Goniądz, dnia 24.02.2011 r.

 

 

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wybór ofert złożonych
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 

Burmistrz Goniądza działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i 2, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w związku
z Zarządzeniem Nr 9/11 Burmistrza Goniądza z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz,

 

który zaoferował wykonanie zadania na ogólną kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

 

 

 

Burmistrz Goniądza

 

mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-02-25

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-02-25

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-02-25