Goniądz, dnia 14.04.2011r.

 

SK-3051-2/11

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na :„Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 213 512 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwanaście)”.

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Ponadto oferty złożyli:

1.Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Olsztynie, 15-282 Białystok, ul. Piękna 1, który uzyskał  96,19 pkt.

2.PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży, 18-404 Łomża, ul. Niemcewicza 4, który uzyskał  95,23 pkt.

  

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                      BURMISTRZ

 

                                                                                                          mgr Tadeusz Kulikowski                         

Metryka strony

Udostępniający: J.G.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-04-14