UCHWAŁA NR XLIII/181/06

Rady MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 15 maja  2006r.

 

                                  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust, l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz” stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/144/01 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 31 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie .

§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr Tadeusz Kulikowski 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

 gminy GONIĄDZ

 

rozdział i

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój chrakter lub skład są podobne do odpadów postających w gospodarstwach domowych;

3) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością;

4) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

 

rozdział ii

obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci i inne), ustawienia ich na terenach utwardzonych lub w altanach śmietnikowych i gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych;

2) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ( w termine 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji)  lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

a) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

3) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach wymienionych w pkt 1 (z obowiązku gromadzenia zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona działalność gospodarcza);

4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

5) dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń;

6) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

7) usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 9, na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;

8) utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których ustawione są pojemniki i worki na odpady oraz samych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy.

§ 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi – właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodnie z przepisami niniejszej uchwały oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów.

§ 4. 1. Zabrania się wypalania traw, spalania liści i innych odpadów komunalnych.

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych.

3. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych.

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne mogą być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

§ 5. 1. W celu zagospodarowania jak największej liczby surowców wtórnych zaleca się gromadzenie ich w specjalnie oznakowanych do tego celu pojemnikach lub przeznaczonych do tego workach.

2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie i na własny koszt dostarczać surowce wtórne do punktów skupu lub gromadzić je w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, będących własnością właściciela nieruchomości, przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów lub zlokalizowanych na terenie gminy.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami ( usuwanie kurzu z karoserii)  może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji gminnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Właściciele nieruchomości oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza obowiązani są wystawić dostateczną ilość koszy zapewniających utrzymanie czystości i porządku w ciągach pieszych przyległych do nieruchomości lub obiektu.

 

rozdział iii

rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów z zastrzeżeniem ust. 12.

2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, o których mowa w ust. 1, może nastąpić w formie zakupu lub dzierżawy od przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów lub też w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązny do utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

4. Liczbę niezbędnych pojemników określa się w oparciu o:

1) średni roczny wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów zmieszanych z roku poprzedniego;

2) liczbę stałych mieszkańców nieruchomości;

3) częstotliwość opróżniania określoną w § 9 uchwały.

5. Odpady budowlane (poremontowe) np. gruz należy gromadzić w kontenerach dostarczonych i odbieranych po zapełnieniu na zgłoszenie od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów.

6. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

7. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego żużlu i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.

8. Na drogach publicznych i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego zarządcy dróg oraz jednostki użytkujące obiekty i tereny służące do komunikacji publicznej obowiązani są do wystawienia koszy ulicznych o konstrukcji zabezpieczającej przed wywiewaniem nieczystości i wywracaniem koszy przez zwierzęta.

9. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów publicznych.

10. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

11. Na terenie zabudowy jednorodzinnej powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w następujący sposób:

1) odpady komunalne drobne zmieszane – w oznakowanych pojemnikach, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2;

2) odpady papierowe – w oznakowanych workach jednorazowego użytku, koloru niebieskiego;

3) odpady opakowaniowe szklane – w oznakowanych workach jednorazowego użytku, koloru zielonego;

4) puszki oraz inny drobny złom metali – w oznakowanych workach jednorazowego użytku, koloru czerwonego;

5) opakowania z tworzyw sztucznych – w oznakowanych workach jednorazowego użytku, koloru żółtego.

12. Na terenach zabudowy wielorodzinnej odpady należy zbierać w centralnych punktach zbiórki odpadów w następujący sposób:

1) odpady komunalne drobne zmieszane – w oznakowanych pojemnikach;

2) odpady papierowe – w oznakowanych pojemnikach;

3) odpady opakowaniowe szklane – w oznakowanych pojemnikach;

4) opakowania z tworzyw sztucznych – w oznakowanych pojemnikach;

5) puszki oraz drobny złom metali – w oznakowanych pojemnikach.

13. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów winny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

 

rozdział iv

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do

użytku publicznego

§ 9. 1. Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc z zachowaniem cyklicznego odbierania odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku placówek handlowo – usługowych zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 10. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości wykonują obowiązki wymienione w § 9 i § 10 za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza  na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na wysypisko gminne własnym transportem.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. W tym celu okazują, na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Goniądzu, umowy z przedsiębiorcami wymienionymi w § 11 oraz dowody (faktury, rachunki) uiszczenia opłaty za powyższe usługi.

2. W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy określonej w ust. 1, Gmina  zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na podstawie decyzji Burmistrza  ustalającej:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych;

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat określonych przez Radę Miejską, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 9 i § 10;

3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 2;

4) sposób i termin udostępniania urządzeń i zbiorników w celu ich opróżniania.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, będzie wydawana na okres jednego roku.

4. Decyzja ulega przedłużeniu na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres 2 lat.

 

rozdział v

maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 13. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%;

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, będą to następujące ilości:

a) 38 kg/osobę/rok w roku 2010,

b) 25 kg/osobę/rok w roku 2013,

c) 18 kg/osobę/rok w roku 2020,

obowiązek ten realizują przedsiebiorcy, którzy uzyskują zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkanców nieruchomości,

§ 14. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 8 pkt 12 i 13.

 

rozdział vi

obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) systematyczne uiszczanie podatku od posiadania psa;

2) przestrzeganie corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie, każdy właściciel psa winien posiadać dokument stwierdzający zaszczepienie i okazywać go na żądanie policji, służb sanitarnych, osób pogryzionych przez psa oraz osób upoważnionych przez Burmistrza;

3) wyposażenie psa w obrożę;

4) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2, pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;

5) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

6) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników;

7) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;

8) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.), obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

9)      zarejestrowanie psa zaliczanego do ras agresywnych w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela,

- adres właściciela,

- numer identyfikacyjny nadany psu,

          - imię psa.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwości sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Właścicielom psów zabrania się:

1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości;

2) szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;

3) przetrzymywania psów na klatkach schodowych i w piwnicach budynków wielorodzinnych;

4) psy pozostawione bez opieki i dozoru będą uznawane za bezpańskie oraz będą odławiane i odwożone do schroniska dla zwierząt.

rozdział vii

wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich;

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczno – sanitarnym;

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich;

4) nie zanieczyszczania ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi, przetransportowywaną karmą lub ściółką dla zwierząt, w przypadku powstania zanieczyszczeń należy je natychmiast usunąć.

2. Odchody zwierzęce płynne (gnojówka, gnojowica) należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4 miesięcznej produkcji tego nawozu.

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

 

rozdział viii

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. Właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 19. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala Rada Miejska w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez podjęcie uchwały.

§ 20. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Rada Miejska, w uzgodnieniu z Państwowym Inspoktorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia poprzez podjęcie uchwały.

§ 21. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości

rozdział ix

postanowienia końcowe

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby obowiązane do stosowania przepisów niniejszej uchwały, zobowiązani są do udzielania informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami niniejszej uchwały i okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie tych obowiązków na każde żądanie Burmistrzalub osób przez niego upoważnionych.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli legitymować się będą wobec osób kontrolowanych upoważnieniem Burmistrza.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości i właściciele obiektów mają obowiązek umożliwić wstęp na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania niniejszych zasad oraz obowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie przepisów uchwały, a w szczególności:

1) umowę na wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych i dowód opłaty za te usługi;

2) umowę na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych i dowód opłaty za te usługi.

§ 23. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2007-07-28

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2007-07-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2007-07-28