Goniądz, dnia 30.09.2011r.

 

SK-3051-3/11

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na : „Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na sfinansowanie deficytu w wysokości 809 816 zł ( słownie złotych: osiemset dziewięć tysięcy osiemset szesnaście  )”.

 

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Ponadto ofertę złożył:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Olsztynie, 15-282 Białystok, ul. Piękna 1, który uzyskał  98,10 pkt.

  

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                       mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                Justyna Jarmołowska

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-09-30

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-09-30

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-09-30