Goniądz, dnia  28  listopada 2013 r.

RGN.6140.9.2013

 

                                        Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi  :

„Wyłapywanie bezdomnych psów  z terenu  miasta i gminy Goniądz i utrzymanie ich                           w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od  dnia  1 stycznia 2014r.  do dnia 31 grudnia 2014r.”

  1. Burmistrz Goniądza zwraca się z zapytaniem  i zaprasza do złożenia oferty cenowej    w formie ryczałtu miesięcznego  na :

-  wykonanie usługi „ Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu  miasta i gminy Goniądz i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od  dnia    1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

 

    2.  Przedmiot usługi obejmuje :

        -  wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska, w którym wykonawca  będzie sprawował opiekę ;

        - prowadzenie obserwacji  nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

        - zapewnienie im  właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami

          i przepisami prawa, a w szczególności  ustawy o ochronie zwierząt,

        - zapewnienie opieki weterynaryjnej,

        - sterylizacja albo kastracja,

         - usypianie ślepych miotów,

         - poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt – adopcje,

         - prowadzenie ewidencji bezdomnych  zwierząt z terenu  miasta i gminy Goniądz.

 

 3. Warunki, które powinni spełniać zgłaszający ofertę  na wyżej wymienioną usługę :

       - posiadać uprawnienia do wykonywania   działalności w zakresie objętym zapytaniem,

       - posiadać niezbędne urządzenia i środki do wykonania usługi, a w szczególności:

       - chwytaki, kagańce, obroże, klatki samołapki, smycze – służące do wyłapywania

          i prowadzenia  psów,

      - posiadać samochód przystosowany do przewozu odłowionych  zwierząt,

      - posiadać  zawartą umowę z lekarzem  weterynarii o zapewnieniu  udzielenia pomocy

        zwierzętom,

      - posiadać  własne schronisko dla zwierząt, w przypadku braku schroniska oświadczenie  

        schroniska, które będzie przyjmowało wyłapane bezdomne psy. 

 

4.  Informacje  dotyczące umowy :

    - projekt umowy stanowi załącznik nr 1  do zapytania

5. Kryteria oceny oferty :

Zamówienie  zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi  najniższą  miesięczną cenę ryczałtową za wyłapywanie  i utrzymanie bezdomnych  zwierząt w schronisku.

6. Ofertę  należy przedłożyć do dnia  16 grudnia 2013 r. do godz. 1530 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest  zamówieniem  i otrzymanie oferty  nie powoduje  powstania  żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                       mgr Tadeusz Kulikowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-11-28

Data modyfikacji: 2013-11-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-11-28