Goniądz, dnia 02.07.2013r

 

FD.7013.5.2013

                                                                 

 

 

                                                            

 

                                              ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego montażu  instalacji kolektorów słonecznych, na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goniądz”.

       Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

       Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: P.U.H. ENERGODOM Michał Jurewicz, ul. Chmielowa 4, 15-697 Białystok.

       Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,     tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

        Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust.   1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia           o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                    BURMISTRZ

 

                                                                          mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                          

 

 

                                                                                             

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-07-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-07-02