Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2003 r. ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz.1806), przypominam o obowiązku złożenia przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświadczenia o swoim stanie majątkowym tj.majątku odrębnym oraz majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową oraz obowiązku złożenia informacji o działalności gospodarczej, zatrudnieniu i wykonywaniu innych czynności zarobkowych przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo.
Powyższe oświadczenie i informację należy składać wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (informację o działalności gospodarczej - jeden egzemplarz), w terminie do 30 kwietnia każdego roku .
Niezłożenie oświadczenia i informacji w terminie skutkuje utratą wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji oraz wiąże się z odwołaniem ze stanowiska dyrektora, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
Informuję również, że jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z PITem przekazywany jest przez organ prowadzący do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: E.Żylińska

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-02-03

Data modyfikacji: 2023-09-18

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-02-03