Goniądz dnia 28.06.2010r

 

 

 

 

 

FD 7041-16/10

                                                                 

 

                                                    

 

                           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Goniądz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego  o nazwie:,, PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: GONIĄDZ (UL. DEMOKRATYCZNA (odc. w km 0+000-0+364,50), NOWY ŚWIAT (odc. w km 0+000-0+530,60), OGRODOWA (odc. w km 0+006,5-0+233), OSOWIEC (odc. w km 0+008,5-0+137,30 i 0+168,30-1+067,30) I OWIECZKI (odc. w km 0+007,1-0+234,70) - I ETAP”” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. M. Konopnickiej 37A, 16-200 Dąbrowa Białostocka.  Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała  100 pkt.

   Uzasadnienie: Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę.

 

   Ponadto oferty  złożyli  Wykonawcy :

1.Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów                  -otrzymała 53,00 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo        -  otrzymała 83,48 pkt.

3. ,,Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe” Sp. z o. o. ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka, - otrzymała 94,51 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.D.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-06-28