Goniądz, dnia  04 .07.2016r.

 

FD.7021.19.2016

 

                                                                    

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia się, że w postępowaniu na "Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych  na terenie Gminy Goniądz w 2016r" została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: USŁUGI TRANSPORTWE ROBOTY ZIEMNE             I DROGOWE Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-100 Mońki,

Dane wybranej oferty:

Liczba uzyskanych punktów - 100

Zestawienie punktacji przyznanej ofercie:

 

WYKONAWCA

uzyskane punkty                        w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

 

Cena

waga 98%

Termin płatności faktury

waga 2%

Oferta oznaczona nr 1

złożona przez: USŁUGI TRANSPORTWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-100 Mońki

98

2

100

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                   

                                                                                         BURMISTRZ

                                                                            mgr inż. Mariusz Ramotowski                                                 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-07-04

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-07-04