Goniądz dnia 08.07.2014r

FD.7013.5.2014                                             

 

 

                                                                                    

                                                                   

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną”

Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że                  w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły  trzy  oferty.

 Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która otrzymała 100,00 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 Ponadto ofertę złożyli następujący Wykonawcy :

  1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102,           15-680  Białystok – 91,00 pkt
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4,      19-203 Grajewo – 94,20 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                    mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-07-08