Ogłoszenia

ROCZNY  PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24  kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie 73 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie 72 w sprawie anulowania Zarządzenia NR 71 Burmistrza Goniądza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży.   

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO...

Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie uczniów do ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na terenie Gminy Goniądz w roku szkolnym 2016/2017

ZAWIADOMIENIE z dnia 13 października 2015 r. Burmistrza Goniądza  o ogłaszeniu konsultacji społecznych
projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”.

Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ”.

Zarządznie Nr 5/15 Burmistrza Goniądza z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów jednostek pomocniczych gminy Goniądz.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego ...

 

 Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi  :„Wyłapywanie bezdomnych psów  z terenu  miasta i gminy Goniądz i utrzymanie ich  w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od  dnia  1 stycznia 2014r.  do dnia 31 grudnia 2014r.”

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014”.

 

 OGŁOSZENIE Burmistrza Goniądza z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Goniądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”.

 

Ogłoszenie Burmistrza Goniądza o konsultacja społecznych projektu " „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”.

 

Ogłoszenie Burmistrza Goniadza o   konsultacjach społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ”.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: um

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2005-12-27

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-29