Goniądz, dnia 29.08.2014 r.

OŚ.6232.15.3.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”

 

Burmistrz Goniądza na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

 

Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

KOMA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Ponadto oferty złożyli:

  1. MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok – 83,91 pkt
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok  – 42,81 pkt

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-29

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-08-29

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-29