Goniądz, dnia 1.03.2011r.

 

SK-3051-1/11

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na :„Bankową obsługę budżetu Gminy Goniądz”.

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Spółdzielczy w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                          BURMISTRZ

 

                                                                                                              mgr Tadeusz  Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: J.G.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-03-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-03-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-03-01