Goniądz dnia 23.09.2013r

FD.7313.1.2012.2013

                                                                              

                                     

                                          

                                                 ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz,,

 Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło  pięć  ofert.

 Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Instalacje Ekologiczne EKOSOM Hanna Somla ul. I Armii Wojska Polskiego 47, 07-200 Wyszków

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która otrzymała 100,00 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 Ponadto ofertę złożyli następujący Wykonawcy :

  1. Zakład Murarski Sp. j. Wincenty Krahel i Elżbieta Krahel – Rowińska                  ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka – 79,11 pkt
  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego ,,HYDROS” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Spółka Jawna ul. Jana Dąbrowskiego 28/27, 15-950 Białystok – 66,54 pkt
  3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wodmel Sp. z o. o. ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie   - 66,44 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,PRESS” S. A. ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki     - 53,59 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż    10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                       mgr  Tadeusz Kulikowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-09-23

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-09-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-09-23