Statut Sołectwa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1,2,3 -24

                                                                                                                                                                                                                                                                   Do uchwały Nr 117/XXIV/96

                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Goniądzu

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Z dnia 6 grudnia 1996r.

 

 

                                                                                                                              STATUT  SOŁECTWA ………………

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo …………………………….. stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Goniądz.

2. Ogół mieszkańców sołectwa tworzy wspólnotę samorządową działająca w ramach Gminy Goniądz.

3. Sołectwo wspólnie z pozostałymi sołectwami z terenu Gminy Goniądz oraz Osiedlami Goniądza tworzy system samorządu terytorialnego w Gminie.

§ 2. Sołectwo działa zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminhym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

- Uchwały Nr 117/XXIV/96 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 grudnia 1996r w sprawie uchwalenia  statutu  sołectw położonych na terenie Gminy Goniądz

- Niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zajmuje obszar ……………….

2. Ludność sołectwa wynosi ………………..

3. Podstawowym zajęciem ludności sołectwa jest produkcja rolna.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i sposób ich realizacji

§ 4. Do zadań sołectwa należy:

1) Rozpatrywanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, oświaty i kultury, sportu i wypoczynku,

2) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, utrzymania ładu i porządku,

3) Budowa, utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych, socjalnych, oświatowo – kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i turystyki oraz infrastruktury technicznej.

§ 5. Zadania określone w § 4 statutu , sołectwo realizuje poprzez :

1) Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji stanowiących,

2) Opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3) Współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu  przez Radę Miejską w Goniądzu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu  dla mieszkańców sołectwa,

4) Występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

5) Wspólpracę z komisjami Rady Miejskiej i radnymi,

6) Udział w postępowaniu sądowym cywilnoprawnym oraz postępowaniu administracyjnym w sprawach należących do właściwości sołectwa,

7) Prowadzenie społecznej kontroli znajdujących się na terenie sołectwa jednostek, instytucji i placówek.

§ 6. Sołectwo podejmuje uchwały w sprawach :

1) Budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich obiektów mieszkalnych i użytkowych, urządzeń komunalnych, socjalnych, obiektów kulturalno – oświatowych, ochrony zdrowia, sportowych i infrastruktury technicznej,

2) Planów zagospodarowania sołectwa,

3) Utrzymania porządku na terenie sołectwa,

4) Czynów społecznych,

5) Budowy, remontów i konserwacji dróg wiejskich, placów i mostów,

6) Rozporządzania mieniem gminnym oraz komunalnym przekazanym sołectwu  w zarząd,

7) Sposobu korzystania ze wspólnot gruntowych,

8) Sposobu korzystania z mienia komunalnego powierzonego sołectwu w zakresie zwykłego zarządu,

9) Przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,

10) Wszczęcie postępowania cywilnoprawnego lub administracyjnego bądź wzięcia udziału w takim postępowaniu w sprawach należących do właściwości sołectwa.

§ 7. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich sprawach istotnych dla jego mieszkańców, a w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących :

1) Planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa lub jego realizacji,

2) Przepisów prawa miejscowego – przepisów gminnych,

3) Programu rozwoju gospodarczego gminy dotyczącej sołectwa,

4) Dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, oświatowo – kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych, sportowych do potrzeb mieszkańców sołectwa.

§ 8. 1. Uchwały i opinie sołectwo przekazuje Burmistrzowi Goniądza celem ewentualnego uwzględnienia ich w projektach aktów organów gminy.

2. O uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu uchwał i opinii sołectwa przez organy gminy w projektowanych rozstrzygnięciach Burmistrz informuje niezwłocznie sołectwo  nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia przez organy gminy decyzji w tym przedmiocie.

3. W przypadku gdy Burmistrz nie przekaże albo przekaże z opóźnieniem uwag lub opinii, sołectwu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rady Miejskiej.

4. Sołectwo przy czynnościach określonych w ust. 1 – 3 reprezentuje Rada Sołecka.

§ 9. 1. Sołectwo sprawuje funkcję kontrolną na swoim terenie w stosunku do placówek i jednostek tam położonych poprzez wyrażanie opinii o ich pracy.

2. Opinia w formie pisemnej zawierająca uzasadnione rzeczowe  wnioski wraz z propozycjami usprawnień kierowana jest do  właściwych instytucji upoważnionych do nadzoru i kontroli poszczególnych placówek i jednostek działających na terenie sołectwa.

3. Sołectwo może opiniować w szczególności  funkcjonowanie następujących jednostek i placówek na swoim terenie : sklepów, punktów usługowych, punktów skupu, przedszkoli, szkół, świetlic, mleczarni (zlewni mleka) , placówek ochrony zdrowia, transportu publicznego i lokalnego, a także inwestycyjnych, remontowych lub innych  wykonujących określone prace na terenie sołectwa.

4. Przedmiotem opinii , o której mowa w ust. 2 może być przede wszystkim :

1) Przestrzeganie przepisów prawnych regulujących określoną działalność,

2) Rzetelność handlu i usług,

3) Kultura i terminowość obsługi,

4) Jakość i ilość pracy,

5) Czystość, porządek i zabezpieczenie mienia,

6) Przestrzeganie zasad gospodarności,

7) Utrzymanie bezpieczeństwa i poządku publicznego oraz zabezpieczenie p.poż.,

5. Przy czynnościach wymienionych w niniejszym paragrafie sołectwo reprezentuje Rada Sołecka.

§ 10. W przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi sołectwami, zawierając porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań , w tym podejmowanie wspólnych uchwał.

§ 11. Sołectwo współdziała z funkcjonującymi  na jego terenie organizacjami społecznymi, politycznymi, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, fundacjami itp.

ROZDZIAŁ III

Tworzenie, łączenie, podział i zniesienie sołectwa

§ 12. 1. Utworzenie, połączenie, podział i zniesienie sołectwa  wymaga przeprowadzenia konsultacji z jego mieszkańcami.

2. Termin, godzinę i miejsce konsultacji wyznacza Zarząd Miasta Goniądza z zastrzeżeniem , że dniem konsultacji zawsze jest niedziela.

3. Powiadomienia mieszkańców sołectwa o przedmiocie, terminie, godzinie i miejscu konsultacji odbywa się w formie pisemnych obwieszczeń wywieszonych na co najmniej 14 dni przed terminem  konsultacji w miejscach publicznych na terenie sołectwa.

4. Udział w konsultacji może wziąć każdy na stałe zamieszkały w sołectwie mieszkaniec, który jest pełnoletni  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

5. Wyniki konsultacji są ważne jeżeli weźmie w niej udział co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6. W przypadku braku quorum, o kórym mowa w ust. 5 konsultacja powtórzona jest za dwa tygodnie, a jej wyniki ważne są bez względu na ilość osób uprawnionych biorących w niej udział.

7. Zebranie, którego przedmiotem jest konsultacja prowadzi członek Zarządu Miasta Goniądza lub upoważniony pracownik Urzędu Miasta.

8. Głosowanie jest jawne a  o jego wyniku decyduje zwykła większość głosów.

9. Przeliczenia głosów dokonuje prowadzący konsultację przy pomocy sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

10. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący konsultację, sołtys, członkowie Rady Sołeckiej i protokolant.

11. Protokół z wynikiem konsultacji przewodniczący przekazuje przewodniczącemu Rady Miejskiej w Goniądzu.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna – organy sołectwa

§ 13. 1. Organami sołectwa są :

1) Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys i podsołtys jako organ wykonawczy,

3) Rada sołecka jako organ wspomagający działalność sołtysa

  2. Zebranie wiejskie może powołąć także inne organy sołectwa w miarę potrzeb do określonych spraw określając ich zakres działań.

3. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ  V

Zebranie Wiejskie – kompetencje, zasady i tryb zwoływania oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym (stanowiącym) sołectwa.

2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 15. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

1) wybór i odwołanie sołtysa, podsołtysa oraz pozostałych członków rady sołeckiej,

2) uchwalanie planu rocznego finansowo – rzeczowego sołectwa,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy organów sołectwa,

4) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 6 statutu,

5) wyrażanie opinii w sprawach określonych w § 7 statutu,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które nie są wyraźnie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do przedstawienia w okresach między jego zebraniami opinii w sprawach określonych w § 7 statutu.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z jego inicjatywy lub na wniosek :

1) co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do brania udziału w zebraniu,

Rady Sołeckiej,

2) Zarządu Miasta Goniądz,

3) Burmistrza Goniądza.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

2. Zebranie Wiejskie na wniosek organów i osób wyszczególnionych w ust. 1 powinno być zwołane w terminie nie później niż 14 dni od daty zgłoszonego wniosku.

§ 17. 1. Powiadomienia mieszkańców sołectwa o przedmiocie, terminie, godzinie i miejscu Zebrania Wiejskiego dokonuje sołtys i pozostali członkowie Rady Sołeckiej w sposób zwyczajowo przyjęty przez mieszkańców sołectwa.

2. Zebranie jest ważne a jego obrady prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa .

3. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 2 Zebranie Wiejskie odbywa się ponownie za pół godziny bez względu na ilość osób biorących w nim udział.

4. Zebrania Wiejskie odbywają się zawsze w niedzielę, a przewodniczy im sołtys lub inny członek Rady Sołeckiej w razie nieobecności sołtysa.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statutu stanowi inaczej.

6. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem spraw, w których statut lub obowiązujące przepisy prawa przewidują tajność gfłosowania.

7. W przypadku tajnego głosowania Zebranie Wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3-osobowym.

8. Z obrad Zebrania WQiejskiego sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

ROZDZIAŁ VI

Organy sołectwa i zakres ich działań

Rada sołecka

§ 18. 1. Rada Sołecka składa się z 3 – 5 osób: Rada Miejska w Goniądzu ustaliła wybór podsołtysa we wszystkich sołectwach:

- skład Rady w sołectwie do 100 mieszkańców wynosi  - 3 osoby

-                                        do 150 mieszkańców wynosi – 4 osoby

-                              powyżej 150 mieszkańców wynosi – 5 osób

           2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys  lub inna osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje przewodniczący Rady Sołeckiej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

4. Na uzasadniony wniosek co najmniej połowy osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej, przewodniczący Rady Sołeckiej obowiązany jest zwołać Radę w ciągu trzech dni od przedłożenia wniosku.

5. O terminie posiedzenia Rady Sołeckiej, przewodniczący Rady Sołeckiej zawiadamia pozostałe osoby wchodzące w skład Rady w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, podając porządek i przedmiot obrad posiedzenia, dzień, godzinę i miejsce.

6. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.]

7. Posiedzenie jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa składu Rady Sołeckiej.

8. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 19. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy :

1) Przygotowywanie projektów uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego,

2) Opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu rocznego planu rzeczowo – finansowego sołectwa oreaz program pracy sołectwa,

3) Organizowanie wykonania  uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroli ich realizacji,

4) Pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych,

5) Wspóldziałanie z organizacja społecznymi, politycznymi, samorządowymi, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. działającymi na terenie sołectwa,

6) Prowadzenie społecznych kontroli jednostek i placówek funkcjonujących na terenie sołectwa, występowanie z odpowiednimi wnioskami do instytucji , sprawującymi nad nimi nadzór i kontrolę,

7) Składanie co najmniej raz w roku Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie ze swojej działalności.

Sołtys

§ 20. 1. Do kompetencji sołtysa należy:

1)      reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2)      gospodarowanie środkami finansowymi sołectwa,

3)      uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Goniądzu,

4)      zawieranie z upoważnienia Zebrania Wiejskiego porozumień dotyczących wspólnego wykorzystywania lub udostępniania mieszkańcom sołectwa obiektów i urządzeń będących w dyspozycji innych jednostek i instytucji funkcjonujących na terenie sołectwa,

5)      organizowanie współdziałania Rady Sołeckiej z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszkałymi na terenie sołectwa,

6)      realizowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej określonych odrębnymi przepisami,

2. W przypadku niemożności wykonywania funkcji przez sołtysa jego zadania realizuje podsołtys lub inny członek Rady Sołeckiej.

ROZDZIAŁ VII

Tryb wyboru, odwoływania uzupełniania składu organów sołectwa

§ 21. 1. Wybory do organów sołectwa zarządza Rada Miejska w Goniądzu w drodze uchwały co najmniej na miesiąc przed zakończeniem kadencji dotychczasowych organów.

2. Obwieszczenia o wyborach do organów sołectwa wywiesza się w miejscach publicznych na terenie sołectwa na co najmniej 14 dni przed datą wyborów.

3. W obwieszczeniu podaje się w szczególności termin, godzinę i miejsce zebrania wyborczego mieszkańców sołectwa.

4. Dniem wyborów jest zawsze niedziela lub inny dzień świąteczny wolny od pracy.

5. W wyborach mogą brać udział wszyscy na stałe zamieszkali mieszkańcy sołectwa, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający z pełni praw publicznych.

6. Wybory są ważne jeżeli w Zebraniu Wiejskim wzięło udział nie mniej niż 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

7. Jeżeli wybory nie odbyły się z uwagi na brak quorum ponowne wybory odbywają się za pół godziny , a wybór jest dokonywany bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego.

8. Zebranie wyborcze wybiera ze swego grona przewodniczacego zebrania, który je prowadzi

§ 22. 1. Sołtys, podsołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców  sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 – osobowym powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego wyborczego.

3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca w wyborach.

4. Do zadań komisji należy :

1)      przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)      przeprowadzenie tajnego głosowania przy pomocy wcześniej przygotowanych kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Goniądzu,

3)      opróżnienie urny po głosowaniu i przeliczeniu głosów.

5. Zebranie wyborcze wybiera sołtysa zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. Tryb jest taki przy wyborach podsołtysa i członków Rady Sołeckiej.

6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że uprawniony uczestnik wpisuje na karcie do głosowania wybranych przez siebie kandydatów na poszczególne stanowiska zaznaczone w karcie.

7. Nieważne są głosy na kartach przedartych , nie opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej, i na których wpisano większą ilość kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 23. 1. Odwołanie sołtysa w trakcie kadencji może nastapić na pisemny uzasadniony  wniosek podpisany przez co najmniej 20% mieszkańcóe sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Głosowanie w sprawie odwołania następuje po uprzednim wysłuchaniu sołtysa przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

3. Odwołanie sołtysa następuje zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż 20% mieszkańców sołectwa na Zebraniu Wiejskim, postanowienia § 17 ust. 3 nie mają zastosowania.

4. W przypadku gdy wniosek o odwołanie sołtysa nie uzyskał wymaganej  ilości głosów, kolejny może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 kmiesięcy  od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie podsołtysa i innych członków Rady Sołeckiej może nastąpić zwykła większością głosów na uzasadniony wniosek  złożony w tej sprawie w trakcie Zebrania Wiejskiego przez nie mniej niż 20% uczestników Zebrania lub sołtysa.

6. Głosowanie w sprawie odwołania osób określonych w ust. 5 odbywa się po ich wysłuchaniu.

7. Głosowanie w sprawie odwołania sołtysa , podsołtysa lub pozostałych członków Rady Sołeckiej jest tajne.

8. Głosowanie przebiega pod nadzorem 3-osobowej komisji powołanej spośród uczestników zebrania, w której skład mogą wchodzić osoby, których nie dotyczy wniosek o odwołanie.

9. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Goniądzu, wrzucanych przez uczestników zebrania do przygotowanej urny.

10. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska osób, których dotyczy głosowanie.

11. Skreślenie imienia i nazwiska danej osoby linią poziomą oznacza – za jej odwołaniem, brak skreślenia – głos za pozostawieniem na dotychczasowej funkcji.

12. Nieważne są głosy na kartach przedartych, innych niż określone w ust. 9 , a także zawierające skreślenia w odmienny sposób niż podany w ust. 11.

§ 24. 1. W przypadku odwołania sołtysa, podsołtysa lub pozostałych członków Rady Sołeckiej, Rada Miejska w Goniądzu zarządza wybory uzupełniające w terminie 1 miesiąca od odwołania.

2. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

3. Nie zarządza się wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji zostało mniej niż rok czasu, a odwołanych członków zostało nie więcej niż 50% członków Rady Sołeckiej.

4. W przyapdku odwołania sołtysa jego funkcję do końca kadenccji sprawuje podsołtys bądź wybrany przez Zebranie Wiejskie członek Rady Sołeckiej

ROZDZIAŁ VIII

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 25. 1. Sołectwo jest uprawnione do prowadzenia własnej gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo – rzeczowego.

2. Plan finansowo – rzeczowy sołectwa podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 26. Dochody sołectwa tworzą:

1)      udział w budżecie gminy,

2)      przychody własne z mienia gminnego,

3)      dotacje celowe z budżetu gminy,

4)      dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

§ 27. Środki finansowe sołectwa przeznacza się na :

1)      dofinansowanie czynów społecznych,

2)      remont i utrzymanie dróg,

3)      utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd,

4)      konserwację wiejskich urządzeń melioracyjnych,

5)      wydatki związane z działaniem sołectwa.

§ 28. 1. Sołectwo prowadzi księgowość wg zasad ustalonych dla organizacji społecznych.

2. Obsługę finansową z upoważnienia Burmistrza sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

ROZDZIAŁ IX

Zarząd mieniem komunalnym, wykonywanie prawa własności w stosunku do mienia gminnego

§ 29. 1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy prawo podejmowania decyzji w zakresie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym na rzecz sołectwa.

3. Przez zwykły zarząd należy rozumieć załatwianie spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, czyli podejmowania takich czynności, których celem jest zachowanie mienia i osiągnięcie z niego korzyści.

4. Do zwykłego zarządu nie zalicza się :

1)      zbywania nieruchomości,

2)      obciążania nieruchomości,

3)      czynienia darowizn,

4)      przyjmowania lub zrzekania się spadków bądź darowizn.

5. W stosunku do mienia gminnego Zebranie Wiejskie może dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie przysługują właścicielowi względem rzeczy, o ile nie sprzeciwiają się one obowiązującym przepisom, w szczególności dotyczącym obrotu nieruchomościami, a także postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ X

Kontrola i nadzór nad sołectwem

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Goniądzu.

2. Podstawowe środki nadzorcze to:

1)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej oraz społecznej sołectwa,

2)      dokonywanie lustracji sołectwa i ocena jego stanu na sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 winno być przedstawione  przez Radę Sołecką nie rzadziej niż raz do roku.

4. Lustracja , o której mowa w ust. 2 pkt 1 winna być dokonywana co najmniej raz w kadencji sołectwa.

5. Kontrolę nad bieżącym funkcjonowaniem sołectwa sprawuje Zarząd Miasta.

6. Kontrola dotyczy w szczególności prawidłowego zarządu mieniem komunalnym tak aby nie doznało ono szkody lub uszczuplenia.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 31. 1. Zmiana statutu sołectwa wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Goniądzu.

2. Treść niniejszego statutu zostanie podana do publicznej wiadomości mieszkańcó poprzez wywieszenie w miejscach publicznych sołectwa.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-04-22

Data modyfikacji: 2006-04-22

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-04-22