku Osowiec – Osowiec Twierdza pod warunkiem wyremontowania mostów, w przeciwnym wypadku na trasie Osowiec Białogrądy – Osowiec Twierdza – Szafranki – Goniądz),

3)      Goniądz – Downary Plac – Downary – droga 1838B – Szafranki – Goniądz.

- Wykonanie ścieżek rowerowych w granicach Parku za zgodą Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego.

15. Dopuszcza się urządzanie ścieżek turystycznych, edukacyjnych - pieszo-jezdnych w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w uzgodnieniu z ich zarządcami.

16. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy na etapie projektowania inwestycji zwrócić się na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) do właściwego organu ochrony środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem, co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

17. Przeznacza się pod parking, teren oznaczony symbolem KS, położony we wsi Osowiec, obejmujący działki nr geodezyjny 632 i 633. Ich powierzchnie przeznaczone na cele nierolnicze określono w § 30.

18. Ustala się narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg i ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

19. Ustala się następujące wskaźniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:

1)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową 10¸12 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej w granicach działek wyznaczonych na ten cel;

2)      na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – miejsca postojowe na własnych działkach;

3)      na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne – 14¸16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, w granicach działek wyznaczonych na ten cel.

Rozdział 3

Przeznaczenie terenów pod urządzenia infrastruktury technicznej

Zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną

§ 20. 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się:

1)      na terenach zwodociągowanych z wiejskiej sieci wodociągowej;

2)      na terenach nie zwodociągowanych dopuszcza się lokalne indywidualne ujęcia wody.

2. Ustala się przebieg tranzytowych i rozdzielczych sieci wodociągowych:

1)      istniejących, wkreślonych na rysunku planu:

a)      z wodociągu miejskiego w Goniądzu do wsi i we wsiach: Dawidowizna, Szafranki, Łazy i Doły,

b)     ze stacji wodociągowej w Downarach z rozprowadzeniem we wsi Downary oraz do wsi i we wsiach: Kramkówka Mała, Kramkówka Duża i Owieczki,

c)      ze stacji wodociągowej we Wroceniu z rozprowadzeniem we wsi Wroceń oraz do wsi i we wsiach: Krzecze, Smogorówka Dolistowska i Smogorówka Goniądzka I,

d)     ze stacji wodociągowej w Białosukniach Szlachta z rozprowadzeniem we wsi Białosuknie oraz do wsi i we wsiach: Klewianka i Piwowary,

e)      ze stacji wodociągowej w Osowcu z rozprowadzeniem we wsi Osowiec oraz do wsi i we wsi Płochowo;

2)      projektowanych, bez oznaczania ich na rysunku planu, z realizacją na warunkach określonych w ust. 2:

a)      z wodociągu miejskiego w Goniądzu do wsi i we wsiach: Wojtówstwo i Mierkienniki,

b)     od wsi Smogorówka Goniadzka I do wsi i we wsi Smogorówka Goniądzka II, zasilanych z wodociągu Wroceń,

c)      od wsi Płochowo do wsi i we wsiach: Budne i Wólka Piaseczna zasilanych z wodociągu Osowiec,

d)     do miejscowości Uścianek i Olszowa Droga ze wsi Wilamówka w uzgodnieniu z Gminą Trzcianne i Mońki,

e)      do zabudowy kolonijnej,

f)       do projektowanych terenów zabudowy w poszczególnych wsiach.

3. Ustala się następujące warunki realizacji nowych sieci wodociągowych:

1)      sieci wodociągowe należy realizować z zachowaniem obowiązujących warunków dotyczących usytuowania infrastruktury liniowej przebiegającej wzdłuż dróg i w ulicach zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz przepisów szczególnych i na zasadach określonych w § 16, ust. 3 i § 17, ust. 3, pkt 1 niniejszej uchwały;

2)      przed podjęciem prac ziemnych należy zawiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3)      obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §§ 27 i 29 niniejszej uchwały.

§ 21. 1. Ustala się, że unieszkodliwianie ścieków sanitarnych i poprodukcyjnych odbywać się będzie w sposób następujący:

1)      ze wsi Szafranki i Dawidowizna ścieki odprowadzane będą do projektowanych kanałów sanitarnych w układzie grawitacyjno-pompowym na warunkach określonych w ust. 3 i włączone do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Goniądzu, bez przedstawiania tras na rysunku planu, a do czasu ich budowy dopuszcza się rozwiązania lokalne (zbiorniki szczelne, przydomowe oczyszczalnie);

2)      w pozostałych miejscowościach:

a) z budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i drobnych zakładów usługowych, w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub alternatywne odprowadzanie do szczelnych zbiorników i wywożenie do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

b) z budownictwa, zakładów usługowych i produkcyjnych, w których ilość wytworzonych ścieków jest większa od przepustowości oczyszczalni przydomowych, w indywidualnych oczyszczalniach ścieków, zlokalizowanych na terenach własnej działki.

2. Ustala się, że wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych nawierzchni i terenów przemysłowych, usługowych, dróg, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

3. Ustala się warunki realizacji nowych kanałów sanitarnych i deszczowych, o których mowa w ust. 1 i 2:

1)      kanały sanitarne i deszczowe należy realizować z zachowaniem obowiązujących warunków dotyczących usytuowania infrastruktury liniowej przebiegającej wzdłuż drogi, zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz przepisów szczególnych i na zasadach określonych w § 16, ust. 3 i § 17, ust. 3, pkt 1 niniejszej uchwały;

2)      kanały deszczowe przed wylotem do odbiornika powinny posiadać urządzenia podczyszczające;

3)      przed podjęciem prac ziemnych należy powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym poprzez ustawienie na posesjach pojemników bądź kontenerów z lokalizacją określoną w § 15 uchwały i wywożenie na urządzone składowisko odpadów stałych z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją systemu zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i zakładach usługowych według rozstrzygnięć Burmistrza Goniądza.

5. Obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w § 27 uchwały.

§ 22. 1. Przyjmuje się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych, tj.:

1)      linii WN 110 kV napowietrznej relacji RPZ Mońki – RPZ Osowiec – RPZ Grajewo,  oznaczoną na rysunku planu symbolem EE 1;

2)      linii SN 15 kV napowietrznych relacji Osowiec – Grajewo, Osowiec – Mońki i Goniądz – Suchowola – Dąbrowa Białostocka, zgodnie z rysunkiem planu;

3)      stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV w Osowcu, oznaczoną na rysunku planu symbolem EE 2;

4)      lokalizację istniejących stacji transformatorowych na terenie całej gminy według rysunku planu.

2. Zakłada się realizację 15 kV i NN oraz stacji transformatorowych bez oznaczania na rysunku planu, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zadrzewień od istniejących urządzeń elektroenergetycznych:

1)      odległość sytuowania zabudowy od linii SN 15 kV – 7 m od osi linii przy linii wykonanych przewodami nieizolowanymi, 5 m przy linii z przewodami izolowanymi;

2)      odległość sytuowania zabudowy od linii WN 110 kV – min. 14,5 m od skrajnego przewodu osi linii (zalecana odległość 40 m od osi liii);

3)      odległość drzew (nasadzeń):

a)      od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN – 2 m,

b)     od linii elektroenergetycznych 15 kV – 5 m (od osi linii),

c)      od linii elektroenergetycznych 110 kV – 8,5 m (od osi linii),

d)     od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub projektowanych drzew;

4.      Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna może być realizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych.

5.      Przed podjęciem prac ziemnych należy zawiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6.      Przy sytuowaniu stacji transformatorowych należy zachować odległości od innych obiektów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

7.      W zakresie przejść kablami energetycznymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop itp.).

8.      W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować na koszt inwestora inwestycji podstawowej a o warunki przebudowy wystąpić do odpowiedniej jednostki ZEB S.A.

9.      Ustala się bezpośrednią obsługę odbiorców z sieci NN napowietrznej lub kablowej istniejącej bądź projektowanej z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych.

10.  Ustala się lokalizację linii NN napowietrznych i kablowych w liniach rozgraniczających ulic bez oznaczania ich na rysunku planu.

11.  Dopuszcza się lokalizację linii NN poza liniami rozgraniczającymi ulic na zasadach określonych w § 16 ust. 3 i § 17 ust. 3 pkt 1 uchwały.

12.  Istniejące urądzenia elektroenergetyczne tak, gdzie wynika to z przepisów szczególnych, należy dostosować do nowych warunków pracy (uziemieni, obostrzenia) na koszt inwestora inwestycji.

13.  Sposób zagospodarowania działek w pobliżu istniejącej linii WN 110 kV podlega uzgodnieniu z ZEB S.A., a w pobliżu SN i NN z Rejonem Energetycznym ZEB S.A.

14.  Sieci elektroenergetyczne należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

15.  W zakresie przejść kablami energetycznymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic, określając sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop).

§ 23. 1. W zakresie gazownictwa ustala się możliwość realizacji gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia, na obszarze całej gminy bez przedstawiania tego przebiegu na rysunku planu, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych.

2. Ustala się warunki realizacji urządzeń gazowniczych.

1)      sieć gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia może być lokalizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych, natomiast na terenach rolnych i leśnych, a także nad i pod wodami, średniego ciśnienia, na zasadach określonych w § 16, ust. 3 oraz § 17, ust 3, pkt 1 uchwały. W przypadku zamierzenia realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając czasowo tereny rolne na cele nierolnicze;

2)      dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy na etapie projektowania inwestycji zwrócić się na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) do właściwego organu ochrony środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem, co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu;

3)      w zakresie przejść gazociągami przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop) 

§ 24. 1. W zakresie systemu telekomunikacji przewodowej przyjmuje się:

1)      trasy przebiegu liniowych urządzeń telekomunikacyjnych, bez oznaczania na rysunku planu:

a)      kabla światłowodowego relacji Mońki – Downary – Goniądz – Grajewo,

b)     istniejące sieci rozdzielcze napowietrzne i kablowe na obszarze całej gminy bez oznaczania na rysunku planu;

2)      lokalizację istniejących central telefonicznych automatycznych cyfrowych, zasilanych radiolinią we wsiach Klewianka, Mierkienniki i Wroceń.

2. Zakłada się możliwość realizacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych telefonii przewodowej i radiolinii na obszarze całej gminy pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z ist. i proj. Zagospodarowaniem gminy i spełnione będą przepisy szczególne obowiązujące w tym zakresie.

3. Ustala się następujące warunku realizacji nowych i modernizacji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych:

1)      sieć napowietrzna i podziemna może być realizowana w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych oraz na terenach rolnych i leśnych a także nad i pod wodami, na zasadach określonych w § 16, ust. 3 i 17, ust. 3, pkt 1 uchwały,

2)      w zakresie przejść kablami telekomunikacyjnymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop).

4. W zakresie systemu telefonii komórkowej:

1)      przyjmuje się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Łazy (ERA GSM), oznaczoną na rysunku planu symbolem TK 1;

2)      zakłada się możliwość lokalizacji urządzeń telefonii komórkowej, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, obowiązujących w tym zakresie oraz ustaleń zawartych w § 16, ust. 3 i 17, ust. 3, pkt 1 uchwały.

§ 25. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1)      przyjmuje się źródła ciepła, bez oznaczania na rysunku planu;

2)      ustala się możliwość lokalizacji nowych źródeł ciepła według rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowych, energia elektryczna, biomasa, geotermia), z zachowaniem przepisów szczególnych obowiązujących w tym zakresie;

3)      przewiduje się możliwość wykorzystania gazu z sieci przesyłowej po jej wybudowaniu.

Rozdział 4

Zasady ochrony wartości kulturowych i środowiska

·                     

§ 26. 1. Obejmuje się ścisłą ochroną konserwatorską następujące obiekty architektury i budownictwa, cmentarze, stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem ZK:

1) we wsi Downary: zespół kościoła par. p.w. M.B. Anielskiej (nr rej. A-16, dec. Nr ZN-440-1/11/2000 z dn. 19.12.2000 r.):

a) kościół, mur., ok. 1926 r.,

b) plebania, l. 20 XX w., ob. nie użytkowana;

2) we wsi Osowiec Twierdza: Twierdzę Osowiec 1882-92 (nr rej. A-551 z 09.10.1998):

a)      fort I z międzypolem,

b)     fort II z pozycją zarzeczną,

c)      fort III z międzypolem,

d)     fort IV i Góra Skobielowa.

2. Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej Twierdzy we wsi Osowiec Twierdza obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz charakteru i skali nowej zabudowy.

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty o wartościach kulturowych, według poniższego wykazu, bez ich oznaczenia na rysunku planu z uwagi na niemożliwość ich szczegółowej lokalizacji w skali 1: 10 000.

Lp.

Rodzaj obiektu - miejscowość

Opis obiektu

A. Architektura i budownictwo

1.

Białosuknia

1. Dom, drewn., pocz. XX w

2. Zagroda nr 32:

a) dom, drewn., pocz. XX w.

b) stodoła, drewn., pocz. XX

2.

Kramówka Duża

1.      Dom nr 11, drewn., ok. 1891 r.

2.      Dom nr 14, drewn., ok. 1890 r.

3.      Dom nr 18, mur., 1926 r.

4.      Dom nr 30, mur., l. 20-30 XX w.

5.      Dom nr 35, mur., pocz. XX w.

6.      Dom nr 36, mur., l. 20-30 XX w.

 

3.

Osowiec

1. Kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia, mur., pocz. XX w., odbud. 1945

2. Zespół fortów ziemno-betonowych, k. XIX w.

3. Dworzec kolejowy, mur., pocz. XX w.

4.

Wroceń

Dom nr 59, drewn., l. 20 XX w.

B. Cmentarze i mogiły

1.

Downary

cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX 2.

2.

Goniądz

cmentarz rzym.-kat., 1803

3.

Osowiec-Twierdza

cmentarz żołnierski z czasów I wojny światowej

4.

Osowiec

cmentarz rzym.-kat., pocz. XX w.

5.

 

Pozostałości dawnego cmentarza żydowskiego przy drodze do Downar

4. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu symbolem AK znajdujące się w miejscowościach według poniższego wykazu (nr stanowiska na obszarze):

ALFABETYCZNY SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

1.     Choszczewo st. 1

2.     Czerwone Bagno, st. 1

3.     Czerwone Bagno, „Solistowska Góra” st. 2

4.     Czerwone Bagno, „Solistowska Góra” st. 3

5.     Czerwone Bagno, „Solistowska Góra” st. 4

6.     Czerwone Bagno, st. 5

7.     Czerwone Bagno, „Kłycek” st. 6

8.     Czerwone Bagno, „Solistowska Góra” st. 7

9.     Czerwone Bagno, st. 8

10. Czerwone Bagno, st. 9

11. Czerwone Bagno, st. 10

12. Czerwone Bagno, st. 11

13. Czerwone Bagno, st. 12

14. Czerwone Bagno, st. 13

15. Czerwone Bagno, st. 14

16. Czerwone Bagno, st. 15

17. Czerwone Bagno, st. 16

18. Czerwone Bagno, st. 17

19. Czerwone Bagno, st. 18

20. Czerwone Bagno, st. 19

21. Czerwone Bagno, st. 20

22. Czerwone Bagno, st. 21

23. Czerwone Bagno, st. 22

24. Czerwone Bagno, st. 23

25. Czerwone Bagno, st. 24

26. Czerwone Bagno, st. 25

27. Czerwone Bagno, st. 26

28. Czerwone Bagno, st. 27

29. Czerwone Bagno, st. 28

30. Czerwone Bagno, st. 29

31. Czerwone Bagno, st. 5

32. Olszowa Droga, st. 2

33. Olszowa Droga, st. 3

34. Olszowa Droga, st. 4

35. Downary, st. 2

36. Downary, st. 6

37. Downary, st. 8

38. Downary, st. 12

39. Kramkówka Mała, st. 13

40. Kramkówka Mała, st. 14

41. Kramkówka Mała, st. 15

42. Kramkówka Mała, st. 16

43. Kramkówka Mała, st. 17

44. Kramkówka Duża, st. 18

45. Łazy, st. 1

46. Mierkienniki, st. 3

47. Owieczki, st. 4

48. Owieczki, st. 5

49. Owieczki, st. 7

50. Owieczki, st. 9

51. Owieczki, st. 10

52. Owieczki, st. 11

53. Krzecze, st. 3

54. Krzecze, st. 4

55. Krzecze, st. 5

56. Krzecze, st. 6

57. Krzecze, st. 7

58. Krzecze, st. 8

59. Krzecze, st. 9

60. Krzecze, st. 12

61. Wroceń, st. 1

62. Wroceń, st. 2

63. Wroceń, st. 10

64. Wroceń, st. 11

65. Wroceń, st. 12

66. Wroceń, st. 13

67. Wroceń, st. 14

68. Wroceń, st. 15

69. Wroceń, st. 16

70. Wroceń, st. 17

71. Wroceń, st. 18

72. Wroceń, st. 19

73. Wroceń, st. 20

74. Wroceń, st. 21

75. Wroceń, st. 22

76. Wroceń, st. 23

77. Wroceń, st. 24

78. Wroceń, st. 25

79. Dawidowizna, st. 1

80. Dawidowizna, st. 2

81. Dawidowizna, st. 3

82. Dawidowizna, st. 4

83. Dawidowizna, st. 5

84. Dawidowizna, st. 6

85. Klewianka, st. 7

86. Klewianka, st. 8

87. Klewianka, st. 9

88. Klewianka, st. 10

89. Klewianka, st. 11

90. Wólka Piaseczna, st. 1

91. Wólka Piaseczna, st. 2

92. Osowiec, st. 3

93. Osowiec, st. 4

94. Osowiec, st. 5

95. Osowiec, st. 6

96. Osowiec, st. 7

97. Osowiec, st. 8

98. Szafranki, st. 11

99. Szafranki, st. 12

100.   Szafranki, st. 13

101.   Szafranki, st. 14

102.   Budne Żarnowo, st. 7

103.   Budne Żarnowo, st. 8

104.   Budne Żarnowo, st. 9

105.   Budne Żarnowo, st. 10

106.   Smogorówka Goniądzka, st. 82

107.   Smogorówka Goniądzka, st. 83

108.   Smogorówka Goniądzka, st. 84

109.   Smogorówka Goniądzka, st. 85

110.   Smogorówka Goniądzka, st. 86

111.   Smogorówka Goniądzka, st. 87

112.   Smogorówka Goniądzka, st. 88

113.   Smogorówka Goniądzka, st. 89

114.   Smogorówka Goniądzka, st. 90

115.   Smogorówka Goniądzka, st. 91

116.   Smogorówka Goniądzka, st. 94

117.   Smogorówka Goniądzka, st. 95

118.   Smogorówka Dolistowska, st. 4

119.   Smogorówka Dolistowska, st. 17

120.   Smogorówka Dolistowska, st. 18

121.   Smogorówka Dolistowska, st. 19

122.   Smogorówka Dolistowska, st. 34

123.   Smogorówka Dolistowska, st. 35

124.   Smogorówka Dolistowska, st. 36

125.   Smogorówka Dolistowska, st. 37

126.   Smogorówka Dolistowska, st. 51

127.   Smogorówka Dolistowska, st. 52

128.   Smogorówka Dolistowska, st. 53

129.   Smogorówka Dolistowska, st. 54

130.   Smogorówka Dolistowska, st. 55

131.   Smogorówka Dolistowska, st. 56

132.   Smogorówka Dolistowska, st. 57

133.   Smogorówka Dolistowska, st. 58

134.   Smogorówka Dolistowska, st. 59

135.   Smogorówka Dolistowska, st. 60

136.   Smogorówka Dolistowska, st. 61

137.   Smogorówka Dolistowska, st. 62

138.   Smogorówka Dolistowska, st. 63

139.   Smogorówka Dolistowska, st. 66

140.   Smogorówka Dolistowska, st. 67

141.   Smogorówka Dolistowska, st. 96

142.   Smogorówka Dolistowska, st. 97

143.   Smogorówka Dolistowska, st. 98

 

5. Cały teren Twierdzy Osowieckiej, łącznie z podejściami do niej, najbliższe otoczenia schronów, wysuniętych pozycji, obwałowania, system fos i główne koryto Biebrzy w rejonie fortyfikacji należy traktować jako obszar obserwacji archeologicznych, gdzie można natrafić na znaleziska związane z intensywnymi walkami, prowadzonymi tu w latach 1914-1915. Wszelkie prace poszukiwawcze, wykopaliska i roboty ziemne w tym rejonie należy uzgadniać ze służbami konserwatorskimi.

6. Ustala się warunki gospodarowania istniejącymi zasobami środowiska kulturowego i ich ochrony w sposób następujący:

1)      obiekty wymienione w ust. 1 objęte są ochroną konserwatorską na podstawie ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz., 1568):

a)      należy opracować szczegółowe studium historyczno-architektoniczne dla zespołu twierdzy osowieckiej, obejmującego cały zespół fortyfikacyjny, łącznie z obiektami użytkowymi obecnie przez Wojsko Polskie,

b)     należy opracować karty ewidencyjne zabytków architektury dla wszystkich elementów fortyfikacyjnych twierdzy osowieckiej – murowanych i ziemnych, zgodnie ze standardami ODZ – KOBiDZ;

2)      obiekty o wartościach kulturowych wymienione w ust. 2, nie wpisane do rejestru zabytków, są przedmiotem ochrony, dla których ustala się następujący sposób gospodarowania:

a) ściśle współpracować z Wojewódzkim Odziałem Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku,

b) kontrolować stan techniczny obiektów oraz udzielać pomocy z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ich właścicielom w celu należytego utrzymania obiektów,

c)      dbać o właściwe wykorzystanie funkcji obiektów,

d)     dążyć w szczególnych przypadkach do wykupienia obiektów przez gminę,

e)      prace przy obiektach o wartościach historyczno-kulturowych należy prowadzić po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed ewentualną ich rozbiórką należy, na koszt inwestora, wykonać dokumentację ewidencyjną zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie;

3)      na terenach cmentarzy należy przeprowadzać systematycznie prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni oraz prace remontowo-konserwatorskie dawnych nagrobków i krzyży, po uprzednim uzyskaniu opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4)      ustala się zasady gospodarowania na obszarach stanowisk archeologicznych i ich ochrony:

a)      wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie i na ich terenie nie można prowadzić żadnej działalności naruszającej strukturę zabytków, tj. stanowiska nie powinny być rozkopywane i nie należy lokalizować żadnych inwestycji,

b)     w przypadku konieczności prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w miejscach stanowisk archeologicznych nie wpisanych do rejestru zabytków prace ziemne każdorazowo prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

c)      wszelkie inwestycje prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk oraz w promieniu min. 50 m należy każdorazowo uzgodnić z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

d)     w przypadku konieczności przeznaczenia terenów ze stanowiskami archeologicznymi nie wpisanymi do rejestru zabytków na ważne cele publiczne należy w planie zagospodarowania przestrzennego ustalić sposób postępowania uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

e)      w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

§ 27. 1. Ustala się, że system przyrodniczy gminy tworzą:

1)      dolina rzeki Biebrzy posiadająca status Biebrzańskiego Parku Narodowego;

2)      doliny rzek: Czarnej Strugi, Boberki, Gołdy i innych mniejszych cieków i obniżeń terenowych;

3)      tereny leśne;

4)      tereny urządzeń z zielenią towarzyszącą w jednostkach osadniczych

5)      tereny cmentarzy;

6)      tereny zieleni ogrodów przydomowych;

7)      tereny upraw polowych.

2. Na terenach dolin rzecznych, o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 2 ustala się:

1)       działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego winna być zgodna z Planem Ochrony BPN, a do czasu jego uchwalenia z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) powołującym BPN;

2)       zakaz realizacji zbiorników do magazynowania paliw oraz budowy stacji paliw;

3)       zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu i stosunki wodne z wyjątkiem prac ziemnych związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziałach 2 i 3 uchwały i eksploatacji kopalin prowadzonej zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

4)       zakaz zabudowy kubaturowej na stały pobyt ludzi na obszarach zagrożonych zasięgiem fali powodziowej rzeki Biebrzy, w granicach, które wyznacza rzędna terenu – 109,5 m n. p. m.

3. Zasady gospodarowania wodami określa § 14 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się za obowiązujące:

1)      szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy Prawo wodne;

2)      ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzaniu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799);

3)      dążenie do rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach zwodociągowanych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, względnie stacji kontenerowych i wywozu ścieków do istniejącej oczyszczalni komunalnej w Goniądzu;

4)      utrzymanie nienaruszalnego przepływu biologicznego (Qn) w podstawowym przekroju rzeki Biebrzy (wodomierz Dolistowo) określonego wielkością 2,45 m3/s;

5)      dopuszczenie realizacji na ciekach obiektów małej retencji wodnej;

6)      celowość budowy ujęć wodnych z warstw wodonośnych czwartorzędowych poziomów międzymorenowych (40-80 m.p.p.t.) poziomu spągowego czwartorzędu ca. 100 m p.p.t.) oraz wód z utworów trzeciorzędowych (oligocenu i miocenu – ca. 120-180 m.p.p.t.) – jako warunku uzyskania znacznych wydajności i dobrej jakościowo wody;

7)      ochronę sanitarną ujęć wód dla celów komunalnych i przemysłowych, zgodnie z ustaleniami pozwoleń wodno-prawnych;

8)      zasadę równoległej z zabudową mieszkaniową i usługową realizacji infrastruktury technicznej (kanalizacyjno-wodociągowej), jako warunku zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wody gruntowej i jej czystości

4. Na terenach leśnych obowiązują zasady zagospodarowania określone w § 17 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się następujące zakazy:

1)      zmniejszenia powierzchni na cele nieleśne, bez zmiany planu;

2)      lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki z wyjątkiem przypadków określonych w § 22 uchwały;

3)      wykonywania melioracji trwale naruszających stosunki wodne;

4)      wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki na zasadach określonych w rozdziałach 2 i 3 uchwały;

5)      lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

5. Na terenach zieleni urządzonej, parków, ogrodów przydomowych, cmentarzy, przykościelnej i towarzyszącej różnym obiektom obowiązują ustalenia zwarte w § 13 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony ustala się:

1)      obowiązek ochrony powierzchni istniejącej zieleni urządzonej;

2)      obowiązek zachowania funkcji tych terenów, ich układów przestrzennych i fizjograficznych;

3)      celowość doboru odpowiednich do warunków siedlisk i układów przestrzennych gatunków zieleni.

6. Na terenach upraw polowych i łąk obowiązują zasady zagospodarowania określone w § 16 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony przyjmuje się za celowe:

1)      utrzymanie gruntów rolnych jako rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem dotychczasowych form użytkowania i kierunków produkcji przy jednoczesnej inspiracji na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego;

2)      utrzymanie użytków zielonych w formie dotychczasowego użytkowania łąkowo-pastwiskowego wraz z zachowaniem lokalnych skupisk wysokiej zieleni łęgowej występującej w jej obrębie;

3)      wzbogacanie krajobrazu terenów rolnych poprzez sadzenie drzew i krzewów śródpolnych;

4)      podnoszenie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez właściwe regulacje stosunków wodnych na gruntach ornych i użytkach zielonych.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, pkt 3-6 wprowadza się zakaz likwidacji pomników przyrody, stanowiących elementy ochrony prawnej w systemie przyrodniczym gminy.

8. Ustala się następujące zasady ochrony powietrza atmosferycznego:

1)      obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), - zał. Nr 1, 2, 4 oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12);

2)      uznaje się za celowe podejmowanie działań realizacyjnych w zakresie instalowania urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza, głównie produktami pochodzącymi z procesów przemysłowych i energetycznych oraz komunikacji;

3)      obowiązek przestrzegania na etapie decyzji administracyjnych opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

4)      ponadnormatywna uciążliwość sanitarna zakładów powinna być utrzymana w granicach własnych działek;

5)      należy dążyć do stosowania proekologicznych nośników energii cieplnej (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, biomasa);

9. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami:

1)      obowiązują normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawarte w tabelach 1 i 2 stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436);

2)      należy dążyć do ograniczenia uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o ponadnormatywnym natężeniu, głownie z obszarów zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń;

3)      hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne poziomy nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są wytwarzane;

4)      dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych obszarów ustala się jak niżej: 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony długotrwałym, średnim poziomem dźwięku A w dB, ekspozycyjnym poziomem dźwięku A w dB i równoważnym poziomem dźwięku A w dB

Linie elektroenergetyczne

Równoważny poziom dźwięku A w dB

Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

1

2

3

4

1

Tereny szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

 

 

45

 

 

40

2

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej

b)      tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem

 

 

50

 

 

45

10. Ustala się następujące zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym:

1)      obowiązują dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego zwarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 676);

2)      obowiązują ustalenia § 22 uchwały.

11. Ustala się następujące zasady ochrony  powierzchni ziemi:

1)      obowiązują ustalenia zwarte w rozdziale 1, a w szczególności §§ 16 i 17 uchwały;

2)      należy dążyć do likwidacji i rekultywacji istniejących nieurządzonych wysypisk odpadów stałych występujących na obszarze całej gminy na rzecz organizacji składowisk przejściowych typu kontenerowego;

3)      zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do gruntu nieczystości płynnych, zarówno pochodzenia komunalnego jak i przemysłowego;

 4)      należy eliminować możliwość powstawania nieurządzonych, przypadkowych wysypisk odpadów stałych; wprowadzić pełną segregację i odzysk surowców wtórnych;

5)      eksploatacja surowców mineralnych jest możliwa na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96). Każdorazowo wymagać to będzie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;

6)      tereny stanowiące wyrobiska poeksploatacyjne należy zrekultywować w kierunku rolnym lub leśnym, względnie przeznaczyć na inne cele rolnicze;

7)      zachowuje się w dotychczasowym użytkowaniu tereny rolne uznane za „obszar perspektywicznego występowania złóż surowców mineralnych stałych dla potrzeb lokalnych”, oznaczonych na rysunku planu symbolem PPE. Ich eksploatacja wymagać będzie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 5

Przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 28. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1)      w obiektach budownictwa mieszkaniowego należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez mieszkańców we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa;

2)      w budynkach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowo-usługowych, na etapie opracowania projektów technicznych należy przewidzieć schrony i ukrycia;

3)      rezerwuje się tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej, według wskazań § 14 uchwały, o wydajności 7,5 l na osobę na dobę. Odległość studni od budynków mieszkalnych lub zgrupowań ludności nie może przekraczać 800 m;

4)      istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i zanieczyszczeniem;

5)      oświetlenie zewnętrzne ulic i zakładów pracy należy przystosować do zaciemniania i wygaszania;

6)      przewiduje się system alarmowania i zawiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożenia przez syreny alarmowe o promieniu słyszalności do 300 m;

7)      układ projektowanych oraz modernizowanych dróg winien spełniać następujące warunki:

a)       zachowanie odpowiedniej szerokości dróg, uniemożliwiających ewentualne zagruzowanie,

b)       połączenia z traktami przelotowymi – zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia;

8)      w trakcie projektowania urbanistycznego i przebudowy lub modernizacji obiektów, należy zachować istniejące budowle i urządzenia obronne;

9)      przy opracowywaniu planów miejscowych w skali 1: 1000 i szczegółowszych należy opracować aneksy do planów dotyczące przedsięwzięć obrony cywilnej.

2. Przedsięwzięcia przewidziane w ust. 1, pkt 2, 7, 8, 9 podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 29. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)      zachowuje się istniejące na obszarze objętym planem obiekty straży pożarnej;

2)      przy realizacji sieciwodociągowej należy przewidzieć na terenach zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych, sytuowanych w odległości ok. 150 m od siebie;

3)      przy projektowaniu i modernizacji obiektów przemysłowych i usługowych należy przewidzieć drogi pożarowe – dostępne do obiektów;

4)      dla nowoprojektowanych i modernizowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych należy przewidzieć niepalne pokrycia dachów;

5)      należy dążyć do eliminacji palnych pokryć dachów na istniejących budynkach.

2. Przedsięwzięcia dotyczące ust. 1, pkt 2, 3, powinny być uzgodnione z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

3. Należy uwzględnić ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, tj.:

1)      projektować zabudowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

2)      zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

3)      zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

4)      dokonywać uzgodnień na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Rozdział 6

Przepisy pozostał

§ 30. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni 78,2850 ha, w tym:

 

 

Lp.

 

 

Miejscowość

 

 

Symbol

 

 

 

Nr działki cz. – część dz.

Grunty przeznaczone przez

Radę Miejską

 

Razem

 

kl. III

 

kl. IV1

 

klasy pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

               Ogółem

78,2850

0,4900

1,9300

75,8650

1.

 

Szafranki

w tym:

 

 

0,9100

-

-

0,9100

8 MN

217/2

0,2500

-

-

0,2500

9 MN

289

0,1900

-

-

0,1900

13 MN

cz. 186

0,1500

-

-

0,1500

7 ML

190

0,3200

-

-

0,3200

2.

Dawidowizna

w tym:

 

 

2,1000

0,4900

0,9800

0,6300

10 MN

cz. 419

0,8700

-

0,6000

0,2700

11 MN

cz. 1413/1

0,8700

0,4900

0,3800

-

44 UT

cz. 877

0,3600

-

-

0,3600

3.

Olszowa Droga

w tym:

 

 

0,7900

-

-

0,7900

12 MN

1206/1

0,5000

-

-

0,5000

68 UT

1163

0,0500

 

 

0,0500

69 UT

cz. 160/1

0,2400

-

-

0,2400

4.

Osowiec

w tym:

 

 

26,9900

-

-

26,9900

3 ML,UT

327/45

0,0500

-

-

0,0500

61 UT

275/5

25,4800

-

-

25,4800

62 UT

cz. 173

0,0500

-

-

0,0500

64 KS

cz. 271

1,0000

-

-

1,0000

KS

z tego:

 

0,4100

-

-

0,4100

632

0,3300

-

-

0,3300

633

0,080

-

-

0,0800

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Downary

w tym:

 

 

14,0950

 

 

14,0950

53 UAT, 54 UAT

59 UT

z tego:

 

 

 

 

12,5450

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12,5450

1342

0,2524

-

-

0,2524

1344

9,9695

-

-

9,9695

1345

0,6294

-

-

0,6294

cz. 1347

1,6937

-

-

1,6937

57 UG,KS

cz. 1348

1,5000

-

-

1,5000

58 UT

cz. 1361

0,0500

 

-

-

0,0500

6.

Wólka Piaseczna

w tym:

 

 

23,1200

-

0,9500

22,1700

29 UAT

cz. 118/2

 

7,1900

 

-

 

0,9500

 

6,2400

30 UA

cz. 202

6,8200

-

-

6,8200

31 UT

cz. 211

1,0000

-

-

1,0000

32 UT

z tego:

 

cz. 228

1,3600

-

-

1,3600

0,7100

-

-

0,7100

cz. 229

0,6500

-

-

0,6500

33 UT

cz. 185

2,5000

-

-

2,5000

34 UT

cz. 294

1,0000

-

-

1,0000

35 UT

cz. 295

0,0500

-

-

0,0500

36 UT

cz. 297

0,5000

-

-

0,5000

37 UT

cz. 298

0,0500

-

-

0,0500

38 UT

cz. 251

0,5000

 

-

-

0,5000

39 UT

cz. 234

0,0500

-

-

0,0500

40 UAT

cz. 170

2,0000

-

-

2,0000

41 UT

42 UT

 

cz. 123

 

0,0500

-

-

 

0,0500

51 UT

426

0,0500

-

-

0,0500

7.

Wroceń

w tym:

43 UT

z tego:

 

10,2800

-

-

10,2800

57

2,0000

-

-

2,0000

59/1

0,4500

-

-

0,4500

59/3

2,2000

-

-

2,2000

60/1

0,4500

-

-

0,4500

60/2

0,4500

-

-

0,4500

61

1,0000

-

-

1,0000

62/1

1,9300

-

-

1,9300

62/2

1,8000

-

-

1,8000

1Grunty nie stanowią zwartego obszaru.

§ 31. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 0% (słownie: zero procent).

Rozdział 7

 Przepisy końcowe 

§ 32. W części dotyczącej gminy Goniądz traci moc uchwała Nr 113/XVIII/93 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 stycznia 1993 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 2, poz. 10, zm. z 1999 r. Nr 28, poz. 447, z 2001 r. Nr 63, poz. 1475) z wyjątkiem wymienionym w § 5, ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Zbigniew Sosnowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2004-10-07

Data modyfikacji: 2004-10-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2004-10-07