Uchwały kadencji 2006-2010

 

 Uchwała Nr / z dniaw sprawie 
 I/1/06 / 27.11.2006r.wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu 
 I/2/06 / 27.11.2006r.wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goniądzu
 I/3/06 / 27.11.2006r.powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu 
 I/4/06 / 27.11.2006r.powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Goniądzu 
 I/5/06 / 27.11.2006r.powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu 
 I/6/06 / 27.11.2006r.powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Goniądzu 
 II/7/06/ 04.12.2006r.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
 II/8/06/ 04.12.2006r.ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniadza - Panu Tadeuszowi Kulikowskiemu
 II/9/06/ 04.12.2006r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok 
 III/10/06 27.12.2006r.uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok 
 III/11/06 27.12.2006r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok 
 III/12/06 27.12.2006r.wydatków niewygasających 
 III/13/06 27.12.2006r.ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
 III/14/06 27.12.2006r.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 
 III/15/06 27.12.2006r.zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców miasta Goniądz, sołectw oraz osady 
 III/16/06 27.12.2006r.dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy 
 IV/17/07 09.02.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 IV/18/07 09.02.2007r.zaciągniecia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu 
 IV/19/07 09.02.2007r.uchwalenia planu pracy  Rady Miejskiej na 2007 rok 
 IV/20/07 09.02.2007r.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok 
 IV/21/07 09.02.2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Biebrza i przyjęcia jego statutu 
 IV/22/07 09.02.2007r.uchwalenia statutów 

 V/23/07  02.03.2007r.

zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 V/24/07  02.03.2007r.uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego 
 V/25/07  02.03.2007r.odwołania kierownika USC 

 V/26/07     02.03.2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego ... 
 V/27/07   02.03.2007r.ustalenia wysokości diet radnym 
 V/28/07    02.03.2007r.zasad przyznawania diet sołtysom biorącym udział w sesji Rady Miejskiej w Goniądzu 

 VI/29/07 10.04.2007r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza 
 VI/30/07  10.04.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r. 
 VI/31/07  10.04.2007r.utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Miejski Ośrodek  Wypoczynku i Rekreacji" w Goniądzu 
 VI/32/07  10.04.2007r.uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu 
 VI/33/07  10.04.2007r.określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż trzy lata 
 VII/34/07   25.04.2007r.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
VII/35/07    25.04.2007r. zmian w budżecie gminy na 2007r. 
VII/36/07   25.04.2007r. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należnosci pieniężnych Gminy Goniadz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego upoważnionych 
VII/37/07    25.04.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 
VII/38/07   25.04.2007r. zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza 
VII/39/07    25.04.2007r. uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 
VIII/40/07   08.06.2007r. zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
VIII/41/07   08.06.2007r. powołania zespołu do spraw wyboru ławników ludowych 
 IX/42/07  10.07.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 IX/43/07  10.07.2007r. planowanych środków w latach 2008 - 2009 na zadania realizowane z programów operacyjnych 
 IX/44/07  10.07.2007r.określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości... 
 IX/45/07  10.07.2007r.powołania kieronika USC 
 IX/46/07  10.07.2007r.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 IX/47/07  10.07.2007r.zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
 IX/48/07  10.07.2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej 
 IX/49/07  10.07.2007r.przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Goniądz 
 IX/50/07  10.07.2007r.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz 
 IX/51/07  10.07.2007r.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz 
 IX/52/07  1007.2007r.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
 IX/53/07  10.07.2007r.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 
 IX/54/07  10.07.2007r. zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne
 IX/55/07  10.07.2007r.przystąpienia Gminy Goniądz do Polskiego Projektu 400 miast 
 X/56/07  26.07.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 X/57/07  26.07.2007r.powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Goniądzu 
 X/58/07  26.07.2007r.powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Goniądzu 
 X/59/07  26.07.2007r.powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu 
 X/60/07  26.07.2007r.rozpatrzenia skargi  
 XI/61/07  29.08.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 XI/62/07  29.08.2007r.przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz 
 XI/63/07  29.08.2007r.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... 
 XI/64/07  29.08.2007r.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... 
 XI/65/07  29.08.2007r.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... 
 XI/66/07  29.08.2007r.ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o chrakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie gminy Goniądz 
 XI/67/07  29.08.2007r.zmiany uchwały ustalającej wysokość diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 
 XI/68/07  29.08.2007r.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goniądz 
 XI/69/07  29.08.2007r.zasad i warunków używania herbu i barw Gminy Goniądz 
 XIII/70/07  26.09.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
 XIII/71/07  26.09.2007r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mońki 
 XIII/72/07  26.09.2007r.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
 XIII/73/07  26.09.2007r.określenia szczegółowych waunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ... 
 XIII/74/07  26.09.2007r.zasad zwrotu wydatków na  świadczenia z pomocy społecznej
XIV/75/07  30.10.2007r.planowanych środków w latach 2008-2009 na zadania realizowane z programów operacyjnych
XIV/76/07  30.10.2007r.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2008 roku
XIV/77/07  30.10.2007r.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2008 roku
XIV/78/07  30.10.2007r.obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
XIV/79/07  30.10.2007r.zarządzenia wyborów do organu samorządu mieszkańców sołectwa Łazy
XIV/80/07  30.10.2007r.ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniadza
XIV/81/07  30.10.2007r.wyboru ławników na kadencję 2008-2011
XIV/82/07  30.10.2007r.upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Goniadza
XIV/83/07  30.10.2007r.likwidacji Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Gminne Usługi Komunalne w Goniądzu
XIV/84/07  30.10.2007r.ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko gminne we wsi Łazy
XV/85/07  28.11.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
XV/86/07  28.11.2007r.zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności gminy ...
XV/87/07  28.11.2007r.wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności gminy
XV/88/07  28.11.2007r.ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat...
XV/89/07  28.11.2007r.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
XVI/90/07  28.12.2007r.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
XVI/91/07  28.12.2007r.zmian w budżecie gminy na 2007r.
XVI/92/07  28.12.2007r,wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2007 roku
XVI/93/07  28.12.2007r.uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
XVI/94/07  28.12.2007r.likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
XVI/95/07  28.12.2007r.uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
XVII/96/08  06.02.2008r.zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Białosukni
XVII/97/08  06.02.2008r.zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w Osowcu
XVII/98/08  06.02.2008r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu ...
XVII/99/08  06.02.2008r.przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ...
XVII/100/08  06.02.2008r.przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goniądz na lata 2007-2017
XVII/101/08  06.02.2008r.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - rozstrzygnięcie nadzorcze  (NK.II.DJ.0911-52/08 z dnia 12 marca 2008r.) stwierdzające nieważność par. 1 ust. 13 uchwały.
XVII/102/08  06.02.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVII/103/08  06.02.2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Goniądzu
XVIII/104/08  28.02.2008r.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
XVIII/105/08  28.02.2008r.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
XVIII/106/08  28.02.2008r.rozpatrzenia wezwania radnej Janiny Kochanowskiej do usunięcia naruszenia prawa
XVIII/107/08  28.02.2008r.rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XVIII/108/08  28.02.2008r.ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko gminne we wsi Łazy
XVIII/109/08  28.02.2008r.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Goniądz
XVIII/110/08  28.02.2008r.ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
XVIII/111/08  28.02.2008r.przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
XVIII/112/08  28.02.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIX/113/08  19.03.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIX/114/08  19.03.2008r.zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2008 rok
XIX/115/08  19.03.2008r.uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego
XIX/116/08  19.03.2008r.uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego
XIX/117/08  19.03.2008r.określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy ...
XX/118/08  16.04.2008r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Goniądz, obejmującego działkę nr geodezyjny 563
XX/119/08  16.04.2008r.likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w Osowcu
XX/120/08  16.04.2008r.likwidacji Szkoły Podstawowej w Białosukni
XX/121/08 16.04.2008r.udzielenia Burmistrzowi Goniądza absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok
XX/122/08  16.04.2008r.wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
XX/123/08  16.04.2008r.zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Goniądz a Gminami : Mońki, Knyszyn, Lipsk, Bargłów Kościelny
XXI/124/08  28.05.2008r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
XXI/125/08  28.05.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXI/126/08  28.05.2008r.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
XXI/127/08  28.05.2008r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za 2007 rok
XXI/128/08  28.05.2008r.ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniądza
XXI/129/08  28.05.2008r.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XXI/130/08  28.05.2008r.ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Goniądz
XXI/131/08  28.05.2008r.ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz
XXI/132/08  28.05.2008r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy Goniądz
XXII/133/08  25.06.2008r.współpracy w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska"
XXII/134/08  25.06.2008r.zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na modernizację (przebudowę) drogi gminnej Białosuknia-Łupichy
XXII/135/08  25.06.2008r.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Goniądzu przy ul. Grodzieńskiej
XXII/136/08  25.06.2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
XXII/137/08  25.06.2008r.określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i robowty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Goniądz
XXII/138/08  25.06.2008r.przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
XXII/139/08  25.06.2008r.określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Goniądz
XXII/140/08  25.06.2008r.uchylenia uchwały Nr XVIII/111/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji
XXII/141/08  25.06.2008r.procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz
XXII/142/08  25.06.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXII/143/08  25.06.2008r.określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Goniądz
XXII/144/08  25.06.2008r.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XXIII/145/08  03.07.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXIV/146/08  30.07.2008r.planowanych środków w latach 2009-2011 na zadania realizowane z programów operacyjnych
XXIV/147/08  30.07.2008r.współpracy na rzecz przygotowania i współfinansowania projektu pod nazwą "Odkryj Region Podlaski"
XXIV/148/08  30.07.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXIV/149/08  30.07.2008r.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XXIV/150/08  30.07.2008r.wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości oraz rodzaju tej miejscowości
XXIV/151/08  30.07.2008r.wyrażenia opinii o likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Downarach
XXIV/152/08  30.07.2008r.zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Osowcu
XXV/153/08  10.09.2008r.zmiany uchwały Nr XXII/134/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 czerwca 2008r. ...
XXV/154/08  10.09.2008r.udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn."Odkryj Region Podlaski"
XXV/155/08   10.09.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXV/156/08  10.09.2008r.likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Osowcu
XXV/157/08  10.09.2008r.określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
XXV/158/08  10.09.2008r.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
XXVI/159/08  10.10.2008r.zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/160/08  10.10.2008r.przyjęcia "Programu Gminy Goniądz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest".
XXVII/161/08  12.11.2008r.zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
XXVII/162/08  12.11.2008r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru miasta Goniadz, obejmującego działki nr 473 i 475
XXVII/163/08  12.11.2008r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniadz
XXVII/164/08  12.11.2008r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
XXVII/165/08  12.11.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXVII/166/08/  12.11.2008r.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
XXVII/167/08  12.11.2008r.określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Goniadz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu ratowniczym
XXVII/168/08  12.11.2008r.wyrażenia zgody na udzielenie binifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
  
XXVII/169/08  12.11.2008r.obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
XXVII/170/08  12.11.2008r.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2009 roku
XXIX/180/08  30.12.2008r.ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ...
XXIX/181/08  30.12.2008r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XXIX/182/08  30.12.2008r.wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2008 roku
XXIX/183/08  30.12.2008r.wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy obwodnicy Augustowa
XXX/184/09  30.01.2009r.przyznania Burmistrzowi Goniądza dodatkowego wynagrodzenia rocznego
XXX/185/09  30.01.2009r.zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Płochowo
XXX/186/09  30.01.2009r.uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
XXX/187/09  30.01.2009r.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 
 XXX/188/09  30.01.2009r.Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu 
 XXX/189/09   30.01.2009r.zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniadz na lata 2009-2018 
XXX/190/09  30.01.2009r. uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
XXX/191/09  30.01.2009r.  ustalenia opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Goniądz 
XXXI/192/09  25.02.2009r.wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla in blanco
XXXI/193/09  25.02.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXI/194/09  25.02.2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu
XXXI/195/09  25.02.2009r.zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
XXXII/196/09  25.02.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXXII/197/09  18.03.2009r.ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
XXXII/198/09   18.03.2009r.przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniądz na lata 2009-2018
XXXIII/199/09   20.04.2009r. udzielenia Burmistrzowi Goniądza absolutorium z tytułu wykonania bud.żetu gminy za 2008 rok 
 XXXIII/200/09   20.04.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
XXXIII/201/09   20.04.2009r.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Goniądz na 2009 rok
XXXIII/202/09   20.04.2009r.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXIV/203/09  28.05.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXV/204/09  30.06.2009r.wyrażenia opinii o uznaniu lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne
XXXV/205/09  30.06.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXV/206/09  30.06.2009r.nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
XXXV/207/09  30.06.2009r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za rok 2008
XXXV/208/09  30.06.2009r.uchwalenia Statutu Gminy Goniądz
XXXV/209/09  30.06.2009r.przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
XXXV/210/09  30.06.2009r.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
XXXVI/211/09   22.07.2009r.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XXXVI/212/09   22.07.2009r.uchwalenia nowego Statutu Związku Komunalnego Biebrza
XXXVI/213/09   22.07.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXXVI/214/09   22.07.2009r.planowanych środków w latach 2010-2012 na zadania realizowane z programów operacyjnych
XXXVI/215/09   22.07.2009r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego
XXXVI/216/09   22.07.2009r.ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniądza
XXXVII/217/09  12.08.2009r.zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
XXXVII/218/09  12.08.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXVIII/219/09  16.09.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXVIII/220/09  16.09.2009r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego
XXXVIII/221/09  16.09.2009r.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1838 B/Granica Powiatu/Strękowa Góra/-Laskowiec-Gugny-Osowiec"
XXXVIII/222/09  16.09.2009r.rozpatrzenia wezwania do usunięnia naruszenia prawa
 XL/224/09   30.10.2009r.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2010 roku 
 XL/225/09  30.10.2009r.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 XL/226/09  30.10.2009r.trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej od roku 2010 
XL/227/09  30.10.2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa ,określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
XL/228/09  30.10.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XL/229/09  30.10.2009r.zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Krzecze
XLI/230/09  09.12.2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Rozwoku Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu
XLI/231/09  09.12.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XLI/232/09  09.12.2009r.trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej od roku 2010
XLI/233/09  09.12.2009r.zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
XLI/234/09  09.12.2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu
XLI/235/09  09.12.2009r.przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza
XLI/236/09  09.12.2009r.ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym na terenie Gminy Goniądz
XLII/237/09  29.12.2009r.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok
XLII/238/09  29.12.2009r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XLII/239/09  29.12.2009r.wydatków budżetowych , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2009 roku
XLII/240/09  29.12.2009r.uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
XLIII/241/10  27.01.2010r.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

XLIII/242/10  27.01.2010r

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010r.
XLIII/243/10  27.01.2010r.uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 
XLIII/244/10  27.01.2010rzmian w budżecie gminy na 2010r.
XLIII/245/10  27.01.2010r.powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej
XLIV/246/10  24.02.2010r.przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
XLIV/247/10  24.02.2010r.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
XLIV/248/10  24.02.2010r.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Goniądz
XLIV/249/10  24.02.2010r.uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XLIV/250/10  24.02.2010rzawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013...
XLIV/251/10  24.02.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010r.
XLIV/252/10  24.02.2010r.zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie ...
XLV/253/10  26.03.2010r.nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2011
XLV/254/10   26.03.2010r.przyjęcia obowiązku opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Goniądz
XLV/255/10   26.03.2010r.ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
XLV/256/10  26.03.2010r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego
XLV/257/10  26.03.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010 rok
XLVII/258/10  29.04.2010r.udzielenia Burmistrzowi Goniądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
XLVII/259/10  29.04.2010r.zmiany uchwały w sprawie podziału gminy i miasta Goniądz na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XLVII/260/10  29.04.2010r.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniądz na lata 2009-2018
XLVII/261/10  29.04.2010r.zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLVII/262/10  29.04.2010r.opłat za świadczenia przedszkola publicznego
XLVII/263/10  29.04.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
XLVIII/264/10  09.06.2010r.zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego
XLVIII/265/10  09.06.2010r.zmiany uchwały w sprawie podziału gminy i miasta Goniądz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XLVIII/266/10  09.06.2010r.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Goniądz na lata 2009-2018
XLVIII/267/10  09.06.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010r.
XLIX/268/10  06.07.2010r.trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz
XLIX/269/10  06.07.2010r.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goniądz za I półrocze roku budżetowego
XLIX/270/10  06.07.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010 rok
L/271/10  18.08.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010 rok
L/272/10  18.08.2010r.ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Goniądz lub jej jednostkom organizacyjnym
LI/273/10   06.09.2010r.zawarcia umowy partnerskiej w celu przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013...
LI/274/10   06.09.2010r.zmian w budżecie gminy na 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2005-05-16

Data modyfikacji: 2010-09-10

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2005-05-16