Goniądz, dnia 05.08.2013r

 

FD.7013.5.2013

                                          

Dotyczy postępowania przetargowego Nr 129365-2013 z dnia 01.07.2013r na:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km 0+000÷2+095 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy – Etap I wraz  z przebudową kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową drogi gminnej Nr 103372B we wsi Łazy.
  2. Przebudowa drogi gminnej Goniądz – Dawidowizna Etap I, Odc. I w km 1+260÷2+538,20, Odc. III w km 0+000÷0+169,41  z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy wraz                 z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej  z planowaną przebudową drogi gminnej Goniądz – Dawidowizna –Etap I.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

          Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która otrzymała 100,00 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

   Ponadto ofertę złożyło :

  1.  P. U. H. KAMPOL Barbara Szymczyk Ul. Małyszówka Kolonia 33,                      16-200 Dąbrowa Białostocka   - otrzymało 88,14 pkt.
  2. STRABAG Sp. Z o. o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - otrzymało 69,65 pkt

     W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

       Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                             mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-08-05

Data modyfikacji: 2013-08-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-08-05