Statut GOK

                                                                                                          Załącznik do uchwały

                                                                                                          Nr XXXVIII/191/02

                                                                                                          Rady Miejskiej w Goniądzu

                                                                                                          Z dnia 14 marca 2002 roku

 

 

 

 

S T A T U T

 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GONIĄDZU

 

 

I.  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 

Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem Kultury działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr 142  poz.1591/,

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej /Dz.U. z 2001 r Nr 13 poz.123/,

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U.Nr 85 poz.539 z późn. zm./,

4) niniejszego statutu.

 

§ 2

 

1. Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, w skład  której wchodzi biblioteka i  dom kultury.

2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest gmina i miasto Goniądz, a jego siedzibą – obiekt położony  w Goniądzu przy ul. Stary Rynek.

 

§ 3

 

1. Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 dnia 10.04.1992r., prowadzonego przez organizatora

2. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje organizator - Gmina Goniądz poprzez swoje organy- Radę Miejską i Zarząd Miejski.

 

§ 5

 

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o treści :

           

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23

 

 

 

 

 

 

II.  CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY.

 

 

§ 6

 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania

wiedzą i sztuką.

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

 

§ 7

 

1. Zadania wymienione w § 6 Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

1) organizowanie wystaw, koncertów, imprez kabaretowych, rozrywkowych,  popularno-naukowych,

          2) grupowe uczestnictwo w różnorodnych formach pracy kulturalno-oświatowej

i   rekreacyjno-sportowej

            3) organizowanie działalności w zakresie usług plastycznych, fotograficznych,

            4) działalności promocyjnej,

            5) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

2. Ośrodek Kultury realizuje również zadania wynikające z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta.

 

 

§ 8

 

1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczać będzie na realizację swoich zadań statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności bieżącej polegającej na:

            1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne, działalności gospodarczej

            2) prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych,

            3) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

            4) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

            5) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją podstawowych zadań statutowych

 

 

 

 

 

III.  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 9

 

Ośrodek Kultury opracowuje plany i programy swojej działalności uwzględniając kierunek rozwoju gminy.

 

§ 10

 

1. Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miejski po  zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

2. Powoływanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Miejski, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Miejską

     w Goniądzu.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników oraz głównego księgowego.

4. Do zadań działania Dyrektora należy w szczególności:

- reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz,

- kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Kultury,

- pełnienie roli pracodawcy dla pracowników Ośrodka Kultury,

- wydawanie zarządzeń i instrukcji,

- ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

- sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności.

5. Pracownicy Ośrodka Kultury działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

§ 11

 

1. Rada Miejska może zdecydować odrębną uchwałą, że przy Ośrodku Kultury działa jako organ doradczy Rada Programowa.

2. Skład i organizacja Rady Programowej zostaną określone w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej.

§ 12

 

Dyrektor ma prawo do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury, jednak w przypadku gdy czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagany jest również podpis głównego księgowego.

 

 

§ 13

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora- Zarządu Miejskiego w Goniądzu oraz działających w Ośrodku Kultury Organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 14

 

1. Organizator poprzez Zarząd Miejski sprawuje nadzór administracyjno -finansowy nad Ośrodkiem Kultury.

2. Nadzór polega na sprawdzaniu w szczególności :

1) prawidłowości dysponowania przyznanymi Ośrodkowi Kultury środkami finansowymi oraz gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym,

            2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących spraw pracowniczych,

            3) przestrzeganie procedury zamówień publicznych,

            4) realizacji programu rozwoju gminy w zakresie kultury.

3. Przeprowadzając czynności nadzorcze Zarząd Miejski ma prawo upoważnić imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Miejskiego, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych mają sprawy kultury.

4. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który może stanowić podstawę do oceny pracy placówki i jej dyrektora.

5. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kultury w zakresie Biblioteki sprawuje Książnica w Białymstoku.

 

§ 15

 

1. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania.

 

 

 

IV.  MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 16

 

1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadania środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Ośrodek Kultury za zgodą Zarządu Miejskiego, może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego przez instytucję mienia.

4. Fundusz Ośrodka Kultury zwiększa się o:

            1) amortyzację majątku trwałego,

            2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,

            3) zysk pozostający w dyspozycji instytucji,

            4) środki finansowe z innych źródeł.

5. Fundusz Ośrodka Kultury zmniejsza się o:

            1) straty bilansowe,

            2) umorzenie majątku trwałego,

            3) finansowanie inwestycji,

            4) inne zmniejszenia.

6. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy.

7. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 17

 

1. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka Kultury są:

1) wpływy sprowadzonej działalności w tym najmu i dzierżawy składników  majątkowych,

            2) dotacje z budżetu organizatora,

            3) dotacje z budżetu państwa,

            4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł,

            5) kredyty bankowe,

            6) odsetki od lokat bankowych.

 

§ 18

 

1. Ośrodek Kultury otrzymuje od organizatora dotacje na:

            1) planową działalność statutową,

            2) działalność administracyjną,

            3) ustalone i zaplanowane inwestycje,

       4) realizację wyodrębnionych przedsięwzięć przewidzianych w planie finansowym.

2. Wysokość rocznej dotacji ustala organizator na podstawie zapotrzebowania przedłożonego przez dyrektora Ośrodka Kultury.

3. Zaciągnięcie przez Ośrodek Kultury kredytu lub pożyczki, a także obciążenie majątku placówki wymaga zgody organizatora.

 

 

§ 19

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy.

2. Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

3. Biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego wybiera jednostka sporządzająca, a zatwierdza Zarząd Miejski.

 

§ 20

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2006-04-21

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-04-21