UWAGA

            Informuję, że pkt  4 ppkt 8 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds. gospodarki odpadami  brzmiący „ zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia do pracy ” nie jest obowiązkowy i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu naboru

Burmistrz  Goniądza

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE STANOWISKO  PRACY

Inspektora ds. gospodarki odpadami

 1.  Wymagania niezbędne :

            1)  Wykształcenie wyższe, kierunkowe (preferowane ochrona środowiska, inżynieria

                  środowiskowa, administracyjne, prawnicze, ekonomiczne)

            2)   Trzyletni staż pracy w wykonywaniu podobnych czynności.

            3)   Znajomość kpa i prawa samorządowego.

            4)   Niekaralność za przestępstwa umyślne.

            5)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

            6)   Nieposzlakowana opinia, dobra prezentacja, wysoka kultura osobista.

            7)   Umiejętność obsługi komputera.

             8)   Obywatelstwo polskie.

2.   Wymagania dodatkowe :

            1)   Znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska,

                  zamówień publicznych.

            2)  Mile widziana znajomość języka angielskiego.

            3)  Kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy w zespole, samodzielność

                  w działaniu, dobra organizacja pracy.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) opracowywanie analiz i gromadzenie danych niezbędnych do tworzenia warunków organizacyjnych i instytucjonalnych zapewniających utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Goniądz,

2) kontrolowanie osiągnięcia wskaźników określonych ustawami z zakresu wykonywanych zadań bądź przepisami wewnętrznymi,

3) opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących budowy, utrzymania, eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych,

4)  gromadzenie danych niezbędnych do ustalenia opłat,

5) opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami i utrzymaniu czystości i porządku,

6) prowadzenie rejestrów i innej nakazanej prawem dokumentacji,

7) sporządzanie sprawozdań i informacji,

9) merytoryczne przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego,

10) wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, mających związek bądź wymaganych prawem z zakresu utrzymania czystości i porządku i gospodarki gruntami.

4.    Wymagane dokumenty :

             1)   życiorys ( CV ),

             2)   list motywacyjny,

             3)  dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie

                   o stanie odbytych studiów ),

             4)   kwestionariusz osobowy,

             5)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

             6)   oświadczenie  kandydata  o  niekaralności i  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody

                   na  przetwarzanie danych  osobowych,

             7)   kserokopie świadectw pracy,

             8)   zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia do pracy.                     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pocztą elektroniczną  w  przypadku  posiadanych  uprawnień  na  adres: Urząd  Miejski w  Goniądzu;

19-110 Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko –Inspektora ds. gospodarki odpadami w  terminie  do  dnia  20.12.2012r.  ( nie  mniej  niż  14  dni  od  dnia  opublikowania  w BIP ) w  godzinach  pracy  Urzędu  tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – http: //bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl / w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w  Goniądzu  przy  ul. Plac 11 Listopada 38.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami ).              

Metryka strony

Udostępniający: SM

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-12-12

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-12-03