Goniądz, dnia 14.06.2013r.

 

SK-3051.1.2013                                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na : „Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w  wysokości 2 159 767 zł. ( słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem )

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Ponadto ofertę złożyli:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala, Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna1, 15-282 Białystok – 91,48 pkt.

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, Aleja 1000-lecia P.P 6, 15-111 Białystok – 88,57 pkt.

3. Bank Spółdzielczy w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13, który uzyskał 74,28 pkt.

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                  

                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

                                                                                                         mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                                      Sekretarz Miejski

                                                                                                      

                                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-06-14