ZAWIADOMIENIE

z dnia 13 października 2015 r.

Burmistrza Goniądza

ogłasza konsultacje społeczne
projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.) w związku
z § 1, ust. 2, pkt. 2 uchwały Nr XLV/252/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24  września 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”, 

zapraszam zainteresowane podmioty na otwarte spotkanie w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”, które odbędzie się
dnia 21 października 2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu
(pokój nr 12).

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz,
na stronie internetowej  Gminy Goniądz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pokoju nr 12.

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”

 


 

 

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

Gminy Goniądz na rok 2016

 

 

          Podstawę prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie stanowi ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

           

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami stanowi, że organy władzy
i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów oraz działania na rzecz trzeźwości.

      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. stanowi,
że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Cele programu

 

§ 1

 1. Ograniczenie, występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania
  i uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie, na terenie Gminy Goniądz.
 2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych.
 3. Zwiększenie zasobów i zdolności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.
 4. Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz promocji zdrowego stylu życia w trzeźwości
  i abstynencji. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

 

 

                         


 

 

ROZDZIAŁ II

 

Podstawowe kierunki działań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

 

§ 1

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna.

 1. Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych, informujących o szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych
  na promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci
  i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz innych zajęć prowadzonych przez osoby wykwalifikowane do opieki nad dziećmi i młodzieżą.

 

§ 2

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków.

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie:

 

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.
 3. Mityng otwarty AA w ramach maratonu trzeźwościowego.
 4. Udział osób uzależnionych w kongresach trzeźwościowych.
 5. Kontynuowanie i rozwijanie szkoleń dla pracowników oświaty, pomocy społecznej
  oraz innych osób zainteresowanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.
 6. Pomoc w organizacji i koordynacji działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad dziećmi z rodzin patalogicznych, w których występuje problem alkoholowy.
 7. Szkolenia członków GKRPA, sprzedawców, nauczycieli realizujących szkolne programy profilaktyczne.
 8. Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania osobom uzależnionym
  od alkoholu i narkotyków.

 

§ 3

Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i narkomanii
oraz ochrona przed przemocą.

 1. Udostępnienie bezpłatnych porad prawnych w ramach punktu konsultacyjnego
  dla rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii i ofiar przemocy w rodzinie.
 2. Udostępnienie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz punktach konsultacyjnych.
 3. Współfinansowanie obozów feryjnych i wakacyjnych organizowanych przez wyspecjalizowane placówki oraz kadrę wychowawców i terapeutów.


 

§ 4

Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 1. Wspieranie działalności grup samopomocowych, towarzystw trzeźwościowych, organizacji pozarządowych realizujących i propagujących zdrowy styl życia.
 2. Kontynuowanie współdziałania z pozagminnymi jednostkami i osobami działającymi
  na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i  wychowaniu w trzeźwości.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                             w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  w świetlicach środowiskowych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
 5. Szkolenie dla osób realizujących zadania profilaktyczne na terenie gminy.
 6. Umożliwienie członkom Komisji, osobom prowadzącym zajęcia świetlicowe, pedagogom, wychowawcom udział w spotkaniach związanych z profilaktyką.
 7. Udział i pomoc w organizacji spotkań środowiskowych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 8. Współpraca z Posterunkiem Policji w zakresie zapobiegania patologiom społecznym związanym z nadużywaniem alkoholu oraz przeprowadzania spotkań profilaktycznych
  z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Goniądz.

 

§ 5

Działalność informacyjna i administracyjna

 1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczenia osób uzależnionych
  od alkoholu i narkotyków.
 2. Prowadzenie rozmów profilaktycznych, zachęcających do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
 4. Kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 5. Diagnoza aktualnego stanu zagrożenia środkami uzależniającymi (przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej, opracowanie „Raportu” nt. postaw i używania substancji psychoaktywnych przez wybraną grupę młodzieży).

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 1

Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

 

 1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie
  do leczenia odwykowego.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.
 5. Współpraca z właściwymi komórkami policji.
 6. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w stosunku
  do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
 7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
 9. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131
  i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 10. Udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Pokrywanie kosztów sądowych.
 12. Ze swojej działalności Komisja sporządza roczne sprawozdanie, które przedkłada
  do wiadomości Radzie Miejskiej do dnia 31 marca następnego roku.

 

§ 2

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu
  za udział w posiedzeniu Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie w wysokości:
 • Przewodniczący Komisji – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.
 • Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.
 • pozostali członkowie Komisji – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.
 1. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji stanowią sporządzone
  i podpisane przez Przewodniczącego Komisji listy obecności.
 2. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności wypłaca się każdorazowo
  po odbytym posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

§ 1

Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub wspólnie z funkcjonariuszami Policji.

3. Protokół z kontroli, kontrolujący przekazują Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

4. O stwierdzonych nieprawidłowościach, każdorazowo kontrolujący zawiadamiają inspektora Urzędu Miejskiego w Goniądzu zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na alkohol.

 

 

ROZDZIAŁ V

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

§ 1

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 r. jest Burmistrz Goniądza za pośrednictwem
  Inspektora ds. rekreacji, działalności gospodarczej, promocji gminy, obrony cywilnej.
 2. W realizacji Programu uczestniczą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Goniądz, Posterunek Policji w Goniądzu oraz pozostałe instytucje wymienione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady finansowania niniejszego Programu

 

§ 1

Zasady finansowania niniejszego Programu

 1. Finansowanie zadań niniejszego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat
  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze.
 1. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, znajdujące się w dyspozycji Burmistrza Goniądza, nie wykorzystane
  w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i są przeznaczone
  w następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu będzie integralną częścią rocznego sprawozdania budżetowego, przedstawionego Radzie Miejskiej w Goniądzu przez Burmistrza Goniądza.

 

Załącznik

do Uchwały Nr    /2015

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia ……….. 2015 r.

ZADANIA

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GONIĄDZ NA ROK 2016

 

 

Lp.

Zamierzenia

(zadania)

Sposoby

Realizacji

I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin

 1. Szkolenie członków GKRPA.
 2. Wspieranie grup samopomocowych.
 3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zabezpieczenie środków na zatrudnienie konsultanta, na koszty sądowe (lekarz biegły – kierowanie na leczenie odwykowe).
 4. Uzupełnianie wyposażenia placówek w pomoce
  i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (kasety, broszurki, ulotki, pisma, książki, itp.)
 5. Wspieranie działań Klubu    

Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Zdrowie i Trzeźwość” (dofinansowanie aktywnych form działalności klubu).

 

II

Udzielanie rodzinom    w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomani pomocy psychospołecznej,      a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych:

a) doposażenie świetlicy w pomoce i

    sprzęty niezbędne do prowadzenia

    zajęć 

b) zapewnienie kadry świetlicy

c) dożywianie dzieci w świetlicy  

 1. Dofinansowanie aktywnych form

            wypoczynku letniego i zimowego dla

            dzieci i młodzieży z rodzin

            dysfunkcyjnych (obozy, kolonie,

            zimowiska, półkolonie, wycieczki)

 1. Uczestnictwo w zjazdach rodzin z  problemem alkoholowym, w  pielgrzymkach trzeźwościowych  oraz  imprezach okolicznościowych

      propagujących trzeźwe obyczaje.

4. Dofinansowanie szkoleń dla różnych

   grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień
i przemocy ( np. policja, prac. socjalni, pedagodzy, nauczyciele, wybrane grupy służby zdrowia)

III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                     i edukacyjnej

(antyalkoholowej,

 antynarkotykowej)

 1. Organizowanie programów profilaktycznych, spektakli teatralnych, spotkań o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych
  w świetlicach wiejskich.
 2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie rajdów, pikników, wycieczek, zawodów sportowych, festynów, finansowanie zajęć sportowych rozszerzających ofertę szkół, dofinansowanie działalności teatrzyku profilaktycznego.
 3. Pomoc wychowawcza nad dziećmi z rodzin patalogicznych, w których występuje problem alkoholowy.
 4. Prenumerata czasopism, zakup książek, kaset, broszur edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.

       

IV

Kontrola przestrzegania zasad obrotu alkoholem na terenie miasta                  i gminy

 1. Podejmowanie przez GKRPA działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
 2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

V

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień

 1. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych.
 2. Prowadzenie przez w/w organizacje grup wsparcia, imprez okolicznościowych propagujących trzeźwe obyczaje dla osób uzależnionych i ich rodzin.

VI

Różne opłaty związane z realizacją programu

 1. Regulowanie opłat za delegacje,

      telefon, ubezpieczenie mienia,

      zakup środków czystości.

VII

 Zasady wynagradzania Członków GKRPA

 1. Ustala się wynagrodzenie Członków

GKRPA za posiedzenie, w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.    

 

VIII

 

Tworzenie dzieciom

i młodzieży warunków

do trzeźwego, zdrowego

stylu życia (miejsca

do uprawiania sportu,

zabawy, wypoczynku)

 

      1.Dofinansowanie i  zakup sprzętu sportowego, wyposażenia świetlic itp.

 

            Koszt realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 72.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i przewidziany jest w projekcie budżetu na 2016 rok.  Środki finansowe pochodzą z opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Data modyfikacji: 2015-10-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-10-14