Goniądz, dnia  28.02.2013 r 

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wybór ofert złożonych
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 

Burmistrz Goniądza działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w związku
z art. 15 ust. 2h,  oraz art. 15 ust. 2justawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku
z Zarządzeniem Nr 9/13 Burmistrza Goniądza z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz,

 

który zaoferował wykonanie zadania na ogólną kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Burmistrz Goniądza

 

mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-03-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-03-05