OZP.3410-1/10                                                                                           Goniądz, dnia 30.07.2010r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Goniądz reprezentowaną przez Burmistrza Goniądza z siedzibą w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013” złożono trzy oferty.

Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę – Usługi Transportowo-Handlowe Adam Jędrys, ul. Kościuszki 30/16, 19-110 Goniądz.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy :

1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA, ul. Fabryczna 1, 15 – 482 Białystok.

Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu nie przedkładając aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w stosunku do osób, które to miałyby wykonywać zamówienie  tj. kierowców wymienionych w ofercie.

Warunek ten został określony do spełnienia w SIWZ rozdział VI  pkt. 1 ppkt. 3 lit. a tiret 2  oraz rozdział VII pkt. 4 ppkt. 2.

Wykonawca nie spełnił tego warunku na dzień składania ofert, jak również w terminie wyznaczonym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

2.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o.,  Al. J. Piłsudskiego 88, 18 – 400 Łomża.

Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu nie przedkładając aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w stosunku do osób, które to miałyby wykonywać zamówienie  tj. kierowców wymienionych w ofercie.

Warunek ten został określony do spełnienia w SIWZ rozdział VI  pkt. 1 ppkt. 3 lit. a tiret 2  oraz rozdział VII pkt. 4 ppkt. 2.

Wykonawca nie spełnił tego warunku na dzień składania ofert, jak również w terminie wyznaczonym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów.

W terminie określonym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów – Wykonawca dokonał zmiany treści oferty, a nie uzupełnienia. Wykonawca mógł wprowadzić zmianę do oferty przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                                        mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                  Sekretarz  Miejski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-30

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-30

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-30