Goniądz: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Goniądz w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój
Numer ogłoszenia: 466818 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Goniądz w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów pomocy dydaktycznych do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Goniądz, objętych projektem systemowym POKL 9.1.2, pt. /Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój/. Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie 3 pakiety (222 pozycje): - Pakiet nr 1 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Downarach, Downary 52, 19-110 Goniądz .(62 pozycje). - Pakiet nr 2 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz. (112 pozycji). - Pakiet nr 3 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Klewiance, Klewianka 114, 19-110 Goniądz. (48 pozycji). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. załadunek, dostarczenie, rozładunek przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów pomocy dydaktycznych znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załącznik nr: 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącym integralną częścią siwz. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 39.16.21.10-9, 30.19.00.00-7, 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 48.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - pisemne oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - pisemne oświadczenie, - oświadczenie, (referencje), że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy w obrocie krajowym lub zagranicznym zrealizowanej dostawy odpowiadającej swym rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 50000 zł brutto każda, oraz wskazujących iż zostały one wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - pisemne oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - pisemne oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  oświadczenie, (referencje), że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy w obrocie krajowym lub zagranicznym zrealizowanej dostawy odpowiadającej swym rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 50000 zł brutto każda, oraz wskazujących iż zostały one wykonane należycie lub są wykonywane należycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek nazwy własne określające typ produktu lub producenta, parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w tej części zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie pomoce dydaktyczne są równoważne w stosunku do przedstawionych w tabelarycznym zestawieniu pomocy dydaktycznych, dołączonym do siwz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane pomoce dydaktyczne będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu pomocy dydaktycznych, dołączonym do siwz. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w siwz jest obowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółowy opis (specyfikację) oraz zdjęcie (katalog), z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2) zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn określonych w punkcie 1) jest możliwa pod warunkiem udowodnienia ich zaistnienia przez stronę na nie się powołującą oraz pod warunkiem, że dokonana zmiana umowy nie będzie skutkowała utratą przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Kancelaria Ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-11-15

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-11-15

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-11-15