Strategia rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo,

Burmistrz Goniądza, działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz na podstawie Uchwały Nr XLV/252/14  Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 września 2014r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3209), zaprasza do udziału w badaniu ankietowym.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Goniądz, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Wyniki badań ankietowych będą podstawą do opracowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych potem w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Badania ankietowe będą prowadzone od 11 do 24 lutego 2022 r.

Badania prowadzone będą w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety w wersji papierowej lub w formie elektronicznej w następujący sposób:

  • zbieranie uwag i opinii poprzez wypełnienie ankiety w wersji papierowej na załączonym formularzu ankiety

Wzór formularza, na którym można składać opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu – https://bip.goniadz.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu – www.goniadz.pl, a także w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w holu wejściowym w godzinach pracy Urzędu.

  • zbieranie uwag i opinii za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wyniki badań mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
O ich wynikach konsultacji Burmistrz Goniądza  poinformuje na stronie internetowej Gminy Goniądz, BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: M. Laskowska

Data wytworzenia: 2022-02-11

Wprowadzający: Michał Wasilewski

Data modyfikacji: 2022-02-11

Opublikował: Michał Wasilewski

Data publikacji: 2022-02-11