Goniądz dnia 09.09.2011r

 

FD.7210.32.2011

                                       

 

 

                                                             ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                             W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOGORÓWKA GONIĄDZKA (odc. w km 0+000-1+270) i WROCEŃ (odc. w km 0+078-1+275,70)    – I ETAP

 Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło  sześć ofert.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: P. U. H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. M. Konopnickiej 37A, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto oferty złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680  Białystok która uzyskała  90,73 pkt.

2. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO ,,Tre – DROM” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 16D,  21-500 Biała Podlaska, która uzyskała 87,17 pkt.

3. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S. A., ul. Wadowicka 8W,   30-415 Kraków, która uzyskała 94,38 pkt.

4. STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury, ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków, która uzyskała  99,77 pkt.

5. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, która uzyskała 99,66 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w  terminie  o którym mowa          w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                           mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                            

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-09-09

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-09-09

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-09-09