Goniądz, dnia 2 sierpnia 2016r.

OZP.4464.8.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na terenie Gminy Goniądz w roku szkolnym 2016/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

     Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Gmina Goniądz reprezentowana przez Burmistrza Goniądza

 Plac 11 Listopada 38

19 – 110 Goniądz

tel. (85) 73 80 043, fax (85) 73 80 307,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na:

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2016/2017.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)Przedmiot zamówienia obejmuje :

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2016/2017 z terenu gminy Goniądz, tj. na trasach :                                                          TRASA  I : Goniądz – Krzecze - Smogorówka Goniądzka - Smogorówka Dolistowska -Wroceń - Dawidowizna - Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 60 km.

TRASA II : Goniądz – Szafranki – Łazy - Wojtówstwo – Mierkienniki – Doły – Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 48 km.

2)Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia : Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) , z wyłączeniem dni wolnych, ferii. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na  wymienionych  trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

3)Średnia ilość dni realizacji zamówienia w roku szkolnym wynosi 186 dni.

 

Dowóz powinien być realizowany pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa dostosowanymi do przewozu dzieci oraz z zapewnieniem opiekunów dowozu – niezależnie od kierowców pojazdów.

 2. Inne istotne warunki przedmiotu zamówienia:

1)Szczegółowe godziny odjazdów i powrotów zostaną ustalone z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

2)Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół oraz tras dowozu.

3)Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki (np. sobota) w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4)Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, czy też wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia 1 września 2016r. do zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 (w miesiącu czerwcu 2017r.).

4. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

1)Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

2)Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, zawierającym stawkę za 1km /zł  (brutto, netto oraz podatek  VAT) oraz załączniki:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 do formularza ofertowego;

b) wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2 do formularza ofertowego.

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie  Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz – sekretariat pok. Nr 5 z dopiskiem : „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2016/2017.” do dnia 12 sierpnia 2016r. do godz. 10.oo.

3) Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Goniądzu, w pokoju nr 12.

5) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

 6. Uwagi

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

a) licencję na wykonanie transportu drogowego,

b) wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe kierowców, którzy będą świadczyć usługi w imieniu przewoźnika,

c) ubezpieczenie OC, NW,

d) dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- Edmund Zaniewski – Inspektor, tel. 85/ 73 80 043  wew. 24

w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

 8. Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy:  

 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

2)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

                                                                                                             z up. Burmistrza

Załączniki:                                                                                       Zbigniew  Męczkowski                                                                       

1. formularz ofertowy,                                                                        Sekretarz  Miejski

2. oświadczenie o spełnieniu warunków,

3. wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia,

4. wzór umowy.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-08-03

Data modyfikacji: 2016-08-03

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-03