Goniądz, dnia 21.06.2013r.

 

OŚ.6232.1.2013                                                                                                                                                                                                                                

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na :    Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

     Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferował  najniższą cenę, która otrzymała 100 pkt.  i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

   Ponadto oferty złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Usługowo  - Handlowe  CZYŚCIOCH Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok – otrzymała 43,36 pkt.

2. BIOM Spółka z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły – otrzymała 70,65 pkt.

   W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                         mgr Tadeusz Kulikowski                   

                                                                                                                  

                                                                                                      

 

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-06-21