Goniądz, dnia  17.02.2015 r.

 

 

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wybór ofert złożonych
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 

Burmistrz Goniądza działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w związku
z art. 15 ust. 2h,  oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w związku
z Zarządzeniem Nr 4/15 Burmistrza Goniądza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz,

 

który zaoferował wykonanie zadania na ogólną kwotę 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100  złotych)

 

Burmistrz Goniądza

 

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-02-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-02-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-02-17