Statut OPS

 

Uchwała Nr XXX/188/09

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 stycznia 2009r.

 

 

                                                           w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,                Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,  z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) uchwala , co następuje:

§ 1.  Ustala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu stanowiący załącznik                         do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/82/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 maja 2004 r.                         w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu oraz uchwała                             Nr XXI/88/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Goniądzu i Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                          Piotr Gabriel Haffke

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 

                                         do uchwały   Nr XXX/188//09

 Rady Miejskiej w Goniądzu                                                                                                                 z dnia 30.01.2009r.

                                                                                                           

 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GONIĄDZU

 

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.  Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu jest samorządową jednostką organizacyjną gminy  zwany dalej w statucie OPS działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy                            o samorządzie gminnym oraz przyjętego statutu.

2. Obszar działania OPS obejmuje obszar miasta i gminy Goniądz..

3. Siedzibą OPS jest miasto Goniądz ul. Kościuszki 21.

 

II. Zadania OPS.

§ 3. 1. OPS jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania własne i zlecone z zakresu  pomocy społecznej.

2. OPS wypełnia zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych.

3. OPS wypełnia zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

5. OPS podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej , ustawy o świadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikającej                 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. Do postępowania w sprawach określonych w ust. 1, 2, 3,4 stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy postępowania egzekucyjnego w administracji.

7. OPS przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, ośrodkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania OPS.

 

III. Organizacja Ośrodka.

§ 4. 1. Jednostką organizacyjną OPS  kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie.

2. Kierownik zarządza jednostka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy OPS, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju OPS.

4. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników OPS w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 5.  Szczegółową strukturę organizacyjną OPS i podział czynności między stanowiska pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi.

 

IV. Gospodarka finansowa.

§ 6. OPS prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy, z zachowaniem  przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

§ 7.  OPS sporządza sprawozdania z realizacji zadań statutowych.

§ 8.  Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 9. OPS wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

§ 10. OPS zatrudnia Głównego Księgowego zapewniającego obsługę finansową.

 

V. Nadzór i kontrola.

§ 11. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz.

§ 12. Nadzór merytoryczny nad działalnością OPS w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 13.  Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2009-02-26

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-04-21