Goniądz 09.01.2015r.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

tel. 85 738 08 46, fax. 85 738 08 46

e-mail: zuk@goniadz.pl

2/MB/2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

Zgodnie z art.92ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21

Wybrano ofertę nr.1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LTL” Spółka z o.o. ul. Ignatki43A, 16-001 Kleosin

Cena wybranej oferty brutto:

362 792, 08 zł. (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa 08/100)

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Złożona oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o SIWZ tj. 100% cena. Oferta uzyskała 100 pkt. Złożono jedną ofertę.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Przewidywany termin podpisania umowy to 28.01.2015r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Marcin Bielski

Metryka strony

Udostępniający: M.Bielski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-01-12