UCHWAŁA Nr  VI/31/07

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 10 kwietnia 2007r.

 

 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Ośrodek Wypoczynku                              i Rekreacji” w Goniądzu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 15 kwietnia 2007r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji” w Goniądzu, zwany dalej Ośrodkiem na bazie majątku gminy będącego dotychczas w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Goniądzu  przy ul. Demokratycznej .

 

§ 3.  Ośrodek zostaje wyposażony w:

- nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność gminy, oznaczoną nr nr działek 434/1, 435/1, 436/1, 433 o powierzchni ogólnej 1,9880ha,

- nieruchomość zabudowaną stanowiącą wieczyste użytkowanie, oznaczoną nr nr działek 434/2, 435/2, 436/2 o powierzchni ogólnej 0,4793 ha oraz w budynki,

           - budynki, budowle i urządzenia znajdujące się na wymienionych nieruchomościach.

 

§ 4.  Przekazanie mienia nastąpi niezwłocznie w drodze protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5.  Nadaje się Ośrodkowi statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

    Przewodniczący Rady  Miejskiej

 

                                                                                               Piotr Gabriel Haffke

 

                                                                                                                                                                          Załącznik 

    do uchwały Nr VI/31/07

Rady Miejskiej w Goniądzu

    z dnia 10.04.2007r.                                                                                                

 

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI

W GONIĄDZU

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1. Miejski Ośrodek  Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu jest jednostką budżetową Gminy Goniądz.

 

 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2)  ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81,  poz. 889 z późniejszymi zmianami),

3)  ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami),

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. U .Nr 116, poz. 783).

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Goniądzu  przy ul. Demokratycznej.

2.  Ośrodek używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy Ośrodka oraz dokładnych danych teleadresowych.

 

 

 

§ 4. 1. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Miejska w Goniądzu.

2.  Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Goniądza.   

 

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA

 

 

§ 5. Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno – wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,

2) ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności statutowej,

3) organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem                  i przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom,

4) udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy  krajowych i zagranicznych,

5) współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz,

6) wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku,

7) udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową,

8) wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową,

9) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomicznym,

10) promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych usług.

 

 

Rozdział III

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 6. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej, którą zatwierdza Burmistrz Goniądza.

 

 

§ 7. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej opracowuje regulamin organizacyjny, w którym ustala w szczególności;

1) zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób zajmujących poszczególne stanowiska pracy,

2) system wewnętrznej kontroli Ośrodka.

 

Rozdział IV

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM

 

§ 8. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej w ramach i zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.                      Jest kierownikiem Ośrodka.

 

§ 9. Inspektora ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej zatrudnia Burmistrz na podstawie umowy o pracę w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

§ 10. 1. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej działa   jednoosobowo na    podstawie   pełnomocnictwa  udzielonego    przez    Burmistrza Goniądza, kierując się zasadami odpowiedzialności  oraz   rachunku ekonomicznego.

2.  Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.

 

§ 11. 1. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej kieruje Ośrodkiem   w rozumieniu kodeksu pracy.

2. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające za stosunku pracy.

3. Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej bierze udział                w posiedzeniach Rady Miejskiej, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Zakładu.

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają:

1) ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks pracy,

2) regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

 

 

 

 

Rozdział V

MIENIE OŚRODKA

 

§ 12. Mienie Ośrodka stanowi:

- nieruchomość zabudowana stanowiąca własność gminy, oznaczona nr nr działek 434/1, 435/1, 436/1, 433 o powierzchni ogólnej 1,9880ha,

-  nieruchomość zabudowana stanowiąca wieczyste użytkowanie gminy, oznaczona nr nr działek 434/2, 435/2, 436/2 o powierzchni ogólnej 0,4793 ha

-  budynki, budowle i urządzenia znajdujące się na wymienionych nieruchomościach.

 

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na podstawie rocznego planu  finansowego, obejmującego dochody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy.

2. Plan finansowy ustala  Inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej w trybie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. 1. Ośrodek posiada wyodrębnione środki finansowe w budżecie i rachunku bankowym gminy,  z których może dokonywać  wypłat do wysokości środków zgromadzonych.

2. Koszty działalności Ośrodka pokrywane są  z budżetu gminy oraz przychodów własnych zgromadzonych w wyniku prowadzonej działalności statutowej, darowizn i spadków.

3. Ośrodek zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Odrębne przepisy określają zasady:

1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,

2) finansowania i rozliczeń z budżetem gminy,

3)  ustalania cen i opłat,

4)  tworzenia i wykorzystywania funduszy.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej.

§ 17. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: rada

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2009-03-06