Zarządzenie Nr 5/15
Burmistrza Goniądza

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów jednostek pomocniczych gminy Goniądz.

Na podstawie  art. 5a ust. 2 art. 35 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i w związku z uchwałą Nr XLV/252/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 poz.3209) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Goniądz w sprawie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Goniądz.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał i załączniki do tych uchwał, a mianowicie:

1) Statut Sołectwa Białosuknia,

2) Statut Sołectwa Budne,

3) Statut Sołectwa Dawidowizna,

4) Statut Sołectwa Doły,

5) Statut Sołectwa Downary,

6) Statut miasta Goniądz - Osiedle Wschód

7) Statut miasta Goniądz - Osiedle Śródmieście

8) Statut miasta Goniądz - Osiedle Zachód

9) Statut Sołectwa Klewianka,

10) Statut Sołectwa Kramkówka Duża,

11) Statut Sołectwa Kramkówka Mała,

12) Status Sołectwa Krzecze,

13) Statut Sołectwa Łazy,

14) Statut Sołectwa Mierkienniki,

15) Statut Sołectwa Olszowa Droga,

16) Statut Sołectwa Osowiec,

17) Statut Osady Osowiec-Twierdza,

18) Statut Sołectwa Owieczki,

19) Statut Sołectwa Piwowary,

20) Statut Sołectwa Płochowo,

21) Statut Sołectwa Smogorówka Dolistowska,

22) Statut Sołectwa Smogorówka Goniądzka,

23) Statut Sołectwa Szafranki,

24) StatutSołectwa Uścianek,

25) Statut Sołectwa Wojtówstwo,

26) Statut Sołectwa Wroceń,

27) Statut Sołectwa Wólka Piaseczna.

§ 3. Projekty uchwał wraz z załącznikami będące przedmiotem konsultacji wyłożone będą do publicznego wglądu w terminie od dnia 22 stycznia 2015r. do dnia 6 lutego 2015r. :

1) w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego w Goniądzu,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.goniadz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do uchwały, składanym osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu , za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19- 110 Goniądz lub przesłanym w formie elektronicznej na adres: kancelaria.um@goniadz.pl z dopiskiem: "Konsultacje – jednostki pomocnicze w Gminie Goniądz" do dnia 13 lutego 2015r.

§ 5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie danej jednostki pomocniczej Gminy Goniądz uprawnione do głosowania.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i maja charakter opiniotwórczy.

2. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

 


 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/15
Burmistrza Goniądza
z dnia 16 stycznia 2015 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Dotyczy projektu uchwały w sprawie:
 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały:
 

 

Nazwa podmiotu wnoszącego opinię:
  

Proponowane zmiany:
 

Uzasadnienie proponowanych zmian:
 

..................................................................                                 .......................................................................

miejscowość, data                                                                                                 podpis(y) składającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: E.Żylińska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Data modyfikacji: 2015-01-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-01-23