OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu
„Uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”

Zapraszam zainteresowane podmioty do wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu „Uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pokoju nr 12.

Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
poz. 1536  z późn. zm.) w terminie od 9 września 2014 r. do 11 września 2014 r. 

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również projekt „Uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”


 

 

 

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z  późn.zm ) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne" (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Goniądz dla spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

    

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia

Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Goniądz dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goniądz

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 1. Określa się zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu Gminy Goniądz na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goniądz
 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
 1. spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w Dziale VII ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w tym związek spółek wodnych.
 2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Goniądz.
 3. dotacji celowej - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm. )
 4. Rozdział 2. Zasady udzielania dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia.

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goniądz.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie Gminy na dany rok.

4. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

5. Wniosek powinien zawierać:

 1. pełną nazwę spółki wodnej,
 2. adres spółki wodnej,
 3. datę i numer wpisu do katastru wodnego,
 4. numer rachunku bankowego spółki wodnej,
 5. dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 6. wielkość wnioskowanej dotacji,
 7. szczegółowy opis zadania,
 8. termin i miejsce realizacji zadania,
 9. przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
 10. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

6. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr l a.

7. Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej,
 2. oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego.

 

 

8. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Goniądza


 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Goniądza może wezwać spółkę wodną do ich usunięcia w wyznaczonym czasie.
 2. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Goniądza.
 4. Burmistrz Goniądza pisemnie zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku, wzywając ją jednocześnie do zawarcia stosownej umowy.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej urnowy pomiędzy spółką wodną a Gminą. Rozdział 3. Sposób rozliczania dotacji.

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. pełną nazwę spółki wodnej i jej adres,
 2. datę i numer wpisu do katastru wodnego,
 3. dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 4. wielkość rozliczanej dotacji,
 5. szczegółowy opis zrealizowanego zadania,
 6. termin i miejsce realizacji zadania,
 7. zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,
 8. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2a.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru. Spółka wodna jest zobowiązana zawiadomić Gminę o terminie odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego robót Gmina może wydelegować swojego przedstawiciela.

6. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy

 1. wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 1.                                                                                                                                                                                                                                                             

  Strona 2

  niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 

Załącznik Nr la

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy dla spółek wodnych na

dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goniądz

I. Dane spółki wodnej:

 1. Nazwa:................................................................................................................................................
 2. Adres: .................................................................................................................................................
 3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ...................................................................................
 4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:...............................................................................
 5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej:

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

Wnioskowana kwota dotacji: .............  zł. (słownie: ......................................................................... )

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

 1. Zakres przedmiotowy zadania, opis: ...................................................
 2. Termin i miejsce realizacji zadania: ..........................................................................

IV. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

 1. Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem: ....................
 2. Źródła finansowania zadania, w tym:
 1. wkład własny spółki wodnej: .......
 2. dotacja z budżetu Gminy: ................
 3. inne źródła: .......................................................................................................................................
 4. razem: .................................................................................................................................................

V. Dodatkowe uwagi: ............................................................................................................................

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej: (miejscowość, data) (podpis i pieczęć upoważnionych przedstawicieli spółki wodnej) Załączniki:

 1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.
 2. Statut spółki.
 3. Oświadczenie spółki wodnej o zabezpieczeniu udziału własnego.
 4. Przedmiar robót wraz z mapą poglądową oraz kosztorys inwestorski realizowanego zadania.
 5. Inne: ...................................................................................................................................................

 

 

Załącznik Nr 2 a

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bielącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goniądz, na które udzielana została dotacja celowa.

I. Dane spółki wodnej:

 1. Nazwa:................................................................................................................................................
 2. Adres: ................................................................................................................................................
 3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ...................................................................................
 4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ............................................................................. ...
 5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej rozliczającej dotację‑

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

Kwota dotacji z budżetu Gminy udzielona na podstawie umowy z dnia...................................................

wynosi ....................  zł (słownie: .......................................................................................................... )

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1)                      Zakres                            przedmiotowy                           zrealizowanego          zadania:

 1. Data rozpoczęcia robót: ...................................................................................................................
 2. Data zakończenia i odbioru robót: .................................................................................................

IV. Koszty realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

 1. Wartość całkowita zadania: ............................................................................................................
 2. Kwota dotacji przyznanej przez Gminę: .......................................................................................
 3. Kwota dotacji otrzymanej przez spółkę wodną:...........................................................................
 4. Kwota dotacji wykorzystanej przez spółkę wodną:.....................................................................
 5. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy: ...........................................................
 6. Kwota własnego wkładu finansowego spółki wodnej: ...............................................................
 7. Inne źródła finansowania: ...............................................................................................................

V. Dodatkowe uwagi: ...................................

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej: (miejscowość, data) pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli spółki wodnej) Załączniki:

I. Kosztorys powykonawczy na rozliczaną kwotę dotacji.

 1. Protokół odbioru robót.
 2. Inne:

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-26

Data modyfikacji: 2014-08-26

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-26