Goniądz, dnia 30.11.2010r.

 

 

SK-3410-6/10                                                                           

                     

 

 

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : udzielenie Gminie Goniądz kredytu w wysokości 510 374 zł ( słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Goniądz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Goniądz kredytu w wysokości 510 374 zł ( słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu”

 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Olsztynie , 15-282 Białystok, ul. Piękna 1. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru : Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę.

 

   Ponadto ofertę złożył Wykonawca :

 Bank Spółdzielczy w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13 - oferta otrzymała  98,09 pkt.

 

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                    mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                              Sekretarz  Miejski

 

                                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: J.G.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-12-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-12-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-12-01