Statut ZSP

UCHWAŁA NR XXI/87/04

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 30 czerwca 2004 r.

                                                                w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu

Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; z 1999 r. 106, poz. 496, Nr 28, poz. 153, Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, Nr 141, poz. 943; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320, Nr 120, poz. 1268, Nr 117, poz. 759, Nr 12, poz. 136, Nr z 2002 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 41, poz. 362, Nr 19, poz. 239, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 200, poz. 1683, Nr 6, poz. 65, Nr 137, poz. 1304, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut nowo utworzonemu od dnia 1 września 2004r. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kulikowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do uchwały Nr XXI/87/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Goniądzu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZERDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Nazwa Szkoły

§ 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniadzu. Jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży. Zespół tworzy: Przedszkole, 6 letnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Goniądzu.

Inne informacje o Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

§ 2. 1. Siedziba Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest miasto Goniądz.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej oraz dotychczasowym budynku Przedszkola w Goniądzu.

§ 3. Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został określony odrebną uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu.

§ 4. 1. Na pieczęci używana jest nazwa: „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu”. Na pieczęci placówek wchodzących w skład Zespołu używa się nazwy o treści:

„ Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Samorządowe w Goniądzu”

„ Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa w Goniądzu”

„Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum w Goniądzu”

§ 5. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców i samorządów uczniowskich.

§ 6. 1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny jest Gmina Goniądz.

2. Organem nadzorującym Zespół Szkolno –Przedszkolny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

3. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas cyklu kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wynosi:

a) w szkole podstawowej – 6 lat,

b) w gimnazjum – 3 lata.

4. Za zgodą organu prowadzącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym mogą być prowadzone

- świetlica,

- stołówka szkolna.

5. W strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje biblioteka szkolna.

Cel i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

§ 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz.U. 1996r. Nr 67 poz. 329 z póź. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a w szczególności :

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez atrakcyjny i nowatorski program nauczania oraz udział w warsztatach językowych.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonania wybranego zawodu poprzez:

a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,

b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3.  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wieku ucznia poprzez :

a) zapewnienie odpowiedniej bazy uczniom,

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c) realizowanie programu wychowawczego.

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a) organizowanie zajęć świetlicowych

b) umożliwianie spożywania posiłków

c) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

d) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia, o których mowa wyżej prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, lekarza oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

5.  Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz rocznych i miesięcznych planów pracy przedszkola.

6.  Przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum organizują naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8. Zadania opiekuńczo- wychowawcze:

1. Nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje oraz za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. Nad uczniami biorącymi udział w zajęciach poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawują i za bezpieczeństwo uczniów odpowiadaja kierownik oraz opiekunowie wycieczek.

3. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i pełnego przestrzegania przepisów dotyczących organizowania i przebiegu wycieczek.

4. Kierownikiem, opiekunem wycieczki szkolnej może być nauczyciel upoważniony przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Opiekunem może być również osoba spośród rodziców dzieci danej klasy, pod warunkiem wyrażenia zgody i pisemnego oświadczenia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

5. W czasie trwania wycieczki nadzór nad całokształtem organizacyjnym sprawuje kierownik wycieczki.

6. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z planem dyżurów organizacyjno-porządkowych, zatwierdzonych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

§ 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami,          a szczególnie nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku oraz uczniami, którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne formy opieki. Dyrektor Zespoły ustala w porozumieniu z rodzicami, opiekunami lub zainteresowanymi przedstawicielami rodziców formy opieki.

Organy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 10. 1. Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są:

a) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

b) Rady Pedagogiczne szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu,

c) Rada Szkoły (jeżeli zostanie utworzona),

d) Rada Rodziców,

e) Samorządy Uczniowskie.

2. Organy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prowadza swoja działalność w ramach kompetencji określonych ustawa o systemie oświaty i statutem Zespołu.

§ 11. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3. Przewodniczy Radom Pedagogicznym.

4. Realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, jeżeli są zgodne z prawem, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. Powierza stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rad Pedagogicznych.

6. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

8. Dysponuje środkami finansowymi.

9. Opracowuje arkusz organizacyjny.

10. Dba o powierzone mienie.

11. Wydaje polecenia służbowe.

12. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.

13. Nadaje nauczycielom stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

14. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karata Nauczyciela”.

15. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

16. Reprezentuje Zespół Szkolno-Przedszkolny na zewnątrz.

17. Tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji.

18. Współpracuje z Radą Rodziców, Radami Pedagogicznymi i Samorządami Uczniowskimi.

19. Rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami.

20. Przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

21. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

22. Prowadzi dokumentację pedagogiczną na podstawie odrębnych przepisów.

23. Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów szczególnych.

§ 12. 1. Rady Pedagogiczne:

1) zatwierdzają plany pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po zaopiniowaniu Rady Szkoły(jeżeli została utworzona),

2) zatwierdzają wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmują uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

4) podejmują uchwały w sprawie skreślenia uczniów z listy,

5) ustalają organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)   Mogą występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora,

7) delegują dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

8) opiniują organizację pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) opiniują projekt planu finansowego,

10) opiniują propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

11) opiniują wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

12) wykonują kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy o systemie oświaty.

2. Rady Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. W skład Rad Pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

4. Rady Pedagogiczne ustalają regulamin swojej działalności . Zebrania Rad są protokołowane.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rad. Rady zobowiązane są do nie ujawniania spraw mogących naruszyć dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 13. Rada Szkoły:

1. W Szkole może działać Rada Szkoły, której powstanie organizuje Dyrektor na łączny wniosek dwóch z pośród następujących podmiotów:

a) Rad Pedagogicznych,

b) Rady Rodziców,

c) Samorządów Uczniowskich.

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie :

a) nauczyciele wybierani przez ogól nauczycieli,

b) rodzice wybierani przez ogół rodziców,

c) uczniowie wybierani przez ogół uczniów.

3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

4. Kadencja Rady trwa 3 lata, dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.

5. Tryb wyboru Rady Szkoły określa Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich.

6. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera Przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.

7. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym- Dyrektor Zespołu.

8. Na posiedzenia Rady Szkoły, za jej zgodą, mogą być zapraszane przez Przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym.

9. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a także :

a) uchwala Statut Zespołu

b) przedstawia wniosek w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych              i opiniuje plan finansowy Zespołu,

c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole. Wnioski te maja dla organu charakter wiążący,

d) opiniuje plan pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

e) Przedszkolnego własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz występuje z wnioskami do Dyrektora, Rad Pedagogicznych, organu prowadzącego Zespół Szkolno – Przedszkolny.

10. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin, o którym mowa w ust. 6.

§ 14. Rada Rodziców.

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację uczniów Zespołu.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rad Pedagogicznych i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

§ 15. 1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym mogą działać rady oddziałowe stanowiące reprezentację rodziców uczniów danego oddziału.

2.  Wyboru rady oddziałowej rodziców dokonuje ogół rodziców uczniów danego oddziału.

3.  Rada oddziałowa rodziców działa w oparciu o regulamin Rady Rodziców, o którym mowa w § 14.

4.  Rada oddziałowa rodziców może występować do Rad Pedagogicznych, Rady Szkoły i Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z wnioskami i opiniamim dotyczącymi spraw oddziału.

5.  Rada oddziałowa rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

6. Zasady wydatkowania funduszy Rady oddziałowej rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

§ 16. 1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum działają Samorządy Uczniowskie zwane dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie osobno Szkoły Podstawowej osobno Gimnazjum.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i  statutem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły , Radom Pedagogicznym oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem w szkole, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania  i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd Szkolny ma prawo do wydawania na piśmie opinii dotyczącej pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę pracy.

§ 17. Zasady współdziałania organów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

1) w ramach właściwego współdziałania organów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zapewnia się bieżącą wymianę informacji między nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

2) sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane najpierw wewnątrz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w oparciu o własne kompetencje i możliwości organów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

3) jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy, przekazuje ją w terminie 7 dni organowi właściwemu z powiadomieniem o tym skarżącego lub wskazuje mu właściwy organ,

4) dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego:

a) rozstrzyga sprawy sporne członków Rad Pedagogicznych, jeżeli w regulaminie je pominięto,

b) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

d) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

e) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego i w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu i nie służy rozwojowi jego wychowanków,

f) jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

5) w sprawach spornych uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ustala się , co następuje :

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu za pośrednictwem przewodniczącego oddziału,

b) przewodniczący Samorządu w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

c) sprawy nie rozstrzygnięte w powyższy sposób kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 18. 1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Zakres kompetencji dla Wicedyrektora:

1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów:

a) kalendarz imprez szkolnych,

b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad podmiotami wg ustalonego przydziału przez Dyrektora,

4) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,

5) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

6) prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

7) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,

8) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora.

3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wynikające z organizacji pracy szkoły.

Organizacja Zespołu Szkół

§ 19. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem przedszkolnego i szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zatwierdza organ prowadzący Zespół.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze śroków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Terminy rozpoczyniania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 20. 1. Podstawową jednostą organizacyjną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jest oddział. Liczba uczniów w oddziale jest regulowana odrębnymi przepisami. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych programem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Za zgodą organu prowadzącego w Szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne.

3. Zespół Szkół Samorządowych realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyreltora Zespołu na wniosek wychowawcy Przedszkola z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców, nie naruszających obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5. Dzienny czas pracy Przedszkola w tym przeznaczony na realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 9 godzin.

§ 21. 1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć w Przedszkolu  prowadzonych dodatkowo (np. zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić dla dzieci 5 – 6 letnich ok. 30 minut.

§ 22. 1. Podział oddziału na grupy  dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Zasady podziału na grupy określa Ramowy Regulamin Organizacji Pracy Szkół.

§ 23. Dyrektor w porozumieniu z Radami Pedagogicznymi i w uzgodnieniu z organem  prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć , np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym.

§ 24. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią  szkolną służacą  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Pracą biblioteki kieruje  bibliotekarz.

3. Do zadań bibliotekarza należy:

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

4) organizowanie konkursów czytelniczych,

5) przedstawienie Radom Pedagogicznym informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów,

6) wspólpraca z nauczycielami,

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

8) zakup i oprawa książek.

§ 25. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ze względu na warunki związane z dojazdem do domu organizuje się świetlicę szkolną. Praca świetlicy dostosowana jest do potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy, co najmniej 15 uczniów.

§ 26. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 27. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia:

1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

2. Pracownie komputerowe.

3. Salę gimnastyczną.

4. Pomieszczenia biblioteki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

§ 28. 1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Obsługę administracyjno – księgową zapewnia organ prowadzący.

§ 29. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

3) przestrzegać zapisów statutowych,

4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

5) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać Dyrektorowi ich występowanie,

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

7) w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

9) pełnić dyżur zgodnie z harmonogramem,

10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

11) dbać o poprawność językową uczniów,

12) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez Zespół Szkolno – Przedszkolny kryteriami,

13) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

15) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

16) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych,

17) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

18) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

19) prowadzić opiekę nad studentami realizującymi praktyki.

§ 30. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności  ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego  modyfikowanie  w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele  mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu kierownik.

4. Do zadań zespołu między innymi należy:

1) wybór  programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

3) opiniowanie przygotowanych w szkole  autorskich programów nauczania,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 31. 1. Dyrektor powierza każdy  oddział opiece wychowawczej  jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by jeden wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zsięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów danego etapu edukacyjnego, chyba, że  Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie uzasadnioną prośbę o zwolnienie go z obowiązków wychowawcy.

§ 32. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań , o których mowa w ust. 1 winien:

1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

5) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd.,

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

11) powiadamiać  o przewidywanym dla ucznia  okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

12) na tydzień przed posiedzeniem kwalifikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla  niego stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego,

13) uczestniczyć w zebraniach , tzw. „wywiadówkach”.

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rad Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz lekarza opiekującego się dzieckiem.

WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW

§ 33. 1. Nauczyciel i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,

b) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,

c) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny organizuje spokania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał, które stwarzają możliwości wymiany informacji oraz dyskusji  na tematy wychowawcze w formie:

a) zebrań tzw. Wywiadówek,

b) konsultacji indywidualnych z rodzicami,

c) dodatkowych spotkań wychowawcy oddziału wynikających z potrzeb oddziału.

3. Rodzice są zobowiązani  do utrzymywania stałego kontaktu  z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, szczególnie z wychowacą oddziału, do którego uczęszcza dziecko oraz szybkiego reagowania na wskazówki i zalecenia wychowawcy w celu poprawy sytuacji dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 34. 1. Do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 7 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2. Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego obwód.

3. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

5. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

6. Rekrutację dzieci przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności.

7. Dziecko winno być przyprowadzone i odprowadzone z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub przez osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

8. Dzieci sześcioletnie mają prawo do ricznego przygotowania przedszkolnego (rok zero).

§ 35. 1. Uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ma prawo do :

1) informacji na temat wymagań,

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

4) poszanowania swojej godności,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecuch,

7) korzystania z pomocy doraźnej,

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

9) nietykalności osobistej,

10) bezpiecznych warunków pobytu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,

11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

12) reprezentowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania  postanowień zawartych  w statucie, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,

3) wystrzegania się szkodliwych nałogów,

4) przestrzegania zasady kultury współżycia,

5) dbania o honor i tradycje Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

6) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rad Pedagogicznych oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

7) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w niniejszym statucie, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

8) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom i ludziom starszym poprzez społeczne akceptowane formy.

3. Uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego może otrzymać nagrody i wyróżnienia za

1) Rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

2) Wzorową postawę,

3) Wybitne osiągnięcia,

4) Dzielność i odwagę.

4. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy oddziału, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom,

4) nagrody rzeczowe,

5) wpis do „Złotej Księgi” ( o ile jest prowadzona).

6.  Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków finansowych.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Ustala się  następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy wobec oddziału,

2) upomnienie Dyrektora,

3) upomnienie Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

5) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału Zespołu Szkolno – Przedszkolnego tej szkoły.

9. Karę wymienioną w ust. 8 pkt 1 nakłada nauczyciel wychowawca.

10. Kary wymienione w ust. 8 pkt 2, 3, 4 nakłada Dyrektor.

11. Karę wymienioną w ust. 8 pkt 5 nakładają Rady Pedagogiczne.

12. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora w terminie 7 dni.

13. W razie potrzeby Dyrektor powołuje komisję do zbadania sprawy w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. Komisję tworzą : Dyrektor, wychowawca oddziału, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

14. Od decyzji komisji przysługuje rodzicom ucznia odwołanie się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

15. Ustala się następujące przypadki , w których Rady Pedagogiczne mogą podjąć uchwałę zobowiązującą Dyrektora do skierowania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły:

1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia,

2) dopuszczanie się kradzieży,

3) wchodzenie w kolizję z prawem,

4) demoralizowanie innych uczniów,

5) permanentne i rażące naruszanie postanowień statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. 1. Zespoł Szkolno – Przedszkolny używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi  prxzepisami .

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 37. Zespół Szkolno – Przedszkolny może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 38. 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkolo – Przedszkolny gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 39. 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Szkoły.

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2006-04-21

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-04-21