Goniądz, dnia 27.06.2012r.

 

SK-3051-1/12

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na : „Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł. ( słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden)”.

 

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Ponadto ofertę złożył:

Bank Spółdzielczy w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13, który uzyskał 99,18 pkt.

  

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                                         mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                                      

                                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: SM

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-06-27

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-06-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-06-27