Goniądz, dnia 31.07.2013r.

 

 

OZP.4464.2.2013

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

 

          Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

 

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Usługi Transportowo – Handlowe Adam Jędrys, ul. Kościuszki 30/16, 19-110 Goniądz.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. oferował najniższą cenę, która otrzymała 100,00 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

   Ponadto ofertę złożyło :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Al. J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża    - otrzymało 40,78 pkt.

 

   W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                                        BURMISTRZ

 

                                                                                                             mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-07-31

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-07-31