Goniądz dnia 21.08.2013r

FD.7313.2.2013

                                                                              

 

 

 

                                                           ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na : ,,Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz,,

 Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

 Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : ABIES Kuczyńscy s. c. Miecze 26,   19-206 Rajgród.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która otrzymała 100,00 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 Ponadto ofertę złożył :

Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński, ul. Nowogrodzka 2C/9, 15-490 Białystok  - otrzymała 67,95 pkt.

 W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż    10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                BURMISTRZ
 

                                                                                    mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dukiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-08-21

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-08-21