Goniądz, 2011.03.17

 

OŚ.2512.2.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego”.

Burmistrz Goniądza na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: ENERGA OBRÓT S.A. Biuro Sprzedaży Regionalnej ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto złożyli oferty:

1.      PGE OBRÓT S.A. ul. 8 – go Marca 6, 35-959 Rzeszów, która uzyskała 99,83 pkt,

2.      VATTENFALL SALES POLAND Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, która uzyskała 99,63 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 związku z art. 27 ust. 2 z artykułem Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                             mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: BS

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-03-17